přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 334/2022
Vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. a vyhlášky č. 445/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pro účely této vyhlášky se v případě hlavního města Prahy za sousední kraje považují rovněž kraje, které sousedí se Středočeským krajem.".
2. V § 14a odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo "týdně" nahrazuje slovem "ročně".
3. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 1 se text "150 kg" nahrazuje textem "90 tun".
4. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 2 se text "35 kg" nahrazuje textem "30 tun".
5. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 3 se text "350 kg" nahrazuje textem "30 tun".
6. V § 14a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo "týdně" zrušuje a v bodech 1 až 3 se za text "33 %" vkládají slova "z týdenního objemu".
7. V § 14b písm. a) se slova "odstavci 1 písm. a) a v odstavcích" nahrazují slovy "odstavcích 1,".
8. V § 14b písm. b) se za text "II" vkládají slova "kapitole III a" a text " , 5 a" se nahrazuje textem "a 3 až".
9. V § 14b písm. e) se za slovo "kapitolách" vkládá text "I,".