přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 33/2022
Nařízení vlády č. 33/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Čl.V

Čl.V
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Fond dotaci na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že v alespoň jednom z trvalých objektů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace došlo k navýšení počtu ustájených zvířat podle § 2 odst. 7 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, pro stáje s automatickým dojicím systémem podle § 1a písm. e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V příloze č. 3 se slova "na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv" nahrazují slovy "v registru biocidních přípravků databáze CHLAP Ministerstva zdravotnictví oznámené podle § 13 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)".
3. V příloze č. 8 části I. položce F. tabulky bod 1. zní:
"
I----I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I  I Oplocení hospodářství je minimálně 180 cm vysoké, v rozích zaoblené, dostatečně silné a bezpečné, aby v  I
I  I případě nárazu nedocházelo k poranění běžců. Zařízení musí být zabezpečeno proti vnikání větších druhů   I
I  I volně žijících zvířat nebo toulavých psů. Minimální velikost výběhu na každého dospělého pštrosa      I
I 1. I dvouprstého je 300 m
2
. Minimální velikost výběhu na každého dospělého nandu pampového nebo emu hnědého je I I I 100 m
2
. Stáje nebo přístřešky pro pštrosy dvouprsté, nandu pampové a emu hnědé musí být vzdušné, I I I větratelné a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí umožňovat volný pohyb stojícího zvířete. Veškeré I I I průchody musí umožňovat bezpečný pohyb zvířete bez možnosti poranění. I I----I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ".
4. V příloze č. 8 části I. položce F. tabulky se doplňuje bod 4., který zní:
                                                         
"                                                         
I----I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I  
I  I Pro nově budované, rekonstruované nebo poprvé do provozu uváděné stáje je minimální plocha stáje nebo   I
I  I přístřešku                                                 I
I  I a) na jednoho pštrosa dvouprstého                                     I
I  I  1. pro dospělý kus 5 m
2
, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 m
2
, I I I 2. pro mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od 2 m
2
do 4 m
2
, kdy minimální celková plocha I I I pro tuto kategorii je 30 m
2
, I I 4. I 3. pro kuře od vylíhnutí do 1 roku postupně zvětšována od 0,3 m
2
do 2 m
2
, kdy minimální celková plocha I I I pro tuto kategorii je 5 m
2
. I I I b) na jednoho nandu pampového nebo emu hnědého I I I 1. pro dospělý kus 2 m
2
, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 15 m
2
, I I I 2. pro mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od 0,8 m
2
do 1,5 m
2
, kdy minimální celková I I I plocha pro tuto kategorii je 15 m
2
, I I I 3. pro kuře od vylíhnutí do věku 1 roku postupně zvětšována od 0,15 m
2
do 0,8 m
2
, kdy minimální celková I I I plocha pro tuto kategorii je 2 m
2
. I I----I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ".
5. V příloze č. 8 části I. se položka G. Tabulky zrušuje.
Dosavadní položky H. a I. se označují jako položky G. a H.
6. V příloze č. 8 části II. pod tabulkou č. 2 se na konci textu poznámky č. 3 doplňují slova " ; ve stájích s automatickým dojicím systémem je možné navýšit počet ustájených zvířat až o 20% oproti počtu lehacích boxů, pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet zvířat v prostoru s lehacími boxy nebyl větší než počet těchto boxů 9) ".