přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství § 1

§ 1
Náležitosti žádosti o udělení licence
(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
d) označení předmětu licence,1) o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
e) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe.
(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
c) identifikační číslo,
d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,
e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,
g) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe.
1) § 26 odst. 1, § 30 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.