přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

10.1.2014

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

Reaguje především na změny provedené zákonem č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ta měla za cíl zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 10. 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, do právního řádu ČR. Vyhláška stanoví obecné zásady integrované ochrany rostlin. Tou se rozumí kombinované využívání různých ochranných metod, přičemž jsou upřednostňovány především nechemické postupy s důrazem na přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy. V těch případech, kdy se přistupuje k chemickému ošetření, je nezbytné dát přednost selektivním pesticidům s nízkou perzistencí.

Dále vyhláška stanoví povinnost při cíleném zásahu proti škodlivým organismům, kdy je nezbytné vycházet zejména z aktuálních dat o výskytu daného škodlivého organismu, respektovat průběh počasí, prahy škodlivosti a prognózy výskytu. V rámci těchto postupů se však zohledňuje i ekonomické hledisko zásahu. Proto je nezbytné vybrané metody kombinovat tak, aby minimalizovaly rizika pro lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí, avšak zároveň aby byly pro profesionálního uživatele ekonomicky přijatelné.

 

Zákon č. 232/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

                Hlavním důvodem právní úpravy je nutnost upravit zákonem problematiku ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. Povinnost chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin vyplývá i z mezinárodních závazků ČR. Zákon předpokládá vypracování Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin s cílem vytvořit předpoklady pro organizační a věcné zabezpečení uchování a setrvalého využívání genetických zdrojů lesních dřevin významných pro lesní hospodářství ČR, které se nacházejí na jejím území.

                Dalším důvodem novely zákona je implementace předpisů Evropské unie, které dosud implementovány nebyly, a odstranění nepřesností vzniklých při dosavadní implementaci. V souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES se upravuje definice uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

 

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předmětem zákona je především přesnější vymezení jeho působnosti a doplnění některých definic základních pojmů. Dále je to úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Místo pořizování nových plánů se z důvodu hospodárnosti zavádí jejich průběžná aktualizace. Nově se zavádí i jednotný systém elektronické komunikace kvůli snížení administrativní náročnosti. Upravují se procesy spojené se stávající evidencí nákladů a cen služby dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro účely zlepšení podkladů pro stanovení věcně usměrňované ceny za vodné a stočné.

 

Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předmětem zákona je transformace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Státní rostlinolékařské správy v instituci v rámci ÚKZÚZ spravující agendy obou současných organizací. Sloučení těchto dozorových organizací přitom zajistí efektivnější chod státní správy v oblasti kontroly rostlinných komodit. Cílem je například zlepšení řiditelnosti systému snížením počtu organizačních složek státu, snížení byrokratické zátěže, zamezení duplicitě činností a snížení výdajů státního rozpočtu vynakládaných MZe na činnosti těchto dozorových organizací.

 

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku MZe č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem právní úpravy je zlepšení úplnosti a správnosti evidence hnojení a plnění limitů pro přívod dusíku do půdy u agroenvironmentálních opatření Programu rozvoje venkova a opatření podporujících zemědělské hospodaření v oblastech Natura 2000. Dalším důvodem pro zpracování nové vyhlášky byly požadavky vyplývající z implementace směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 12. 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Z výše uvedených důvodů byly text stávající vyhlášky a jednotlivé koeficienty a číselné podklady uvedené v jejích přílohách revidovány. Jde zejména o doplnění některých kategorií zvířat s ohledem na aktuálně běžnou praxi, aktualizaci normativních hodnot průměrného přívodu živin ve statkových hnojivech a upřesnění roční produkce statkových hnojiv v přepočtu na dobytčí jednotku.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem