přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sdělení k lovu tchoře stepního, orebice horské a špačka obecného

5.10.2006

Sdělení Odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství k dotazu ve věci možného porušení Smlouvy o založení Evropského společenství.

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství na základě dotazu Ministerstva životního prostředí č.j. 56231/ENV/06,2860/810/06 ve věci možného porušení Smlouvy o založení Evropského společenství, kterého se měla Česká republika dopustit tím, že nesprávně či neúplně provedla některá ustanovení směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ve znění směrnice Rady 97/62/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, aktu o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska a aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách, na nichž je založena Evropská unie sděluje následující.

Ministerstvo zemědělství zajistilo ochranu tchoře stepního, orebice horské a špačka obecného proti lovu v České republice v souladu s právními akty Evropského společenství prováděcím předpisem podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., kde není u uvedených druhů stanovena doba lovu a z toho důvodu nelze tyto druhy lovit.

Touto právní úpravou jsou zcela naplněny cíle směrnice č. 92/43/EHS. Myslivecká veřejnost tuto ochranu plně respektuje. Pokud v praxi došlo k porušování právní úpravy, která neumožňuje lov vyjmenovaných živočichů, trestá zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, porušení zákazu lovu zvěře mimo dobu jejího lovu prostřednictvím sankčních ustanovení. Pokud jde ve zvláštních případech o povolení lovu tchoře stepního, orebice horské a špačka obecného podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, je tento lov možný pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody podle předpisů o ochraně přírody a krajiny, které upravují odchylný postup pro usmrcování živočichů plně v souladu s postupem uvedeným ve směrnici č. 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem