přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zavedení pětiletého dobrovolného závazku u příspěvku na adaptaci lesů na klimatickou změnu

16.12.2022

K pravidlům příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu sdělila Evropská komise, že schválení podpory podmiňuje přizpůsobením podpory oddílu „Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů“ Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Podstatou podpory poskytované podle uvedeného oddílu Pokynů je dobrovolné přijetí závazku překračujícího závazné požadavky lesního zákona na období alespoň 5 let. Tomu je nutné přizpůsobit stávající podmínky pro poskytování příspěvku, dosud uvažující s každoročním podáním ohlášení žadatele a následným podáním žádosti o příspěvky.

Žadatelé, kteří souhlasí s vytvořením pětiletého dobrovolného závazku, provedou v modulu pro žadatele navázání nového víceletého ohlášení žadatele na předchozí ohlášení žadatele pro rok 2022 (na základě takto vytvořeného pětiletého závazku pak budou moci o příspěvek žádat každoročně po dobu 5 let počínaje žádostí za rok 2022).

Žadatel, který podal ohlášení pro rok 2022 a se založením 5letého dobrovolného závazku uvedeným způsobem nesouhlasí, bude moci čerpat příspěvek jen za rok 2022 pouze v tzv. režimu de minimis (s limitem pro jeden subjekt stanoveným pro oblast lesního hospodářství ve výši 200 000 EUR za 3 kalendářní roky, resp. 3 účetní období). Žadatel, který ohlášení pro rok 2022 nepodával a první ohlášení pro tento program podá až v roce 2023 (či později), zakládá 5letý dobrovolný závazek trvající až od roku 2023 (či později).

Formulář nového víceletého ohlášení bude v aplikaci „modul pro žadatele“ zpřístupněn odhadem 21. 2. 2023 (kromě úpravy jeho platnosti a možnosti jeho provázání s předchozím ohlášením je nutné ve formuláři zohlednit rovněž požadavek na podrobnější prokazování motivačního účinku podpory u velkých podniků a požadavek na zavedení kategorizace podniku). Nové víceleté ohlášení bude stačit vyhotovit a podat před vyhotovením a podáním žádosti o příspěvek za rok 2022 (příjem žádostí od 1. 3. do 31. 5. 2023). Ačkoliv tak nové víceleté ohlášení (zahrnující i rok 2023) nebude možné podat s počátkem roku 2023, příspěvek za rok 2023 bude možné čerpat i za dny předcházející podání ohlášení.

Do formuláře ohlášení se nově místo orientačního údaje o ploše lesního majetku na území daného kraje bude uvádět výčet lesních hospodářských celků (LHC), za které budou žádosti během pětiletého dobrovolného závazku podávány. Možnost přidat/vyřadit LHC z podaného ohlášení v reakci na nákup/prodej lesního majetku, změnu nájemce apod. bude do formuláře ohlášení zapracována později.

Žádost o příspěvek bude v jednotlivých letech trvání pětiletého dobrovolného závazku podávána jen za ty kalendářní roky, v nichž žadatel splní podmínky pro poskytnutí příspěvku (zejm. podmínku provedení obnovy lesního porostu a těžby lesního porostu staršího 60 let alespoň v 1 jednotce prostorového rozdělení lesa; pokud v některém roce trvání pětiletého závazku nedojde na LHC zařazeném do závazku k těžbě či obnově lesních porostů, žádost o příspěvek se za tento rok nepodává, současně to není považováno za porušení víceletého závazku).

Při neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů se použije stávající systematika sankcí (neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů v daném kalendářním roce tedy nebude mít jiný vliv na poskytování příspěvku v ostatních letech pětiletého dobrovolného závazku, než je tomu za stávajících podmínek).

Potřebná úprava stávajících podmínek pro poskytování příspěvku bude zveřejněna v roce 2023 po projednání se zástupci vlastníků lesů
a v rámci Ministerstva zemědělství. Do té doby zůstávají v platnosti stávající zásady, nicméně s úpravami reagujícími na výše uvedené je nutné počítat. Tento článek bude případně doplněn o další informace související se zavedením pětiletých dobrovolných závazků.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem