přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pěstování a ochrana lesů

Náplní ochrany lesa je komplexní péče o zdravotní stav a stabilitu lesních porostů: doplnění chybějících živin (meliorace), preventivní ochrana před škodlivým působením abiotických (vítr, sníh) a biotických škodlivých činitelů (houby, hmyz, zvěř), kontrola výskytu hmyzích škůdců a realizace obranných opatření v případě jejich přemnožení.

MZe ČR v rámci ochrany lesa financuje služby vlastníkům lesa, a to v případě, kdy předmět plnění přesahuje území jednoho kraje. Zajišťuje letecké hnojení a vápnění imisemi poškozených lesních porostů, leteckou hasičskou službu, rekognoskační lety na kůrovce a velkoplošné letecké obranné zásahy proti hmyzím škůdcům.

Povinnosti vlastníka lesa na úseku ochrany lesa jsou dány §32 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa jsou obsaženy ve vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Související odkazy


11.9.2018

Metodická informace MZe k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů ze dne 21. 8. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 132 KB)

Obsahem metodické informace je sdělení, jaké přípravky k asanaci kůrovcem napadeného dříví mohou legálně zakoupit a aplikovat vlastníci lesů, kteří nejsou profesionálními uživateli z pohledu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a kteří nedisponují osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle § 86 zákona.


24.4.2017

Lesní ochranná služba (LOS)

LOS - bezplatná poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů.


20.4.2017

Registr přípravků na ochranu rostlin

Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).


18.3.2016

Doporučená opatření v ochraně lesa

Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.).


18.3.2016

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015 a evidovaný objem kůrovcového dříví v jednotlivých krajích v roce 2015.


16.11.2015

Vápnění lesů v České republice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výsledky účinnosti vápnění pocházejí z kontrolních činností při vápnění lesů, které zadává Ministerstvo zemědělství, statistické hodnocení dat bylo průběžně zpracováváno v rámci projektu MZe č. 0002070203.


12.8.2014

Požární ochrana PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Základní povinnosti organizací, podnikatelů a firem v oblasti požární ochrany lesa.


20.6.2011

Stav třetiny evropských lesů se za poslední desetiletí zhoršil

Stav evropských lesů - projekt FutMon.


17.2.2004

Doporučené technologické postupy MZe při ochraně lesa proti kůrovcům č. 1/2003 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 42 KB)