přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 353/2022
Vyhláška č. 353/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb., vyhlášky č. 371/2019 Sb. a vyhlášky č. 21/2020 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.".
2. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.
VÝŠE ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY
 Kontrolované produkty
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I   Vstupující komodita   I Parametry zásilky I  Částka nákladů   I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I Produkty živočišného původu, I   Zásilka produktů do 6 tun včetně    I
I vedlejší produkty      I---------------------I-----------------------I
I živočišného původu a ostatní I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I veterinární zboží      I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        600 Kč I
I               I (bez odběru vzorků) I            I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        800 Kč I
I               I (s odběrem vzorků) I            I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I     Zásilka produktů nad 6 tun     I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        400 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        600 Kč I
I               I (bez odběru vzorků) I            I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        800 Kč I
I               I (s odběrem vzorků) I            I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
 
 Živá zvířata
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I   Vstupující komodita   I Parametry zásilky I  Částka nákladů   I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I Živá zvířata         I   Zásilka do 40 000 kusů zvířat včetně  I
I živé ryby          I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        100 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I    Zásilka nad 40 000 kusů zvířat    I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        600 Kč I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I Živá zvířata         I   Zásilka do 1 000 kusů zvířat včetně   I
I a) plazi           I---------------------I-----------------------I
I b) obojživelníci       I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I c) bezobratlí        I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        100 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I    Zásilka nad 1 000 kusů zvířat    I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        600 Kč I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I Živá zvířata         I    Částka nákladů za jedno zvíře    I
I a) psi            I---------------------I-----------------------I
I b) kočky           I Kontrola dokladů  I        300 Kč I
I c) fretky          I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        100 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        100 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Max. 1 800 Kč / zásilka           I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I Živá zvířata         I        Zásilka zvířat        I
I a) drůbež          I---------------------I-----------------------I
I b) násadová vejce      I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I c) rybí jikry        I---------------------I-----------------------I
I d) drobná pernatá zvěř    I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I e) králíci          I---------------------I-----------------------I
I f) drobná srstnatá zvěř   I Fyzická kontrola  I        400 Kč I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
I Živá zvířata         I        Zásilka zvířat        I
I a) ptáci           I---------------------I-----------------------I
I b) hlodavci         I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I c) hmyzožravci        I---------------------I-----------------------I
I d) malí savci            I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I e) letouni          I---------------------I-----------------------I
I f) zvířata určená pro    I Fyzická kontrola  I        400 Kč I
I  zoologické zahrady    I           I            I
I g) kožešinová zvířata    I           I            I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
 
 Ekologické produkty a produkty z přechodného období
I------------------------------I---------------------------------------------I
I   Vstupující komodita   I       Částka nákladů**)       I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I bez rozlišení        I    Zásilka zvířat nebo produktů     I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I            I
I               I a totožnosti    I        500 Kč I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I
 **) Částka nákladů za provedení úřední kontroly dovozu ekologických produktů 
   a produktů z přechodného období z třetích zemí se připočítá k částce 
   nákladů za provedení pohraniční veterinární kontroly kontrolovaných 
   produktů nebo živých zvířat.
 
 Tranzit kontrolovaných produktů a živých zvířat
I------------------------------I---------------------------------------------I
I   Vstupující komodita   I        Částka nákladů        I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I bez rozlišení        I    Zásilka zvířat nebo produktů     I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola dokladů  I       1 000 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Kontrola totožnosti I        200 Kč I
I               I---------------------I-----------------------I
I               I Fyzická kontrola  I        600 Kč I
I------------------------------I---------------------I-----------------------I