přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 455/2021
Nařízení vlády č. 455/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/2016 Sb., nařízení vlády č. 245/2018 Sb. a nařízení vlády č. 297/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova "by celková výše finančního příspěvku byla" nahrazují slovy "je celková výše finančního příspěvku požadovaného v žádosti".
2. V § 2 odst. 7 se slovo "doručí" nahrazuje slovem "podává" a slova "doručení ohlášení" se nahrazují slovy "podání, nejdříve však od začátku kalendářního roku, pro který je ohlášení podáváno,".
3. V § 2 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
"(12) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku právnická osoba evidující skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů39), přikládá k žádosti úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby platných k okamžiku podání žádosti, který není starší než 3 měsíce od okamžiku podání žádosti.
39) Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.".
4. V § 3, 35 a v § 35a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě".
5. V § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 34 odst. 4, § 35 odst. 4, § 35a odst. 4, § 35b odst. 4, § 36 odst. 2, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se slova "doručí žadatel" nahrazují slovy "žadatel podává".
6. V § 4 odst. 1 a v § 12 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova " , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě".
7. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
8. V § 4 odst. 2 písm. g) a v § 35b odst. 3 písm. e) se slovo "nebo" zrušuje.
9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
"i) mechanická příprava půdy před obnovou lesa, nebo
j) ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.".
10. V § 5 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 2 písm. d) a v § 7 odst. 3 se slovo "základní" zrušuje.
11. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
"10) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.".
12. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) byl použit semenný materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),".
13. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
"d) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a".
13) Vyhláška č. 456/2021 Sb."
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
14. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) byl použit výsadby schopný sadební materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),".
15. V § 7 odst. 2 a v § 15 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
"c) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
d) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu jiným právním předpisem13) a".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).
16. V § 7 odst. 4 písm. b) a v § 15 odst. 5 písm. b) se slova "melioračních a zpevňujících dřevin" nahrazují slovy "zajištěných porostů".
17. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
18. Poznámka pod čarou č. 15 zní:
"15) § 2 odst. 8 vyhlášky č. 456/2021 Sb.".
19. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo "výsadba" nahrazuje slovy "umělá obnova sadbou první".
20. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.".
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
21. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova "třicetiprocentním plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin" nahrazují slovy "čtyřicetiprocentním plošným zastoupením dřevin, které jsou pro příslušný soubor lesních typů podle jiného právního předpisu18) dřevinami melioračními a zpevňujícími,".
22. V § 11a odst. 3 se slova "§ 6 odst. 2 písm. b) a d) nebo § 7 odst. 2 písm. c)" nahrazují slovy "§ 6 odst. 2 písm. b) a e) nebo § 7 odst. 2 písm. d)".
23. V § 11b odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) dřevina uváděná do žádosti je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),
c) v průběhu kalendářního roku bylo v potřebném rozsahu provedeno doplnění výsadby tak, aby počet životaschopných jedinců činil alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu jiným právním předpisem13),".
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena d) až f).
24. V § 11b odst. 2 písm. f) se za slovo "provedena" vkládají slova "umělou obnovou sadbou první".
25. V § 11b odstavec 3 zní:
"(3) Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dokončení následné péče o výsadbu lesního porostu v příslušném kalendářním roce, zpravidla provedení ochrany neoplocené výsadby proti zimnímu okusu zvěří nebo kontrola a v potřebném rozsahu i oprava oplocení výsadby před koncem kalendářního roku.".
26. V § 11b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "bezprostředně následujících po sobě".
27. V § 11b odst. 5 se slovo "jednotlivých" nahrazuje slovy "stanovištně vhodných" a na konci textu odstavce se doplňují slova "k okamžiku splnění předmětu finančního příspěvku".
28. Za § 11b se vkládají nové § 11c a 11d, které včetně nadpisů znějí:
"§ 11c
Mechanická příprava půdy před obnovou lesa
(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.
(2) Splněním předmětu příspěvku se rozumí odstranění nebo rozrušení drnu nebo hrabanky.
(3) Finanční příspěvek se neposkytne v případě provedení mechanické přípravy půdy frézováním, pokud je současně požadován příspěvek podle § 3 odst. 3 písm. d).
§ 11d
Ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v porostu
(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.
(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého hroubí. Na vyžádání příslušného krajského úřadu žadatel prokáže objem vytěženého hroubí fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným výrobně technickým dokladem.".
29. V § 12 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
30. V § 12 odst. 2 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.
31. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.".
32. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se neposkytne, jedná-li se o modřín opadavý nebo douglasku tisolistou.".
33. V § 13 odst. 2 písm. d), § 14 odst. 2 písm. e) a v § 15 odst. 4 se slova "meliorační a zpevňující dřeviny" nahrazují slovem "dřevinu".
34. V § 14 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) byl použit semenný materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),".
35. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
36. V § 15 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) byl použit výsadby schopný sadební materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),".
37. § 16 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.
38. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:
"§ 21a
Ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v porostu
(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.
(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého hroubí. Na vyžádání poskytovatele žadatel prokáže objem vytěženého hroubí fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným výrobně technickým dokladem.".
39. V § 35 odstavec 7 zní:
"(7) Výše finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha, nejvýše však 400 Kč na 1 ha, a plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou uvedeny v průvodním listu ke schválenému lesnímu hospodářskému plánu. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty, u které uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.".
40. V § 35b odst. 1 úvodní části ustanovení se za text "odst. 5" vkládají slova " , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě".
41. V § 35b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a g)".
42. V § 35b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) instalace feromonového odparníku do bariérového lapače.".
43. V § 35b odst. 6 písmeno a) zní:
"a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a".
44. V § 36 odst. 1 se slova "uživateli honitby22)" nahrazují slovy "osobě, která byla uživatelem honitby22) v době splnění předmětu finančního příspěvku".
45. V § 36 odst. 2 se slova "příspěvek uvedený v § 41b" nahrazují slovy "příspěvky podle § 41a a 41b" a slova "finančního příspěvku uvedeného v § 41b" se nahrazují slovy "finančních příspěvků podle § 41a a 41b".
46. V § 37 odst. 1 písm. i) se slova "4 měsíců" nahrazují slovy "nedostatku potravy v zimě".
47. V § 37 odst. 3 písm. f) se slovo "kovová" nahrazuje slovy "bedna nebo" a za slovo "vybaveno" se vkládají slova "samospouštěcím zařízením a".
48. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Finanční příspěvek podle odstavce 1 písm. c) se neposkytuje na území národních parků.".
49. V § 41b odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:
"(3) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout, jestliže u kusů uvedených do výpočtu příspěvku za hospodářský rok, za který je příspěvek požadován,
a) bylo příslušným subjektem40) provedeno vyšetření na přítomnost svalovce,
b) byly v objednávce jejich laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomby a
c) není Státní veterinární správou evidováno předložení nevyšetřitelného vzorku nebo vzorku bez ocasu k vyšetření, ledaže je předložen doklad o dodávce uloveného kusu odběrateli, který kus dodá do zařízení, ve kterém probíhá úřední veterinární prohlídka, nebo jej sám předloží k úřední veterinární prohlídce, pokud v takovém dokladu je uvedeno označení plomby kusu a odběratelem potvrzena dodávka kusu s ocasem.
40) § 27b odst. 6 a 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
50. V § 41b se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Místem splnění předmětu finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého se rozumí území honitby, ve které byly kusy uvedené do výpočtu příspěvku uloveny.".
51. V § 41d odst. 1 a v § 41d odst. 2 písm. b) se za slovo "zařízení" vkládají slova "a jeho součástí".
52. V § 41d odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) kopie dokladu o schválení nebo o registraci chladicího zařízení krajskou veterinární správou,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
53. Přílohy č. 1 až 4 znějí:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
I. Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese
I-------I-----------------------------I-----------I--------------I-----------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I Technické     I Identifikace I  Sazba  I
I    I               I jednotky I  příspěvku I příspěvku I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I
I 1.  I Soustřeďování dříví     I  Kč/m
3
I D I a I 1 I 200 I I I lanovkou v lese I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 2. I Soustřeďování dříví koněm v I Kč/m
3
I D I b I 1 I 120 I I I lese I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 3. I Soustřeďování dříví I Kč/m
3
I D I c I 1 I 50 I I I vyvážením v lese I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 4. I Štěpkování nebo drcení I Kč/ha I D I d I 1 I 25 000 I I I klestu I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 5. I Soustřeďování dříví I Kč/m
3
I D I e I 1 I 80 I I I železným koněm v lese I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I-----------I II. Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku I-------I-----------------------------I-----------------I--------------I-----------I I Řádek I Zkrácený název příspěvku I Technické I Identifikace I Sazba I I I I jednotky I příspěvku I příspěvku I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 1. I Přirozená obnova I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ha I B I a I 1 I 30 000 I I I zpevňující
1)
I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I B I a I 2 I 20 000 I I I přípravné
1)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 2. I Umělá obnova síjí I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ha I B I a I 3 I 30 000 I I I zpevňující
1)
I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I B I a I 4 I 20 000 I I I přípravné
1)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 3. I Umělá obnova sadbou první I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ks I B I b I 1 I 15 I I I zpevňující
1)
- semenáčky, I I I I I I I I sazenice I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ks I B I b I 2 I 9 I I I přípravné
1)
,
2)
- I I I I I I I I semenáčky, sazenice I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ks I B I b I 3 I 30 I I I zpevňující
1)
- I I I I I I I I poloodrostky
3)
I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ks I B I b I 4 I 50 I I I zpevňující
1)
- odrostky
3)
I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ks I B I b I 5 I 30 I I I přípravné
1)
,
2)
- I I I I I I I I poloodrostky
3)
I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ks I B I b I 6 I 50 I I I přípravné
1)
,
2)
- I I I I I I I I odrostky
3)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 4. I Zajištění lesních porostů I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ha I B I d I 1 I 50 000 I I I zpevňující
1)
I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I B I d I 2 I 20 000 I I I přípravné
1)
,
2)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 5. I Následná péče o výsadbu I I I I I I I I - dřeviny meliorační a I Kč/ha/rok I B I d I 3 I 16 000 I I I zpevňující
1)
, základní I I I I I I I I cílové
1)
,
2)
a základní I I I I I I I I přípravné
1)
,
2)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 6. I Přeměny, rekonstrukce I Kč/ha I B I e I 1 I 15 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 7. I Výchova lesních porostů I Kč/ha I B I f I 1 I 10 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 8. I Oplocenky I Kč/km I B I o I 1 I 70 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 9. I Mechanická příprava půdy I Kč/ha I B I P I 1 I 12 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 10. I Ukládání klestu na hromady I Kč/m
3
I B I q I 1 I 50 I I I nebo valy I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I
Vysvětlivky:
1) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Douglaska tisolistá se podporuje pouze mimo oblasti Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území.
2) Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro soubory lesních typů 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 4R).
3) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
III. Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin
I-------I-----------------------------I-----------------I--------------I-----------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I  Technické  I Identifikace I  Sazba  I
I    I               I  jednotky   I  příspěvku I příspěvku I
I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I
I 1.  I Přirozená obnova a umělá  I         I  I  I  I      I
I    I obnova síjí         I         I  I  I  I      I
I    I - meliorační a zpevňující  I  Kč/ha    I B I g I 1 I  35 000 I
I    I dřeviny
1)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 2. I Umělá obnova sadbou první I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ks I B I h I 1 I 16 I I I dřeviny
1)
- semenáčky a I I I I I I I I sazenice I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ks I B I h I 2 I 35 I I I dřeviny
1)
- poloodrostky
2)
I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ks I B I h I 3 I 55 I I I dřeviny
1)
- odrostky
2)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 3. I Zajištění lesních porostů I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ha I B I j I 1 I 60 000 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 4. I Přeměny, rekonstrukce I Kč/ha I B I k I 1 I 20 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 5. I Výchova lesních porostů I Kč/ha I B I l I 1 I 12 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 6. I Oplocenky I Kč/km I B I m I 1 I 70 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 7. I Individuální ochrana I Kč/ks I B I n I 2 I 60 I I I sazenic proti zvěři I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I I 8. I Ukládání klestu na hromady I Kč/m
3
I B I r I 1 I 50 I I I nebo valy I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I-----------I
Vysvětlivky:
1) Podporují se pouze stanovištně vhodné meliorační a zpevňující dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
2) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
IV. Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu 
hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr
I-------I---------------------I-----------I--------------I-----------------------------------------------I
I Řádek I Velikost sdruženého I Technické I Identifikace I Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků I
I    I    majetku    I jednotky I příspěvku  I-----------I-----------I-----------I-----------I
I    I           I      I       I do 5 ha I do 50 ha I do 150 ha I do 300 ha I
I    I           I      I       I-----------I-----------I-----------I-----------I
I    I           I      I       I   A   I   B   I   C   I   D   I
I-------I---------------------I-----------I----I----I----I-----------I-----------I-----------I-----------I
I 1.  I   150-500 ha   I  Kč/ha  I C I a I 1 I    300 I    150 I    100 I     - I
I-------I---------------------I-----------I----I----I----I-----------I-----------I-----------I-----------I
I 2.  I   501-1000 ha   I  Kč/ha  I C I b I 1 I    350 I    200 I    150 I    50 I
I-------I---------------------I-----------I----I----I----I-----------I-----------I-----------I-----------I
I 3.  I   nad 1000 ha   I  Kč/ha  I C I c I 1 I    400 I    250 I    200 I    100 I
I-------I---------------------I-----------I----I----I----I-----------I-----------I-----------I-----------I
 
V. Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa
I-------I---------------------------------I-----------I--------------I--------I
I Řádek I  Zkrácený název příspěvku   I Technické I Identifikace I Sazba I
I    I                 I jednotky I  příspěvku I    I
I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 1.  I Asanace insekticidní sítí    I  Kč/m
3
I I I a I 1 I 150 I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 2. I Asanace insekticidním I Kč/m
3
I I I b I 1 I 120 I I I postřikem I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 3. I Asanace odkorněním I Kč/m
3
I I I c I 1 I 350 I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 4. I Seštěpkování jehličnatých I Kč/ha I I I d I 1 I 28 000 I I I dřevin I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 5. I Asanace kombinací I Kč/m
3
I I I e I 1 I 75 I I I insekticidního postřiku a I I I I I I I I netkané textilie I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 6. I Asanace etandinitrilem (EDN) I Kč/m
3
I I I f I 1 I 200 I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I I 7. I Instalace feromonového I Kč/ks I I I g I 1 I 150 I I I odparníku do lapače I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I--------I VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb I-------I---------------------------------------------I-----------I--------------I-----------I I Řádek I Zkrácený název příspěvku I Technické I Identifikace I Sazba I I I I jednotky I příspěvku I příspěvku I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 1. I Zlepšování životního prostředí zvěře I I I I I I I I Políčka pro zvěř I Kč/ha I G I a I 1 I 8 000 I I I Napajedla pro zvěř I Kč/ks I G I a I 2 I 1 000 I I I Betonové nory I Kč/ks I G I a I 3 I 2 000 I I I Lapací zařízení I Kč/ks I G I a I 4 I 1 000 I I I Hnízdní budky pro vodní ptáky I Kč/ks I G I a I 5 I 500 I I I Odchytová zařízení na spárkatou zvěř I Kč/ks I G I a I 6 I 16 000 I I I Krmelce pro drobnou zvěř I Kč/ks I G I a I 7 I 1 000 I I I Akusticko-světelné plašiče zvěře I Kč/ks I G I a I 8 I 2 000 I I I Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v I I I I I I I I přezimovací obůrce I I I I I I I I - sčítaný jedinec jelena evropského I Kč/ks I G I a I 9 I 1 000 I I I - sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky I Kč/ks I G I a I 0 I 500 I I I japonského nebo muflona I I I I I I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 2. I Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce I I I I I I I I polního I I I I I I I I Vypuštění tetřeva hlušce I Kč/ks I G I b I 1 I 8 000 I I I Vypuštění tetřívka obecného I Kč/ks I G I b I 2 I 5 000 I I I Vypuštění koroptve polní I Kč/ks I G I b I 3 I 250 I I I Vypuštění zajíce polního I Kč/ks I G I b I 4 I 1 500 I I I Přenosné přístřešky pro koroptve I Kč/ks I G I b I 5 I 200 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 3. I Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo I I I I I I I I poddruhy I I I I I I I I Koza bezoárová I Kč/ks I G I c I 1 I 1 500 I I I Bílý jelen I Kč/ks I G I c I 2 I 1 500 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 4. I Použití dravců v ochraně rostlin I I I I I I I I Hnízdní podložky a budky I Kč/ks I G I d I 1 I 150 I I I Lovecká stanoviště pro dravce (berličky) I Kč/ks I G I d I 2 I 40 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 5. I Veterinární antiparazitické přípravky I Kč/kg I G I e I 1 I 200 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 6. I Ulovení kormorána velkého I Kč/ks I G I f I 1 I 500 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 7. I Ulovení prasete divokého I Kč/ks I G I g I 1 I 2 000 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 8. I Ozeleňování krajiny včetně oplocování I I I I I I I I dřevin I I I I I I I I - výsadba keřů I Kč/ks I G I h I 1 I 50 I I I - výsadba a ochrana poloodrostků I Kč/ks I G I h I 2 I 80 I I I - výsadba a ochrana odrostků I Kč/ks I G I h I 3 I 100 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců I-------I---------------------------------------------I-----------I--------------I-----------I I Řádek I Zkrácený název příspěvku I Technické I Identifikace I Sazba I I I I jednotky I příspěvku I příspěvku I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 1. I Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u I I I I I I I I plemen psů I I I I I I I I - český teriér I Kč/výkon I K I a I 1 I 2 000 I I I - český fousek I Kč/výkon I K I a I 2 I 2 000 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I I 2. I Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného I I I I I I I I z umělého chovu I I I I I I I I - jestřáb lesní I Kč/ks I K I b I 1 I 7 000 I I I - sokol stěhovavý I Kč/ks I K I b I 2 I 5 000 I I I - raroh velký I Kč/ks I K I b I 3 I 5 000 I I I - orel skalní I Kč/ks I K I b I 4 I 5 000 I I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-----------I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA OBRANY
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
54. Přílohy č. 6 až 11 znějí:
"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH
Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB
Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
55. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:
"Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
PRAVIDLA PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN MEZI PŘÍRODNÍMI LESNÍMI OBLASTMI V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
Smrk ztepilý:
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   do přírodní lesní oblasti   I je možné přenášet z přírodní lesní I
I                   I        oblasti        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 1 - Krušné hory           I 2, 3, 4, 5, 11, 13, 19, 21, 22    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 2 - Podkrušnohorské pánve      I 1, 3, 4, 5, 9, 11, 17, 18      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 3 - Karlovarská vrchovina      I 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 4 - Doupovské hory         I 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 5 - České středohoří        I 1, 2, 17, 18, 19, 20         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 6 - Západočeská pahorkatina     I 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 7 - Brdská vrchovina        I 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 8 - Křivoklátsko a Český kras    I 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 9 - Rakovnicko-kladenská      I 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17     I
I   pahorkatina           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 10 - Středočeská pahorkatina    I 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 31 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 11 - Český les           I 2, 3, 6, 12, 13, 14         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 12 - Předhoří Šumavy a       I 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15       I
I   Novohradských hor       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 13 - Šumava             I -                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 14 - Novohradské hory        I 11, 12, 13              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 15 - Jihočeské pánve        I 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 16 - Českomoravská vrchovina    I 10, 15, 30, 31, 33, 40        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 17 - Polabí             I 2, 5, 8, 9, 10, 18, 23, 26, 31    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 18 - Severočeská pískovcová plošina I 5, 6, 17, 19, 20, 21, 23       I
I   a Český ráj          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 19 - Lužická pískovcová vrchovina  I 1, 5, 18, 20, 21           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 20 - Lužická pahorkatina      I 5, 18, 19, 20, 21          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 21 - Jizerské hory a Ještěd     I 18, 19, 20, 22, 23, 24        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 22 - Krkonoše            I 21, 23, 24              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 23 - Podkrkonoší          I 17, 18, 21, 22, 24, 26        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 24 - Sudetské mezihoří       I 21, 22, 23, 26            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 25 - Orlické hory          I 26, 27, 28, 29, 31, 32        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 26 - Předhoří Orlických hor     I 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 27 - Hrubý Jeseník         I -                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku   I 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 29 - Nízký Jeseník         I 25, 26, 27, 28, 32, 34, 39      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 30 - Drahanská vrchovina      I 16, 31,33, 34, 35          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 31 - Českomoravské mezihoří     I 10, 16, 17, 25, 26, 28, 30, 33, 34  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 32 - Slezská nížina         I 25, 26, 27, 28, 29, 39        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 33 - Předhoří Českomoravské     I 16, 30, 31, 35            I
I   vrchoviny           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 34 - Hornomoravský úval       I 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, I
I                   I 41                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 35 - Jihomoravské úvaly       I 30, 33, 34, 36, 38          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 36 - Středomoravské Karpaty     I 35, 34, 37, 38, 39, 40, 41      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 37 - Kelečská pahorkatina      I 34, 36, 38, 39, 40, 41        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy I 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 39 - Podbeskydská pahorkatina    I 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 40 - Moravské Beskydy        I -                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a   I 34, 36, 37, 38, 39, 40        I
I   Javorníky           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
Borovice lesní:
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   do přírodní lesní oblasti   I je možné přenášet z přírodní lesní I
I                   I        oblasti        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 1 - Krušné hory           I 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 2 - Podkrušnohorské pánve      I 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 3 - Karlovarská vrchovina      I 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 4 - Doupovské hory         I 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 5 - České středohoří        I 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 6 - Západočeská pahorkatina     I 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 7 - Brdská vrchovina        I 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 8 - Křivoklátsko a Český kras    I 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 9 - Rakovnicko-kladenská      I 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 17     I
I   pahorkatina           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 10 - Středočeská pahorkatina    I 15                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 11 - Český les           I 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 12 - Předhoří Šumavy a       I 6, 10, 11, 13, 14, 15        I
I   Novohradských hor       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 13 - Šumava             I 11, 12, 14              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 14 - Novohradské hory        I 11, 12, 13              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
    I 15 - Jihočeské pánve        I -                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 16 - Českomoravská vrchovina    I 11, 13, 30, 31, 33          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 17 - Polabí             I -                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 18 - Severočeská pískovcová plošina I 5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24    I
I   a Český ráj          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 19 - Lužická pískovcová vrchovina  I 1, 5, 18, 20, 21, 22, 23, 24     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 20 - Lužická pahorkatina      I 5, 18, 19, 21, 22, 23, 24      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 21 - Jizerské hory a Ještěd     I 5, 18, 19, 20, 22, 23, 24      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 22 - Krkonoše            I 5, 18, 19, 20, 21, 23, 24      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 23 - Podkrkonoší          I 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 24 - Sudetské mezihoří       I 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 25 - Orlické hory          I 26, 27, 28, 29, 31, 32        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 26 - Předhoří Orlických hor     I 17, 25, 27, 28, 29, 31, 32      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 27 - Hrubý Jeseník         I 25, 26, 28, 29, 32          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku   I 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 29 - Nízký Jeseník         I 25, 26, 27, 28, 32, 39, 34      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 30 - Drahanská vrchovina      I 16, 31, 33, 34, 35          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 31 - Českomoravské mezihoří     I 10, 16, 17, 25, 26, 28, 30, 33, 34  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 32 - Slezská nížina         I 25, 26, 27, 28, 29, 39        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 33 - Předhoří Českomoravské     I 16, 30, 31, 35            I
I   vrchoviny           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 34 - Hornomoravský úval       I 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 35 - Jihomoravské úvaly       I 30, 33, 34, 36, 37, 38, 41      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 36 - Středomoravské Karpaty     I 34, 35, 37, 38, 41          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 37 - Kelečská pahorkatina      I 34, 35, 36, 38, 39, 41        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy I 34, 35, 36, 37, 41          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 39 - Podbeskydská pahorkatina    I 29, 32, 34, 40, 41          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 40 - Moravské Beskydy        I 29, 37, 39, 41            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a   I 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41      I
I   Javorníky           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
Modřín opadavý:
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   do přírodní lesní oblasti   I je možné přenášet z přírodní lesní I
I                   I        oblasti        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 1 - Krušné hory           I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 2 - Podkrušnohorské pánve      I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 3 - Karlovarská vrchovina      I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 4 - Doupovské hory         I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 5 - České středohoří        I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 6 - Západočeská pahorkatina     I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 7 - Brdská vrchovina        I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 8 - Křivoklátsko a Český kras    I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 9 - Rakovnicko-kladenská      I bez omezení přenosu         I
I   pahorkatina           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 10 - Středočeská pahorkatina    I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 11 - Český les           I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 12 - Předhoří Šumavy a       I bez omezení přenosu         I
I   Novohradských hor       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 13 - Šumava             I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 14 - Novohradské hory        I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 15 - Jihočeské pánve        I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 16 - Českomoravská vrchovina    I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 17 - Polabí             I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 18 - Severočeská pískovcová plošina I bez omezení přenosu         I
I   a Český ráj          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 19 - Lužická pískovcová vrchovina  I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 20 - Lužická pahorkatina      I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 21 - Jizerské hory a Ještěd     I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 22 - Krkonoše            I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 23 - Podkrkonoší          I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 24 - Sudetské mezihoří       I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 25 - Orlické hory          I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 26 - Předhoří Orlických hor     I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 27 - Hrubý Jeseník         I 28, 29, 32              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku   I 27, 29, 32              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 29 - Nízký Jeseník         I 27, 28, 32              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 30 - Drahanská vrchovina      I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 31 - Českomoravské mezihoří     I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 32 - Slezská nížina         I 27, 28, 29              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 33 - Předhoří Českomoravské     I bez omezení přenosu         I
I   vrchoviny               I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 34 - Hornomoravský úval       I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 35 - Jihomoravské úvaly       I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 36 - Středomoravské Karpaty     I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 37 - Kelečská pahorkatina      I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 39 - Podbeskydská pahorkatina    I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 40 - Moravské Beskydy        I bez omezení přenosu         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a   I bez omezení přenosu         I
I   Javorníky           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
Ostatní dřeviny:
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   do přírodní lesní oblasti   I je možné přenášet z přírodní lesní I
I                   I        oblasti        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 1 - Krušné hory           I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 2 - Podkrušnohorské pánve      I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 3 - Karlovarská vrchovina      I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 4 - Doupovské hory         I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 5 - České středohoří        I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 6 - Západočeská pahorkatina     I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 7 - Brdská vrchovina        I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 8 - Křivoklátsko a Český kras    I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 9 - Rakovnicko-kladenská      I 1 až 34               I
I   pahorkatina           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 10 - Středočeská pahorkatina    I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 11 - Český les           I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 12 - Předhoří Šumavy a       I 1 až 34               I
I   Novohradských hor       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 13 - Šumava             I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 14 - Novohradské hory        I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 15 - Jihočeské pánve        I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 16 - Českomoravská vrchovina    I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 17 - Polabí             I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 18 - Severočeská pískovcová plošina I 1 až 34               I
I   a Český ráj          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 19 - Lužická pískovcová vrchovina  I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 20 - Lužická pahorkatina      I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 21 - Jizerské hory a Ještěd     I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 22 - Krkonoše            I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 23 - Podkrkonoší          I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 24 - Sudetské mezihoří       I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 25 - Orlické hory          I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 26 - Předhoří Orlických hor     I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 27 - Hrubý Jeseník         I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku   I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 29 - Nízký Jeseník         I 1 až 34, 39             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 30 - Drahanská vrchovina      I 1 až 35               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 31 - Českomoravské mezihoří     I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 32 - Slezská nížina         I 1 až 34               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 33 - Předhoří Českomoravské     I 1 až 35               I
I   vrchoviny           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 34 - Hornomoravský úval       I 1 až 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 35 - Jihomoravské úvaly       I 30, 33, 34, 36 až 41         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 36 - Středomoravské Karpaty     I 34, 35, 37 až 41           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 37 - Kelečská pahorkatina      I 34, 35, 36, 38 až 41         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy I 34, 35, 36, 37, 39 až 41       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 39 - Podbeskydská pahorkatina    I 29, 32, 34 až 38, 40, 41       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 40 - Moravské Beskydy        I 34, 35 až 39, 41           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a   I 34 až 40               I
I   Javorníky           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
                                      ".