přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

13.1.2014

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

Vyhláška stanoví výši paušální částky nákladů na roky 2014 a 2015, přičemž snižuje výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky ze 185 Kč na 150 Kč. Vyhláška aktualizuje výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly, kde oproti rokům 2012 a 2013 upřesňuje účtování výše náhrady nákladů u produktů vážících více než 6 a méně než 46 tun. Dále ruší poplatek za kontrolu koňovitých, protože Pohraniční veterinární stanici Praha - Ruzyně bylo na žádost provozovatele odejmuto v roce 2012 schválení pro registrované koňovité, a rozšiřuje poplatek za kontrolu včel a čmeláků i na další bezobratlé.

 

Vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin

Vyhláška byla vypracována na základě nově doplněných zmocňovacích ustanovení zákona
č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.    

Vyhláška přebírá obsah přílohy č. 1 k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a stanoví seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze za podmínek stanovených zákonem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Současně stanoví seznam lesních dřevin, které jsou významné z hlediska ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin v ČR.

 

Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Hlavním důvodem přijetí novely vyhlášky č. 329/1997 Sb. je doplnění požadavků na kvalitu potravinářského máku, včetně hodnoty pro obsah morfinových alkaloidů v semenu máku, a to v souvislosti s dovozem odpadního máku z farmaceutického průmyslu a jeho uváděním do oběhu jako máku potravinářského. Rizikem spojeným s neřešením tohoto problému je možné poškození dobré pověsti českého máku a vznik problémů při jeho exportu do zahraničí.

Jde také o částečné naplnění rezoluce OSN v oblasti omamných a psychotropních látek, kdy je cílem zamezit či omezit obchodování s makovinou a makovým semenem pocházejícími z pěstování opiových máků. Stanoví se, který mák je možné používat v potravinářském průmyslu, a stanoví se maximální úroveň morfinových alkaloidů v máku na max. 25 mg / kg.

Vyhláška dále doplňuje definice pro sójové výrobky, které nebyly dosud upraveny, a to včetně stanovení požadavků na jejich kvalitu.

 

Nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Nařízení vlády mění přílohy nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a uvádí je do souladu s aktuálním zněním nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. 1. 2009. Tímto nařízením se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci Společné zemědělské politiky a zavádějí se některé režimy podpor pro zemědělce.

Dále je formulačně zpřesněna příloha č. 1 a 2 nařízení vlády č. 479/2009 Sb. v oblastech požadavků na zemědělské hospodaření. Do přílohy č. 3 nařízení vlády č. 479/2009 Sb., která obsahuje podmínky pro tzv. dobrý zemědělský a environmentální stav, se podle požadavků předpisů EU přesouvají a zpřesňují podmínky pro ochranu podzemních vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. V bodě č. 2 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 479/2009 Sb. se formulačně upravují ustanovení týkající se ochrany půdy před nebezpečnými erozemi.

Zároveň dochází v případě nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, o zpřesnění právní úpravy v oblasti restrukturalizace vinic.

 

Vyhláška č. 402/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.

Vyhláška je vydána na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 39 zákona
č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění zákona
č. 232/2013 Sb.

Cílem vyhlášky je uvedení jejího stávajícího znění do souladu s novelou zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 232/2013 Sb., účinnou od 1. 1. 2014. Současně dochází k odstranění některých nedostatků a nepřesností ve vedení evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin (využitím aplikačních poznatků a zkušeností lesnické praxe s dosavadní úpravou) a k upřesnění některých implementovaných pojmů. Zároveň naplňuje doporučení Komise č. 2012/90/EU, týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele. To bude mít pozitivní efekt na dodavatele reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci EU i ve vztahu k třetím zemím.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem