přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavek na výpis z evidence skutečných majitelů

17.5.2022

Souhrn základních informací k požadavku na předkládání výpisu z Evidence skutečných majitelů osobami povinnými evidovat skutečné majitele.

Od 1. 7. 2021 jsou některé právní formy právnických osob povinny evidovat své skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů (ESM) a při žádosti o dotaci či finanční příspěvek předkládat se žádostí rovněž úplný výpis údajů z ESM (výpis obsahující platné údaje i údaje, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji). Výpis nemá být starší než 3 měsíce od data podání žádosti.

Podle § 7 příslušného zákona č. 37/2021 Sb. se povinnost evidovat skutečné majitele a předkládat se žádostí o dotaci či finanční příspěvek i úplný výpis údajů z ESM nevztahuje zejm. na:

  • stát a územní samosprávní celky (obce a kraje) a jejich příspěvkové organizace,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • státní podniky,
  • církve a náboženské společnosti,
  • honební společenstva,
  • právnické osoby, v nichž má veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech stát, kraj nebo obec, a
  • obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelem je stát, kraj nebo obec.

Povinnost evidovat skutečné majitele a předkládat se žádostí o dotaci či finanční příspěvek i úplný výpis údajů z ESM se pak vztahuje na ostatní právní formy právnických osob – zejm. na OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA A SPOLKY, v nichž má podíly na prospěchu a hlasovacích právech nejen stát, kraj nebo obec. Údaje o skutečných majitelích těchto právnických osob jsou veřejně dostupné v ESM (odkaz na konci článku). Pokud je v ESM evidováno, že právnická osoba povinná evidovat své skutečné majitele tuto povinnost dosud nesplnila, není do okamžiku nápravy možné takovému žadateli poskytnout dotaci či finanční příspěvek.

Pokud je žadatel právnickou osobou povinnou se žádostí o dotaci či finanční příspěvek předložit úplný výpis údajů z ESM, získá tento výpis buď stažením přímo z webu ESM (odkaz na konci článku) nebo u příslušného rejstříkového soudu. Stažení úplného výpisu údajů z ESM přímo z tohoto webu je umožněno subjektům s datovou schránkou (stačí se na webu ESM přihlásit pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky).

Subjekt, který datovou schránku nemá a nemá ani zájem o její bezplatné zřízení právě v souvislosti s plněním této nové povinnosti, se s žádostí o poskytnutí úplného výpisu z ESM musí obrátit na příslušný rejstříkový soud. Žádost o úplný výpis údajů z ESM se podává volnou formou, má z ní ale být zřejmý požadavek o úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů. Žádost má být podepsána osobou oprávněnou jednat v této věci za subjekt a podpis této osoby na žádosti má být úředně ověřen. Vydání výpisu je zpoplatněno částku 70 Kč za stránku výpisu (výpis nelze vydat dříve, než je tento poplatek uhrazen).

Právnickým osobám, které dosud nemají datovou schránku a se žádostí o úplný výpis údajů z ESM by se proto měly obrátit na příslušný rejstříkový soud, doporučujeme bezplatné zřízení datové schránky, které žadateli nyní i do budoucna ušetří finanční prostředky za výpis z ESM a umožní získat tento výpis obratem.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem