přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 34 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Více >


zobrazit po
25.4.2022

Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva - revize ploch ke dni 31. 1. 2021 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 97 KB)


25.4.2022

Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem

Tisková zpráva – Roční provozní úsporu až 3,5 milionu korun by mohlo přinést přesunutí sídla Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) do Brna. Vyplývá to z analýzy, jejíž zpracování zadal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).


19.4.2022

Zemědělský výzkum Ministerstvo zaměří na ochranu půdy, digitalizaci zemědělství a boj s kůrovcem. Dá na to více než čtvrt miliardy korun

Tisková zpráva – V příštích letech Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří výzkum, který se bude zabývat precizním zemědělstvím, ochranou půdy před erozí, rozvojem sociálního zemědělství nebo snížením dopadů klimatických změn. Na vědecké projekty poskytne 254 milionů korun. Dnes MZe vyhlásilo 21 témat, na které poskytne dotaci v rámci programu Země. Výzkumné organizace mohou předkládat projekty od 26. května.


25.3.2022

Možnost setkání se reprezentanty lesnického sektoru ze zemí západního Balkánu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci ze ZÚ Bělehrad organizuje ve dnech 4.–6. dubna 2022 incomingovou misi spojenou s návštěvou veletrhu pro zástupce lesnického sektoru z teritoria západního Balkánu do ČR.


23.3.2022

Služební stejnokroje zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti a rybářství - vyhlášení částky roční obměny 2022

Služební stejnokroje zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti a rybářství - vyhlášení částky roční obměny 2022 - informace.


Datum konání: 23.3.2022  10:00 – 14:30

Webinář se stakeholdery k odlesňování

Ve středu 23. března 2022 od 10.00 hodin Ministerstvo zemědělství organizuje webinář se stakeholdery k odlesňování. …


10.3.2022

Změna práva hospodařit s majetky Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR se vrátí do výchozího stavu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně obrany Jana Černochová se rozhodli úpravu majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky (LČR) a Vojenské lesy a statky ČR (VLS) vrátit do výchozího stavu. Důvodem jsou provozní a obranné důvody.


8.3.2022

Nezávazný vzor vedení lesní hospodářské evidence pro drobné vlastníky lesů XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 30 KB)

NEZÁVAZNÝ vzor vedení lesní hospodářské evidence pro drobné vlastníky lesů nehospodařící podle lesního hospodářského plánu.

Povinnost vedení evidence o provedené obnově lesa (§ 2 písm. h) lesního zákona) v jednotlivých porostech je uložena všem vlastníkům lesů, tedy i těm, kteří nehospodaří podle lesního hospodářského plánu. Do okruhu vlastníků nehospodařících podle lesního hospodářského plánu vyhláška č. 202/2021 Sb., zahrnuje, jak drobné vlastníky lesů hospodařící podle protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy (§ 25 odst. 3 lesního zákona), tak také drobné vlastníky hospodařící bez protokolárně převzaté osnovy, ale i drobné vlastníky, pro které nebyla osnova vůbec zpracována, případně vlastníky lesů vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (§ 24 odst. 3 lesního zákona), kteří nemají zpracovaný lesní hospodářský plán.

Vlastník lesa, který nehospodaří podle plánu, vede údaje evidence o provedené obnově za všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jeho vlastnictví a v rámci místně příslušné obce s rozšířenou působností.

Rozsah tzv. „povinně“ vedených údajů evidence o provedené obnově lesa vyhláška č. 202/2021 Sb., specifikuje formou přílohy č. 2 (Obsah a způsob vedení evidence o provedené obnově lesa pro vlastníky lesa nehospodařící podle lesního hospodářského plánu), a to včetně technických jednotek a přesností, ve kterých jsou povinně vedené údaje evidovány. Tyto údaje jsou evidovány vždy pro nejnižší dotčené jednotky prostorového rozdělení lesa (§ 14 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb.) vylišené v lesní hospodářské osnově. Těmito jednotkami budou ve většině případů porostní skupiny či etáže, ale u výběrných lesů s hospodářským způsobem výběrným (§ 3 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 298/2018 Sb.) se může jednat přímo o porosty (§ 2 písm. s) lesního zákona). I v případě, kdy drobný vlastník osnovu protokolárně nepřevezme, má tento možnost dálkového přístupu prostřednictvím veřejné webové aplikace do tzv. Informačního a datového centra Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde jsou veškeré osnovy veřejně dostupné a lze je bezproblémově využít pro lesnické hospodaření a následné vedení této evidence. Lesní hospodářské osnovy jsou také volně (bezplatně) dostupné u orgánu státní správy lesů místně příslušné obce s rozšířenou působností. Drobní vlastníci, pro které nebyla osnova vůbec zpracována či vlastníci, kteří nemají zpracovaný plán, evidují údaje pro příslušnou parcelu katastru nemovitostí.

Vlastníci lesa mají povinnost uchovávat údaje evidence nejméně po dobu 10 let. Má se za to, že údaje musejí být uchovávány v tištěné podobě nebo běžně užívaném strojově čitelném digitálním formátu (DOC, XLS, PDF, XML, atd.) tak, aby bylo možné je i po 10 letech archivace využít pro vyhodnocení plnění závazných ustanovení a zákonných povinností. Je zřejmé, že pokud vlastník některý nebo dokonce žádný ze sledovaných výkonů během kalendářního roku neprovedl (lesní porosty neobnovoval), nebude muset tento údaj v daném roce evidovat, tedy nebude vést tzv. "nulové" hodnoty sledovaných údajů v daném kalendářním roce.

Pro vedení evidence o provedené obnově lesa může drobný vlastník lesů nehospodařící podle lesního hospodářského plánu, využít přiložený NEZÁVAZNÝ vzor vedení lesní hospodářské evidence


28.2.2022

Výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR bude vyhlášeno znovu

Tisková zpráva – Ve výběrovém řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky nebyl vybrán vítěz. Výběrové řízení tak bude v průběhu několika týdnů vyhlášeno znovu.


23.2.2022

Udržitelné pohlcování uhlíku - pravidla certifikace EU

Evropská komise zahájila práci na pravidlech pro certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími.

zobrazit po