přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 244/2021
Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014 Sb. a vyhlášky č. 448/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1a písm. m) se slovo "odpovědným" nahrazuje slovem "odborným".
2. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova "ve formátu MDB" zrušují.
3. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova "ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení" nahrazují slovy " , a to alespoň digitální technické mapy kraje zpracované podle zákona upravujícího zeměměřictví".
4. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Mapová část podle odstavce 2 písm. e) se v rámci aktualizací plánu rozvoje zpracovává v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry jednotlivých objektů, kterými jsou liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "odstavce 3".
6. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo stavby k jímání vody".
7. V § 6 odst. 5 se slovo "července" nahrazuje slovem "srpna".
8. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova "přiváděcí řady,".
9. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo stavby k jímání vody".
10. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova "přiváděcí kanalizační stoky,".
11. V § 7 odst. 8 se slovo "července" nahrazuje slovem "srpna".
12. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby" zrušují.
13. V § 10 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) údaje o kolaudačních rozhodnutích nebo o kolaudačních souhlasech ke stavbě, a pokud se tato rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,".
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
14. V § 10 odstavec 4 zní:
"(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 písm. a) je zpracována také v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle vyhlášky upravující digitální technickou mapu kraje. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry pro jednotlivá liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.".
15. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36 zní:
(5) Pro účel zápisu údajů o vodovodu nebo kanalizaci do digitální technické mapy prostřednictvím jednotného rozhraní35) a pro účel předání těchto údajů podle čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora36) přidělí v Informačním systému vodovodů a kanalizací.
35) § 4d odst. 3 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
36) § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 393/2020 Sb.".
16. V § 13 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
17. V § 13 odst. 1 písm. c) a d) se slovo "finančních" nahrazuje slovem "peněžních" a na konci písmene se slovo "a" nahrazuje čárkou.
18. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
"e) evidence peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a
f) doplňující informace o skutečné tvorbě a čerpání peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.".
19. V § 13 odst. 3 větě první se za slovo "obnovy" vkládají slova "vodovodů a kanalizací" a číslo "10" se nahrazuje číslem "5".
20. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Peněžní prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou každoročně tvořeny ve výši adekvátní roční potřeby peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Adekvátní roční potřeba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se vypočítá jako podíl hodnoty majetku vyjádřené v reprodukční pořizovací ceně podle vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 odst. 3 zákona a teoretické životnosti infrastruktury, přičemž
a) teoretická životnost je pro účely zpracování plánu financování obnovy stanovena pro
1. vodovodní přiváděcí řady a vodovodní síť 80 let,
2. úpravny a zdroje vody 45 let,
3. přiváděcí stoky a stokovou síť 90 let a
4. čistírny odpadních vod 40 let,
b) v případě odděleného vykazování technologie a stavební části je teoretická životnost pro úpravny vody a čistírny odpadních vod stanovena pro
1. technologie 15 let,
2. stavební část úpraven a zdrojů vody 55 let a
3. stavební část čistíren odpadních vod 50 let.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
21. V § 13 odst. 5 větě druhé se za slovo "čerpání" vkládá slovo "peněžních" a číslo "4" se nahrazuje číslem "5".
22. V § 13 se na konci textu věty druhé doplňují slova "prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací".
23. V § 13 se doplňují odstavce 6 až 11, které znějí:
"(6) Rezervou finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se rozumí peněžní prostředky určené na obnovu vodovodů a kanalizací. Jedná se o rozdíl mezi skutečnou tvorbou a skutečným čerpáním peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Pro účely rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací musí vlastník v účetnictví průkazně zajistit oddělené sledování peněžních prostředků určených na obnovu vodovodů a kanalizací, a to zejména prostřednictvím analytických účtů vedeným k účtům syntetickým. Vlastník je povinen ve svém účetním systému zajistit jednoznačné přiřazení veškerých transakcí, které se k tvorbě a čerpání rezervy vztahují.
(7) Příděl do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací je tvořen peněžními prostředky z vodného a stočného, pachtovného nebo nájemného a z peněžních prostředků ostatních.
(8) U plátců daně z přidané hodnoty se do tvorby a čerpání peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(9) Použití peněžních prostředků na jiné účely, než je obnova vodovodů a kanalizací, je možné pouze dočasně, pokud doba životnosti, u vodovodů ve skupině celkem nebo kanalizací ve skupině podle vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací celkem, nepřesáhla jednu polovinu životnosti stanovené podle odstavce 4. Tyto peněžní prostředky musí být převedeny do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací zpět nejpozději do 10 let od jejich použití na jiné účely. Další použití peněžních prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, než na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací, je možné až po převedení peněžních prostředků podle věty druhé.
(10) Použité peněžní prostředky podle odstavce 9 vlastník eviduje samostatně a každoročně zasílá do 28. února ministerstvu plán financování obnovy podle přílohy č. 18 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(11) Způsob tvorby nebo použití finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, který by byl odlišný od pravidel podle odstavců 4, 6 a 9, je možný pouze v individuálních odůvodněných případech. V takovém případě je vlastník povinen zaslat ministerstvu plán financování obnovy podle přílohy č. 18 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací s žádostí o stanovisko ministerstva.".
24. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova "se zvláštními právními předpisy14) a požadavky vodoprávního úřadu" nahrazují slovy "s vodním zákonem, požadavky vodoprávního úřadu a požadavky na opětovné použití vyčištěných odpadních vod podle § 38 odst. 11 písm. b) vodního zákona".
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
25. V § 18 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud ani tato vyrovnávací nádrž neochrání biologickou část čistírny odpadních vod, navrhne se před technologickým stupněm biologického čištění objekt k odlehčení odpadních vod tak, aby maximální přítok nezpůsobil přetížení objektů biologického čištění a nesnížil tak účinnost čištění odpadních vod.".
26. V § 19 odstavec 7 zní:
"(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory spolehlivě rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. Při stanovení návrhových průtoků a poměru ředění odpadních vod se postupuje podle čl. 4.1.5. a 4.1.6. české technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory. Vodoprávní úřad může v rámci řízení o povolení nebo změně stavby jednotné kanalizace v individuálních odůvodněných případech rozhodnout o posouzení odlehčovací komory podle požadavků uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků požadovat jiný poměr ředění odpadních vod nebo jiné technické řešení odlehčování.".
27. V § 19 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Při stanovení hodnot návrhových průtoků u nově navrhovaných odlehčovacích komor a při posouzení stávajících odlehčovacích komor se postupuje podle tabulky č. 2 české technické normy ČSN 75 6262.".
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.
28. V § 19 odst. 11 se věta poslední nahrazuje větami "V případě, že se na jednotnou kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní, popřípadě srážkové vody, nelze-li jejich odvádění řešit jiným způsobem, ze stávající nebo nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci na náklady investora nově připojované kanalizace také posouzení stávajících odlehčovacích komor, které budou novou stavbou ovlivněny. Pokud posouzení prokáže, že kanalizací nelze odvést zvýšené množství vod nebo prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu, nesmí být předmětná kanalizace na stávající kanalizaci napojena. Případný návrh nových odlehčovacích objektů bude proveden podle odstavce 7.".
29. V § 19 odstavec 12 zní:
"(12) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je v zastavěném území nejvýše 50 m, v nezastavěném území z důvodu možnosti použití vysokotlakého čištění je nejvýše 80 m při světlosti stok menší než DN 500, 60 m při světlosti DN 500 až DN 600 a vzdálenost nejvýše 50 m při světlosti DN 800 a větší, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.".
30. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:
"§ 19a
Zásady provozu a údržby odlehčovacích komor
(1) Provozovatel vede evidenci kontrol a údržby odlehčovacích komor a jejich technologického vybavení. Při provozu a údržbě odlehčovacích komor se postupuje v souladu s postupy uvedenými v odvětvové technické normě TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok.
(2) Kontrola funkce, stavebního stavu a stavu technologického vybavení odlehčovacích komor se provádí po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád kanalizace nestanoví jinak.
(3) Kontrola se zaměřuje zejména na stav stavebních konstrukcí objektu, množství sedimentu ve stoce a na profil odtoku z odlehčovací komory. Je-li odtok z odlehčovací komory omezen škrticím zařízením, kontroluje se jeho funkčnost a odstraňují se zachycené látky z průtočného profilu. Je-li odlehčovací komora vybavena předčisticím zařízením přepadů, provede se v rámci kontroly čištění zařízení a ověří se jeho funkčnost. Kontroluje se také stav a funkčnost povodňových uzávěrů na výpusti z odlehčovací komory, jsou-li součástí objektu.".
31. V § 24 písmeno c) zní:
"c) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy
1. hlavních producentů odpadních vod a producentů průmyslových odpadních vod podle právního předpisu upravujícího ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivé oblasti,
2. producentů zahrnujících zdravotnická, veterinární a jim podobná zařízení, kteří mohou do kanalizace vypouštět odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody nebo radioaktivní odpadní vody,
3. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,
4. míst pro měření a odběr vzorků,
5. odlehčovacích komor a výustních objektů,
6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení producentů,
7. čistíren odpadních vod kanalizace;".
32. V § 35a odst. 1 se za slovo "předpisů" vkládají slova "a výpočet pachtovného nebo nájemného".
33. V § 35a odstavec 2 zní:
"(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí u infrastrukturního vodohospodářského majetku, který je používán výlučně k výrobě, dodání nebo rozvodu pitné vody nebo k odvádění, čištění, popřípadě jinému zneškodňování odpadních vod. Vlastník předává provozovateli výpočet pachtovného nebo nájemného jako podklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné nejpozději do 30. září aktuálního kalendářního roku, pokud se strany nedohodly jinak.".
34. V § 35a odst. 5 se za slovo "stočné" vkládají slova "a výpočtu pachtovného nebo nájemného".
35. V § 35a odstavec 6 zní:
"(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Porovnání všech položek výpočtu pachtovného nebo nájemného s dosaženou skutečností se provádí pro provozovatele, který je zároveň příjemcem vodného nebo stočného.".
36. V § 35a odstavec 7 zní:
"(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. V rámci nákladů pro výpočet pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.".
37. V § 35a se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) V rámci porovnání všech položek výpočtu
a) ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné ekonomicky oprávněné náklady spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu,
b) pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.".
38. V § 35b se slovo "kalkulace" nahrazuje slovem "výpočtu" a za slovo "stočné" se vkládají slova "a výpočtu pachtovného nebo nájemného".
39. V přílohách č. 1, 3 a 4 se za bod 7 vkládá bod 8, který zní:
"8) IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ:".
40. V přílohách č. 1, 3 a 4 se doplňuje vysvětlivka k bodu 8, která zní:
"K bodu 8)
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské
infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě.".
41. V přílohách č. 2 a 6 se na konci nadpisu doplňují slova "NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY".
42. V příloze č. 2 se doplňuje bod 7, který zní:
"7) IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ:".
43. V příloze č. 2 se za bod 7 vkládá vysvětlivka k bodu 7, která zní:
"K bodu 7)
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské
infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě.".
44. V příloze č. 3 bodě 4 se na konci textu části "Účelové zařazení stokové sítě" doplňuje slovo "Ostatní".
45. V příloze č. 5 bodě 3 za slovy "BILANČNÍ ÚDAJE v tis.m
3
/rok *" a "Voda nefakturovaná *" se slova "pouze pro RVS:" zrušují.
46. V příloze č. 5 bod 4 zní:
"4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:
  Jednotkové náklady na přiváděcí řad:                       Kč/m
3
Jednotkové náklady na vodovodní síti: Kč/m
3
Poruchy a havárie na rozvodné vodovodní síti a přiváděcích vodovodních řadech: počet:".
47. V příloze č. 5 ve vysvětlivce k bodu 3 se na konci textu části "Voda fakturovaná" doplňují slova "nebo není fakturováno vůbec".
48. V příloze č. 5 ve vysvětlivce k bodu 3 v části "Vlastní potřeba vody" se slova "vodovodní sítě, kanalizační sítě" nahrazují slovy "vodovodních řadů, kanalizačních stok".
49. V příloze č. 5 se na konci vysvětlivky k bodu 3 doplňuje věta "V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí řady a rozvodnou vodovodní síť, vypočtou se bilanční údaje poměrem k přepočtené délce vodovodního řadu.".
50. V příloze č. 5 vysvětlivka k bodu 4 zní:
"K bodu 4)
Ekonomické údaje:
Jednotkové náklady uvedené v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce nezahrnují náklady spojené se
zdroji a úpravou vody. Od celkových jednotkových nákladů se tedy odečtou náklady na zdroje a úpravu
vody z formulářů C přílohy č. 19a k této vyhlášce. Je možné použít i jednotkové náklady přímo
z formuláře D přílohy č. 19a k této vyhlášce.
V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí řady a
rozvodnou vodovodní síť, vypočtou se ekonomické údaje poměrem k přepočtené délce vodovodního řadu.
V případech jednotné ceny pro vodné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou
uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků vodovodní sítě a přiváděcích řadů (evidenčních čísel
provozní evidence vodovodních sítí a přiváděcích řadů).
Cena pro vodné bez DPH je cenou realizovanou v daném místě spotřeby.
Havárie vodovodu je neočekávaná, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s částečným
fyzickým opotřebením nebo poškozením vodovodu, vedoucí ke stavu ohrožení plynulého a bezpečného
provozování vodovodu nebo k následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo
majetku, přičemž za havárii se také považují případy závažného zhoršení jakosti dodávané pitné vody.
Havárie vodovodu je důvodem pro přerušení a omezení dodávky pitné vody. Pro účely vykazování provozní
evidence vodovodních řadů se za havárii vodovodu nepovažuje havárie vodovodní přípojky vyjma odbočení
s uzávěrem vodovodní přípojky, které je součástí vodovodu.
Porucha vodovodu je neočekávaná událost způsobená zejména zhoršením technického stavu či funkčnosti
vodohospodářské infrastruktury, následkem které dochází k omezení schopnosti vodovodu plnit požadovanou
funkci. Za poruchu vodovodu se nepovažuje omezení nebo přerušení dodávky vody z důvodu dočasného
přerušení dodávky elektrické energie. Pro účely vykazování provozní evidence vodovodních řadů se
za poruchu vodovodu nepovažují poruchy na vodovodních přípojkách.
Poruchy a havárie jsou podle skutečnosti uváděny k jednotlivým prvkům vodovodní sítě a přiváděcích řadů
uvedeným v provozní evidenci.".
51. V příloze č. 6 bodě 3 se slova "včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací" zrušují.
52. V příloze č. 6 vysvětlivka k bodu 3 zní:
"K bodu 3)
Jednotkové náklady (na 1m
3
) vyrobené vody: ukazatel zahrnuje jednotkové náklady uvedené v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce, které se týkají pouze její výroby a nikoliv dopravy. Jedná se o údaj z formuláře C podle přílohy č. 19a k této vyhlášce.".
53. V příloze č. 7 bod 5 zní:
"5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
  Jednotkové náklady na přiváděcí stoku:                Kč/m
3
Jednotkové náklady na kanalizační síti: Kč/m
3
Poruchy a havárie na kanalizační síti a přiváděcí kanalizační stoce: počet".
54. V příloze č. 7 ve vysvětlivce k bodu 4 v části "Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem" se za větu první vkládá věta "Uvádí se množství vypouštěných odpadních vod v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím nebo není fakturováno vůbec.".
55. V příloze č. 7 vysvětlivka k bodu 5 zní:
"K bodu 5)
Ekonomické a technické údaje:
Jednotkové náklady nezahrnují náklady spojené s čištěním odpadních vod. Od celkových jednotkových
nákladů se tedy odečtou náklady na čištění odpadních vod z formulářů F přílohy č. 19a k této
vyhlášce.
Je možné použít i jednotkové náklady přímo z formuláře E - doprava odpadních vod podle přílohy č. 19a
k této vyhlášce.
V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí kanalizační
stoku a stokovou síť, vypočtou se ekonomické údaje poměrem k délce kanalizačních stok.
V případech jednotné ceny pro stočné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou
uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků stokové sítě a přiváděcích kanalizačních stok
(evidenčních čísel provozní evidence stokových sítí a přiváděcích stok).
Cena pro stočné je bez DPH v místě produkce odpadních vod.
Havárie kanalizace je neočekávaná, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s částečným
fyzickým opotřebením nebo poškozením kanalizace, vedoucí ke stavu ohrožení plynulého a bezpečného
provozování kanalizace nebo k následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo
majetku, přičemž za havárii se také považují případy mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod. Havárie kanalizace je důvodem pro přerušení omezení odvádění a čištění odpadních vod.
Pro účely vykazování provozní evidence kanalizačních stok se za havárii kanalizace nepovažuje havárie
kanalizační přípojky.
Poruchou kanalizace je neočekávaná událost způsobená zejména zhoršením technického stavu či
funkčnosti vodohospodářské infrastruktury, následkem které dochází k omezení schopnosti kanalizace
plnit požadovanou funkci. Za poruchu kanalizace se nepovažuje omezení nebo přerušení odvádění
odpadních vod z důvodu dočasného přerušení dodávky elektrické energie. Pro účely vykazování provozní
evidence kanalizačních stok se za poruchu kanalizace nepovažují poruchy na kanalizačních přípojkách.
Poruchy a havárie jsou podle skutečnosti uváděny k jednotlivým prvkům stokové sítě a přiváděcích stok
uvedeným v provozní evidenci.".
56. V příloze č. 8 bodě 4 se slova "včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací" zrušují.
57. V příloze č. 8 vysvětlivce k bodu 4 větě první se slova "úplné vlastní náklady včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací" nahrazují slovy "jednotkové náklady uvedené v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce".
58. V příloze č. 9 části 1 písm. a) se čárka nahrazuje slovem "a" a slova "- před desinfekcí" se zrušují.
59. V příloze č. 9 části 2 tabulce č. 2 v řádku 27 se číslo "53" nahrazuje číslem "52", v řádku 28 se číslo "54" nahrazuje číslem "53" a v řádku 29 se číslo "55" nahrazuje číslem "54".
60. V příloze č. 9 části 4 větě pod nadpisem k tabulce č. 5 se slova "(platí pro kategorii do 100 m
3
/den)" zrušují.
61. V příloze č. 9 části 5 bodě 5 se číslo "10" nahrazuje číslem "5".
62. V příloze č. 10 části 4 pod tabulkou č. 3 se věta "Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje dle rozsahu vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)." nahrazuje větou "Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje v souladu se zákonem o odpadech.".
63. V příloze č. 10 části 5 bodě 4 se číslo "10" nahrazuje číslem "5".
64. V příloze č. 15 bod 1 zní:
"1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zejména z celkové bilance znečištění odpadních vod, které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu, k ohrožení jakosti povrchové vody definované přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.".
65. V příloze č. 15 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. Při stanovení vybraných ukazatelů a dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů do kanalizace, se postupuje v souladu s postupy uvedenými v české technické normě ČSN 75 6406.".
Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 4 až 8.
66. V příloze č. 15 body 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:
"4. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů v lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník nebo provozovatel kanalizace s ohledem na emisní standardy, které jsou podle charakteristiky výrobní činnosti stanovené v jiném právním předpisu1), a na normy environmentální kvality1) navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.
5. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek podle § 39 odst. 3 vodního zákona je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.
1) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.".
67. V příloze č. 15 se na konci bodu 6 doplňuje věta "U zařízení podle zákona o integrované prevenci platí pro ukazatele, které jsou upraveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách, emisní limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích.".
68. V příloze č. 16 pod tabulkou se věty "*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (například roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30tiletí, v současné době za 30tiletí - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace." nahrazují větami "*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosinci 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.".
69. Příloha č. 16 zní:
"Příloha č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Druh plochy I plocha v m
2
I odtokový součinitel I redukovaná plocha v m
2
I I I I I (plocha krát odtokový I I I I I součinitel) I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I A I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I B I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I C I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I D I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I E I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I F I I I I I-------------I---------------I---------------------I------------------------I I Součet redukovaných ploch: I I----------------------------------------------------------------------------I I Dlouhodobý srážkový normál*: .......mm/rok, tj ......m
3
/(m
2
* rok) I I----------------------------------------------------------------------------I I Roční množství odváděných srážkových vod Q v m
3
= součet redukovaných I I ploch v m
2
krát dlouhodobý srážkový normál* v m
3
/(m
2
* rok). I I----------------------------------------------------------------------------I
*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.
Odtokové součinitele podle druhu plochy
a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,9.
b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,6**
c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,4.
d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,3**.
e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,1**.
f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,05.
** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l*s
-1
*m
-2
po dobu 15 minut ze vzorce C=Q/(r*A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.
Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.".
70. Příloha č. 18 zní:
"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
A. Právnická osoba:
  Název, popřípadě obchodní firma:
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Plátce DPH:
  Osoba oprávněná jednat za vlastníka:
 
B. Fyzická osoba:
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Datum narození:
  Adresa sídla nebo místa hlášeného pobytu:
2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:
4. Způsob evidence tvorby a čerpání prostředků obnovy v účetní evidenci a čísla bankovních účtů, na kterých je rezerva finančních prostředků na obnovu uložena:
Tabulka č. 1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací:
Č.j.:                           Razítko vlastníka a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka:
Datum schválení:
 
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I--------------------------------------------------I
I Číslo I  Majetek podle  I  Hodnota  I  Stav  I Teoretická I  Roční  I Peněžní prostředky potřebné na obnovu* vodovodů I
I řádku I skupin pro VÚME I majetku v I majetku  I životnost I adekvátní I a kanalizací v mil. Kč na 3 desetinná místa   I
I    I          I reprodukční I vyjádřený I      I potřeba  I-------I------I------I------I------I------I-------I
I    I          I pořizovací I   v %  I      I peněžních I Od  I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 I 2025 I 2026- I
I    I          I  ceně **  I opotřebení I      I prostředků I roku I   I   I   I   I   I 2030 I
I    I          I podle VÚME I      I      I na obnovu I 2009- I   I   I   I   I   I    I
I    I          I v mil. Kč I      I      I      I 2020 I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  na 2   I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I    I          I desetinná I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  místa  I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  1  I 2         I   3   I   4   I   5   I   6   I  7  I 8  I 9  I 10 I 11 I 12 I 13  I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  2  I Přiváděcí řady + I       I      I   80   I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I rozvodná vod. síť I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  3  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  4  I Úpravny vody +  I       I      I 45 resp. I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I zdroje bez úpravy I       I      I  55***  I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  5  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  6  I Technologie***  I       I      I  15***  I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I  7  I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I    I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  8  I Vodovody celkem  I       I Prostředky z vodného: řádky: 2, 4, 6 I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I--------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
    I  9  I          I       I Peněžní prostředky ostatní: řádky 3, I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 5, 7                 I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 10  I Přiváděcí stoky + I       I      I   90   I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I stoková síť    I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 11  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 12  I Čistírny     I       I      I 40 resp. I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I odpadních vod   I       I      I  50***  I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 13  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 14  I Technologie***  I       I      I  15***  I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 15  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 16  I Kanalizace celkem I       I Prostředky ze stočného: řádky: 10,  I    I +  I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 12, 14                I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I--------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 17  I          I       I Peněžní prostředky ostatní: řádky  I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 11, 13, 15              I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I--------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 18  I CELKEM                                 I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I------------------------------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 19  I Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14   I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I------------------------------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 20  I Celkem peněžní prostředky ostatní: řádky 3, 5, 7, 11, 13, 15      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I------------------------------------------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
* Obnova podle § 2 odst. 9 zákona o vodovodech a kanalizacích.
** Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
*** Lze případně sledovat technologii a stavební část objektu samostatně.
+ Peněžní prostředky získané z vodného a stočného, například účetní odpisy, náklady na obnovující opravy, prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací hrazených ze zisku, pachtovného nebo nájemného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty.
++ Peněžní prostředky ostatní - jedná se o peněžní prostředky jiné než získané z vodného a stočného, například dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty.
Sloupce
1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.
2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (dále jen "IČME") s případnou možností uvedení technologie samostatně.
3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, případně technologie nebo po IČME. Uvádí se hodnota infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací v reprodukční pořizovací ceně. Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách odpovídajících možnému reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.
4. Vlastník si podle stavu majetku, popřípadě metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým průměrem (podle ceny). Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit podle kvality materiálu i z délky výrobcem garantované životnosti. Informace o opotřebení má především informativní charakter pro stanovení období, kdy bude nutné peněžní prostředky na obnovu využít.
5. Teoretická životnost je pro účely zpracování plánu financování obnovy stanovena následovně: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. V případě odděleného vykazování technologie u staveb a zařízení úpravny vody a čistírny odpadních vod samostatně, je teoretická životnost těchto technologií 15 let a stavební části je pro úpravny vod teoretická životnost 55 let a pro čistíren odpadních vod je teoretická životnost 50 let.
6. Roční adekvátní potřeba peněžních prostředků odpovídá podílu hodnoty majetku vyjádřené v reprodukční pořizovací ceně podle vybraných údajů majetkové evidence (dále jen "VÚME") a teoretické životnosti infrastruktury (sloupec 3/sloupec 5).
7. Kumulované peněžní prostředky se v rámci aktualizace plánu financování obnovy uvádějí podle skutečnosti v souhrnu z vodného a stočného a ostatní podle poznámky pod tabulkou jako souhrn za předchozí roky počínaje rokem 2009. Postupuje se podle tabulky č. 5 přílohy č. 20 k této vyhlášce.
8. až 12. Potřebné peněžní prostředky se uvádí v členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.
13. Potřebné peněžní prostředky se uvádí v členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, s ohledem na předpokládanou roční potřebu jako souhrn na 5 kalendářních roků.
Pravidla k vyplnění Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:
A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem, například při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2, součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené reprodukční pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod, popřípadě technologie zvlášť nebo po jednotlivých IČME.
Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny skupiny majetku se zadává "hodnota" v mil. Kč na dvě desetinná místa, jedná se o sloupec 3 tabulky.
C. Vlastník si podle stavu majetku popřípadě podle vlastní metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek "Impairmentu", tedy zkoumání zhoršení stavu.
D. Potřeba peněžních prostředků se uvede na základě údajů uvedených ve sloupcích 3 a 5 do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce, 8, 9, 10, 11, 12 a dalších 5 let s ohledem na předpokládanou roční potřebu v souhrnu do sloupce 13, včlenění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.
Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek peněžních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.
Zdůvodnění rozdílu, kdy prostředky potřebné na obnovu vodovodů a kanalizací plánované v kalendářním roce (sloupce 9-12) neodpovídají výši roční adekvátní potřebě peněžních prostředků na obnovu uvedené ve sloupci 6.
Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací osobou oprávněnou jednat za vlastníka.
Přehled o skutečné tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se uvádí v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona podle tabulky č. 5 přílohy č. 20 k této vyhlášce.
Číslo jednací a datum schválení:
Podpis vlastníka:
Tabulka č. 2 Rezerva finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací - tvorba, čerpání, dluh (v Kč)
                                       číslo účtu:
 
I------I-------------------I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I Poř. I    Druh    I  Peněžní toky  I Zůstatek  I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 I 2025 I
I č. I infrastrukturního I         I rezervy z I   I   I   I   I   I
I   I   majetku   I         I předchozích I   I   I   I   I   I
I   I          I         I  období  I   I   I   I   I   I
I------I-------------------I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 21  I Vodovody celkem  I Příjmy tvořící  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I prostředky na  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I obnovu      I       I   I   I   I   I   I
I------I          I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 22  I          I Výdaje na obnovu I       I   I   I   I   I   I
I------I          I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 23  I          I Zůstatek rezervy I       I   I   I   I   I   I
I   I          I finančních    I       I   I   I   I   I   I
I   I          I prostředků na  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I obnovu k 31. 12. I       I   I   I   I   I   I
I   I          I daného roku   I       I   I   I   I   I   I
I------I-------------------I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 24  I Kanalizace celkem I Příjmy tvořící  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I prostředky na  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I obnovu      I       I   I   I   I   I   I
I------I          I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 25  I          I Výdaje na obnovu I       I   I   I   I   I   I
I------I          I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 26  I          I Zůstatek rezervy I       I   I   I   I   I   I
I   I          I finančních    I       I   I   I   I   I   I
I   I          I prostředků na  I       I   I   I   I   I   I
I   I          I obnovu k 31. 12. I       I   I   I   I   I   I
I   I          I daného roku   I       I   I   I   I   I   I
I------I-------------------I------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 27  I CELKEM vodovody a kanalizace     I   X   I X  I X  I X  I X  I X  I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 28  I Příjmy tvořící prostředky na obnovu I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 29  I Výdaje na obnovu           I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 30  I Dočasně vypůjčeno z rezervy     I       I   I   I   I   I   I
I   I finančních prostředků na obnovu   I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 31  I Vráceno do rezervy finančních    I       I   I   I   I   I   I
I   I prostředků na obnovu         I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 32  I Zůstatek k 31. 12. daného roku    I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
I 33  I Dluh vůči rezervě finančních     I       I   I   I   I   I   I
I   I prostředků na obnovu k 31. 12.    I       I   I   I   I   I   I
I   I daného roku             I       I   I   I   I   I   I
I------I--------------------------------------I-------------I------I------I------I------I------I
Tabulka č. 2
Jedná se o přehled tvorby a čerpání peněžních prostředků na obnovu a zůstatek rezervy finančních prostředků na obnovu k 31. prosinci daného kalendářního roku, včetně peněžních prostředků na obnovu tvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, na opravy s charakterem obnovy.
Řádky:
21 a 24 - Příjmy tvořící prostředky na obnovu v rozdělení na vodovody a kanalizace - jedná se o peněžní příjmy z vodného nebo stočného, pachtovného nebo nájemného a peněžní prostředky ostatní viz § 13 odst. 7 za daný kalendářní rok.
22 a 25 - Výdaje na obnovu v rozdělení na vodovody a kanalizace - jedná se o peněžní výdaje na obnovu vodovodů nebo kanalizací za daný kalendářní rok.
28 a 29 - Příjmy tvořící prostředky na obnovu a výdaje na obnovu - jedná se o součty příjmů a výdajů na obnovu vodovodů a kanalizací v daném kalendářním roce.
30 a 31 - Dočasně použité peněžní prostředky z rezervy finančních prostředků na obnovu na jiné účely - jedná se o výdaje peněžních prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, které byly v souladu s § 13 odst. 9 vyhlášky dočasně využity na jiné účely než na obnovu vodovodů nebo kanalizací. Vykazuje se zde i odložená tvorba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, které jsou nově vybudované.
23, 26 a 32 - Zůstatek rezervy finančních prostředků obnovu k 31. prosinci kalendářního roku - jedná se o stav rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací ke konci kalendářního roku celkem a za vodovody a kanalizace zvlášť.
33 - Dluh vůči rezervě k 31. prosinci kalendářního roku - jedná se o rozdíl mezi dočasně použitými peněžními prostředky z rezervy finančních prostředků na obnovu na jiné účely vypůjčenými a vrácenými peněžními prostředky do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.
DOKLADY K REALIZACI PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří zejména doklady o tvorbě finančních prostředků na obnovu, například faktury, smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o poskytnutí dotace; bankovní výpisy z bankovního účtu rezervy finančních prostředků na obnovu a bankovní účty zřízené podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů; případně faktury přijaté a hrazené přímo z dotačních nebo úvěrových zdrojů a doklady o čerpání vytvořených peněžních prostředků, například výpisy z bankovního účtu rezervy finančních prostředků na obnovu, a bankovních účtů zřízených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů; faktury přijaté a dále seznam realizovaných akcí obnovy s vyčíslením jejich vynaložených nákladů doložených účetními doklady nebo jinými účetními záznamy.".
71. Přílohy č. 19 a 19a znějí:
"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t)
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                              Tabulka č. 1
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I I.  I Příjemce vodného a stočného                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I II.  I Provozovatel - název a IČO                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I III. I Vlastník - název a IČO                      I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I IV.  I Formulář A až G                          I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I V.  I Index 1 až x                           I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I    I                                  I Voda pitná I Voda odpadní I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VI.  I IČPE související s cenou                     I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII. I Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO            I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII.1 I Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VIII. I Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME    I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
 
I-------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné                I
I    I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I    I Kalkulační položky                   I     I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I xxxx (t)  I  xxxx (t)  I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1   I 2                           I  2a  I   3   I   4    I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.  I Materiál                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.1  I - surová voda podzemní + povrchová           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.3  I - chemikálie                      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.4  I - ostatní materiál                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.  I Energie                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.1  I - elektrická energie                  I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.2  I - ostatní energie                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.  I Osobní náklady                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.1  I - mzdové náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.2  I - osobní náklady další                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.1  I - odpisy infrastrukturního majetku           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.2  I - obnovující opravy infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.3  I - opravy infrastrukturního majetku ostatní       I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.  I Jiné provozní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění odpadních vod         I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady externí           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve vlastní režii      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 6.  I Finanční náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 7.  I Ostatní výnosy                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 8.  I Výrobní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.  I Správní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní náklady režijní správní        I mil. Kč I           I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I A   I Počet pracovníků                    I osob  I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I B   I Voda pitná fakturovaná                 I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I C I - z toho domácnosti I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I D I Voda odpadní odváděná fakturovaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I E I - z toho domácnosti I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I F I Voda srážková fakturovaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I G I Voda odpadní čištěná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I H I Pitná nebo odpadní voda převzatá I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I I I I Pitná nebo odpadní voda předaná I mil. m
3
I I I I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
Poznámky:
Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                 Tabulka č. 2
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I             Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné                I
I    I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I    I          Text          I Měrná  I  Poznámka  I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                      I jednotka I        I-------------I--------------I
I    I                      I     I        I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I  1  I           2           I  2a  I   2b    I   3a   I   4a   I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY             I Kč.m
-3
I ř. 10/B nebo I I I I I I I ř. 10/(D+F) I I I I I I I nebo ř. 10/H I I I I I I I nebo ř. 10/I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12. I Vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 12.1 + ř. I I I I I I I 12.2 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12.1 I Vyrovnávací položka z roku t-2 dle I mil. Kč I I I I I I platných pravidel cenové regulace I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 12.2 I Finanční vypořádání rozdílu kalkulací I mil. Kč I I I I I I prováděných podle metodiky Operačního I I I I I I I programu Životní prostředí (dále jen I I I I I I I "OPŽP") - finanční nástroje. I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 13. I ÚVN + vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 10 + ř. 12 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 14. I Kalkulační zisk/ ztráta I mil. Kč I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 15. I - podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně I % I ř. 14 / ř. 13 I I I I I vyrovnávacích položek I I * 100 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 16. I - z ř. 14 prostředky na obnovu I mil. Kč I I I I I I infrastrukturního majetku I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 17. I - zisk k použití/ ztráta I mil. Kč I ř. 14 - ř. 16 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 18. I Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + I mil. Kč I ř. 13 + ř. 14 I I I I I kalkulační zisk/ ztráta I I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 19. I Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková I mil. m
3
I ř. B, nebo D I I I I I I I + F nebo H I I I I I I I nebo I I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 20. I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné I Kč.m
-3
I ř. 18 / ř. 19 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 21. I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH I Kč.m
-3
I ř. 20 + DPH I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I I 22. I Plně obnovující cena I Kč.m
-3
I Když (4.1 + I I I I I I I 4.2) < než I I I I I I I VII. pak (ř. I I I I I I I 10 - 4.1 - I I I I I I I 4.2 - ř. 4.4 I I I I I I I + VII. + I I I I I I I 4.4.7) / ř. I I I I I I I 19 jinak (ř. I I I I I I I 10 - 4.4 + I I I I I I I 4.47) / ř. 19 I I I I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                 Tabulka č. 3
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I Řádek I                Položka             I Měrná  I Voda pitná  I Voda odpadní I
I    I                             I jednotka I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I    I                             I     I Kalkulace pro I Kalkulace pro I
I    I                             I     I rok xxxx (t) I rok xxxx (t) I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku      I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.1 I - odpisy propachtovaného / pronajatého majetku     I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.2 I - opravy infrastrukturního majetku obnovující, které  I mil. Kč I        I        I
I    I hradí vlastník propachtovaného / pronajatého      I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.3 I - opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí I mil. Kč I        I        I
I    I vlastník propachtovaného / pronajatého         I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.4 I - ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném /   I mil. Kč I        I        I
I    I nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta                     I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého      I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1 +    I mil. Kč I        I        I
I    I 4.4.2) < než 4.4.8 pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8) jinak I     I        I        I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)             I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy propachtovaného /pronajatého majetku I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.9 I Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t)                     I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil - zástupce provozovatele:                                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Poznámky:
Členění kalkulačních položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a stočné jsou uvedeny v příloze č. 19a k této vyhlášce.
ÚVN = úplné vlastní náklady.
Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné pro rok XXXX+1 (t+1) při použití dvousložkové formy vodného a stočného.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
                                                 Tabulka č. 4
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I        Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě         I
I    I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I    I         Text          I Měrná  I   Poznámka   I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                    I jednotka I          I-------------I--------------I
I    I                    I     I          I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I  1  I          2          I  2a  I 2b        I   4b   I   7b   I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23  I Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací   I mil. Kč I z ř. 18      I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23a. I - podíl z celkových ÚVN včetně     I  %   I (ř. 23 / ř. 14)  I       I       I
I    I vyrovnávací položky a kalkulačního   I     I * 100       I       I       I
I    I zisku/ztráta              I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24  I Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací I mil. Kč I ř. 18 - ř. 23   I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN + vyrovnávací položky  I mil. Kč I ř. 13*(1 - (ř.  I       I       I
I    I                    I     I 23a/100))     I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / ztráta        I mil. Kč I ř. 24 - ř. 24a  I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky   I Kč.m
-3
I ř. 24 / ř. 19 I I I I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I I 26. I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + I Kč.m
-3
I ř. 25 + DPH I I I I I DPH I I I I I I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I I 27. I Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, I 3a I 5b I I I b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok I I I I I a přípojku I I I I-------I-----------------------------------------------------------------------I-------------I--------------I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
ČLENĚNÍ KALKULAČNÍCH A OSTATNÍCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI KALKULACI CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                                   Tabulka č. 1
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I I.  I Příjemce vodného I Název subjektu, který inkasuje od    I                     I
I    I a stočného    I odběratelů platby za vodné a za stočné. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I II.  I Provozovatel -  I Název subjektu, který má povolení k   I                     I
I    I název a IČO    I provozování infrastruktury uvedené v   I                     I
I    I          I rozhodnutí příslušného krajského úřadu. I                     I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I III. I Vlastník - název I Vlastník infrastruktury vodovodů a    I Uvádí se všichni vlastníci a       I
I    I a IČO       I kanalizací k jehož provozování má    I spoluvlastníci infrastruktury v daném  I
I    I          I subjekt povolení v řádku II.       I roce.                  I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I IV.  I Formulář A až G a I "Formulář A - Výpočet odběratelské ceny I Formuláře A až G se zpracovávají i v   I
I    I rok        I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I případě, že je voda dodávána resp.    I
I    I          I (t)".                  I odváděna                 I
I    I          I "Formulář B - Výpočet ceny mezi     I zdarma, tedy s nulovou cenou.      I
I    I          I provozovateli případně i mezi vlastníky I Pro výpočet cen pro vodné a cen pro   I
I    I          I provozně souvisejících vodovodů a    I stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi  I
I    I          I kanalizací, u pitné vody předané a    I provozovateli je žádoucí znát Dílčí   I
I    I          I odpadní vody převzaté se pro výpočet   I jednotkové náklady zdrojů pitné vody,  I
I    I          I ceny pro vodné nebo ceny pro stočné roku I dopravy pitné vody, dopravy odpadních  I
I    I          I XXXX (t) použije řádek H nebo I. U    I vod a čistíren odpadních vod. Tyto    I
I    I          I Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo I údaje, za zdroje pitné vody a čistírny  I
I    I          I subjektů, kterým je pitná voda za    I odpadních vod jsou povinné pro vybrané  I
I    I          I vypočtenou cenu dodávána, po případě, od I údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o I
I    I          I kterých je odpadní voda přebírána.    I formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci I
I    I          I "Formulář C - jednotkové náklady pro   I Porovnání nezasílají na Ministerstvo   I
I    I          I zdroj pitné vody roku XXXX (t)", pro   I zemědělství, ale             I
I    I          I výpočet se použije objem vody vyrobené. I ukládají se a slouží provozovateli a   I
I    I          I "Formulář D - jednotkové náklady pro   I kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C I
I    I          I dopravu pitné vody roku XXXX (t)".    I a F se uvádí do VÚPE.          I
I    I          I "Formulář E - jednotkové náklady dopravy I Formulář G slouží k výpočtu ceny vody  I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)".      I dodané resp. odvedené související s   I
I    I          I "Formulář F - jednotkové náklady čištění I jinou činností příjemce vodného a    I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)", pro    I stočného. Jedná se například o      I
I    I          I výpočet se použije řádek G.       I zásobování vodou, popřípadě odvádění   I
I    I          I Formulář G - Výpočet odběratelské ceny  I odpadních vod z například u příjemců   I
I    I          I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I typu: pivovar, nemocnice, armádní    I
I    I          I (t)" pro případy, kdy je voda      I zařízení.                I
I    I          I dodaná/odvedená pro své vlastní     I                     I
I    I          I zařízení, tj. příjemce je zároveň    I                     I
I    I          I odběratelem.               I                     I
I    I          I Poznámka: Formuláře se liší pouze v   I                     I
I    I          I druhu v návaznosti na kalkulaci nákladů I                     I
I    I          I resp. ceny k vykazované jednotce,    I                     I
I    I          I nikoliv ve formě zpracování.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I V.  I Index 1 až x   I V případě dvou a více jednotlivých    I                     I
I    I          I výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho I                     I
I    I          I vlastníka nebo provozovatele bude    I                     I
I    I          I příslušné písmeno formuláře indexováno  I                     I
I    I          I pořadovým číslem příslušné ceny pro   I                     I
I    I          I vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná  I                     I
I    I          I písmena formulářů pak budou součtovými  I                     I
I    I          I formuláři. Vyplňuje se pořadové číslo  I                     I
I    I          I jednotlivých výpočtů cen.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VI.  I IČPE související I Identifikační číslo provozní evidence,  I IČPE obsahují i IČME.          I
I    I s cenou      I která je zahrnuta nákladově do      I IČME = identifikační číslo majetkové   I
I    I          I předmětného výpočtu ceny pro vodné a   I evidence.                I
I    I          I ceny pro stočné             I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII. I Prostředky obnovy I Adekvátní roční potřeba peněžních    I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I na rok xxxx (t)  I prostředků na obnovu vodovodů a     I kalkulací, je třeba související     I
I    I (mil. Kč) podle  I kanalizací pro daný rok podle přílohy č. I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I PFO        I 18 - plán financování obnovy. Jedná se o I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I podíl reprodukční ceny infrastrukturního     I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I majetku podle vybraných údajů provozní  I                     I
I    I          I evidence a teoretické doby životnosti.  I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I ve vlastnictví příjemce vodného a    I                     I
I    I          I stočného.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII.1 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I Prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I kalkulací, je třeba související     I
I    I obnovu z vodného I financování obnovy vodovodů a      I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I a stočného na rok I kanalizací" z vodného a stočného     I rozvrhové základny použité pro      I
I    I xxxx (t)     I zpracovaného podle přílohy č. 18, řádku I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I č. 8 nebo 16, umožňující obnovu.     I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I souvisejícího s kalkulovanou cenou ve  I                     I
I    I          I vlastnictví příjemce vodného a stočného. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VIII. I Hodnota      I Uvádí se hodnoty majetku v reprodukční  I Uvádí se u všech formulářů A, B a G, to I
I    I souvisejícího   I pořizovací ceně podle VÚME součtem cen  I znamená i indexovaných, v případě více  I
I    I infrastrukturního I všech majetků vodovodů a kanalizací   I cen odběratelských případně i více cen  I
I    I majetku podle   I zahrnutých vdaných VÚPE, viz řádek VI. k I mezi provozovateli u jednoho       I
I    I VÚME (mil. Kč)  I 31. 12. kalendářního roku        I provozovatele.              I
I    I          I předcházející rok sestavení kalkulace,  I Slouží k rámcové kontrole stanovené výše I
I    I          I tedy roku xxxx-2 (t-2) při zohlednění  I prostředků na obnovu generovaných v ceně I
I    I          I provedených změn v roce xxxx (t) nebo  I pro vodné a ceně pro stočné.       I
I    I          I xxxx-1 (t-1). Pro výpočet reprodukční  I                     I
I    I          I pořizovací ceny se použije Metodický   I                     I
I    I          I pokyn Ministerstva zemědělství pro    I                     I
I    I          I orientační ukazatele výpočtu reprodukční I                     I
I    I          I ceny objektů do Vybraných údajů     I                     I
I    I          I majetkové evidence vodovodů a kanalizací I                     I
I    I          I a pro Plány financování obnovy vodovodů I                     I
I    I          I a kanalizací.              I                     I
I    I          I V porovnání se ve sloupci Skutečnost   I                     I
I    I          I použije hodnota k 31. 12. roku xxxx (t) I                     I
I    I          I a ve sloupci Kalkulace se použije    I                     I
I    I          I hodnota z kalkulace ceny pro       I                     I
I    I          I vodné/stočné.              I                     I
I    I          I V případě, že se IČPE týká více     I                     I
I    I          I kalkulací cen, je nutné jeho hodnotu   I                     I
I    I          I rozdělit podle stejné rozvrhové     I                     I
I    I          I základny, jako se dělí související    I                     I
I    I          I náklady spojené s využitím tohoto    I                     I
I    I          I majetku.                 I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                                                         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.  I Materiál     I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.1  I - surová voda   I Náklad na odebrané množství podzemní   I U podzemní vody se podle vodního zákona I
I    I podzemní +    I vody pro zásobování pitnou vodou nebo  I jedná o poplatek za odebrané množství  I
I    I povrchová     I platba za nákup povrchové vody pro    I podzemní vody a u vody povrchové se   I
I    I          I úpravu na vodu pitnou.          I jedná o cenu za odběr povrchové vody.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.2  I - pitná voda   I Náklad u vody pitné (sl. 3) na nákup   I V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě I
I    I převzatá /    I pitné vody od jiného provozovatele, nebo I složky. U formulářů podle přílohy č. 20 I
I    I odpadní voda   I náklad u vody odpadní (sl. 4) na     I k této vyhlášce se uvedou v komentáři  I
I    I předaná k čištění I převzetí odpadních vod k jejich převodu I IČO subjektů, od kterých byla pitná voda I
I    I          I a čištění jinými provozovateli.     I převzata a u odpadní vody, kterým byla  I
I    I          I Tyto náklady mohou vzniknout v rámci   I předána                 I
I    I          I jednoho provozovatele mezi různými    I                     I
I    I          I kalkulacemi.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.3  I - chemikálie   I Náklad na nákup chemikálií        I Chemikálie pro chemické laboratoře se  I
I    I          I spotřebovaných při výrobě a dodávce   I zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní I
I    I          I pitné vody (sl. 3) a čištění odpadních  I náklady ve vlastní režii.        I
I    I          I vod (sl. 4).               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.4  I - ostatní     I Náklady na materiál spotřebovaný při   I Nezahrnují se náklady na materiál    I
I    I materiál     I výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba  I spotřebovaný při údržbě, opravách a   I
I    I          I vodoměrů s pořizovací cenou do 80 tis.  I obnově.                 I
I    I          I Kč v závislosti na účetních pravidlech  I Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných  I
I    I          I příslušné společnosti, například     I osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v  I
I    I          I jednorázový nebo postupný odpis.     I řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci   I
I    I          I                     I hodinových zúčtovacích sazeb při     I
I    I          I                     I oceňování oprav infrastrukturního    I
I    I          I                     I majetku - řádek 4.2 a 4.3.        I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.  I Energie      I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.1  I - elektrická   I Náklady na elektrickou energii na    I Náklady na elektrickou energii v     I
I    I energie      I objektech infrastrukturního majetku.   I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie řádek 9. U provozních  I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8. Výnosy z prodeje    I
I    I          I                     I elektrické energie získané na objektech I
I    I          I                     I infrastrukturního majetku včetně     I
I    I          I                         I například zelených bonusů podle zákona  I
I    I          I                     I č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby    I
I    I          I                     I elektřiny z obnovitelných zdrojů energie I
I    I          I                     I ve znění pozdějších předpisů, se     I
I    I          I                     I zahrnují do ostatních výnosů - řádek 7. I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.2  I - ostatní energie I Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty.  I Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu v  I
I    I          I                     I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie - řádek 9. U provozních I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8.             I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.  I Osobní náklady  I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.1  I - mzdové náklady I Nákladem jsou veškeré mzdy včetně    I Do mezd se nezahrnují mzdy pracovníků  I
I    I          I náhrady mezd a dále náklady vyplývající I provádějících opravy. V případě užití  I
I    I          I z dohod o pracovní činnosti nebo o    I tak zvaného druhotného okruhu se mzdy  I
I    I          I provedení práce kromě nákladů zahrnutých I zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku  I
I    I          I do řádku 9.1.              I 4.2, 4.3 nebo 5.3 - obdoba externích   I
I    I          I                     I služeb.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.2  I - osobní náklady I Nákladem je pojistné na sociální     I                     I
I    I další       I zabezpečení a pojistné na veřejné    I                     I
I    I          I zdravotní pojištění, dále ostatní    I                     I
I    I          I náklady v souladu s platnými pravidly  I                     I
I    I          I cenové regulace. To vše ve vazbě na   I                     I
I    I          I řádek 3.1 mzdové náklady. U dílčích   I                     I
I    I          I formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v I                     I
I    I          I podílech.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.  I Ostatní přímé   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.1  I - odpisy     I Odpisy zde uvádí vlastníci        I Neuvádí se zde odpisy provozního majetku I
I    I infrastrukturního I infrastrukturního majetku vodovodů a   I - provozní a administrativní budovy ve  I
I    I majetku      I kanalizací, pokud majetek nepronajali  I vlastnictví provozovatele - ty se    I
I    I          I provozovateli. Především se jedná o obce I zahrnují do správní režie.        I
I    I          I a společnosti smíšené, to jsou vlastníci I Nezahrnují se odpisy dopravních a    I
I    I          I současně provozující vodovody a     I mechanizačních prostředků.        I
I    I          I kanalizace. Provozní společnosti zde   I                     I
I    I          I uvádějí odpisy v případě realizace    I                     I
I    I          I technického zhodnocení infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 I                     I
I    I          I zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy    I                     I
I    I          I dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka  I                     I
I    I          I infrastruktury, uvádí se i odpisy    I                     I
I    I          I dalšího technického majetku, například  I                     I
I    I          I odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, I                     I
I    I          I mechanizace atd., pokud je přímo     I                     I
I    I          I přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi I                     I
I    I          I a není vykazována v rámci        I                     I
I    I          I vnitropodnikových převodů.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.2  I - opravy     I Náklady tvoří veškeré opravy s      I                     I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy infrastrukturního   I                     I
I    I majetku      I majetku realizované ve vlastní režii i  I                     I
I    I obnovující    I dodavatelsky v souladu se zákonem č.   I                     I
I    I          I 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se I                     I
I    I          I jedná nejen o hodnotu vlastních prací,  I                     I
I    I          I ale i náklady související s náklady na  I                     I
I    I          I materiál, dopravu a stavební       I                     I
I    I          I mechanizaci.               I                     I
I    I          I Vykazuje se zde obnova infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku, pokud se o ní neúčtuje jako o  I                     I
I    I          I investici, tedy například jako pořízení I                     I
I    I          I hmotného investičního majetku, technické I                     I
I    I          I zhodnocení.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.3  I - opravy     I Jedná se o opravy, realizované v případě I                     I
I    I infrastrukturního I přerušení nebo omezení plynulého     I                     I
I    I majetku ostatní  I provozu, kterými se odstraňují účinky  I                     I
I    I          I částečného fyzického opotřebení nebo   I                     I
I    I          I poškození za účelem uvedení do      I                     I
I    I          I předchozího nebo provozuschopného stavu, I                     I
I    I          I při nichž nedochází k prodloužení    I                     I
I    I          I životnosti infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I nebo jeho části. Jedná se o opravy,   I                     I
I    I          I kterými dochází k udržení funkčního   I                     I
I    I          I stavu v původní životnosti a nedochází k I                     I
I    I          I technickému a ekonomickému zhodnocení  I                     I
I    I          I majetku, nemění způsob ani výše odpisu. I                     I
I    I          I Jedná se především o lokální opravy a  I                     I
I    I          I opravy například injektáží, záplatou.  I                     I
I    I          I Dále se zde uvádějí náklady související I                     I
I    I          I s pravidelnou údržbou a opravy přípojek I                     I
I    I          I umístěných ve veřejném prostranství   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
    I 4.4  I - pachtovné /   I Nákladem jsou finanční prostředky, které I                     I
I    I nájemné      I věcně a časově souvisí s propachtováním I                     I
I    I infrastrukturního I / pronájmem vodovodu a kanalizace v   I                     I
I    I majetku      I příslušném období            I                     I
I    I          I Blíže viz tabulka č. 3 níže.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.  I Jiné provozní   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.1  I - poplatky za   I Nákladem jsou platby jak za vypouštěné  I Jedná se o poplatek za vypouštění    I
I    I vypouštění    I znečištění, tak za množství vypouštěných I odpadních vod do vod povrchových podle  I
I    I odpadních vod   I odpadních vod podle jiného právního   I vodního zákona.             I
I    I          I předpisu.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.2  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady, neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích charakteru     I                     I
I    I externí      I externích nákladů. Může se jednat    I                     I
I    I          I například o likvidaci kalů externě,   I                     I
I    I          I pojistné majetku, pojistné odpovědnosti, I                     I
I    I          I laboratorní služby externě, odečty a   I                     I
I    I          I fakturace vodného a stočného externě,  I                     I
I    I          I monitorování a čištění kanalizací    I                     I
I    I          I externí, zahrnuje i pachtovné nebo    I                     I
I    I          I nájemné provozního majetku, provozní   I                     I
I    I          I náklady na externě, údržbu a opravy   I                     I
I    I          I přípojek ve veřejném prostranství    I                     I
I    I          I externě, dopravu externě a smlouvy o   I                     I
I    I          I dílo.                  I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.3  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích, pokud mají    I                     I
I    I ve vlastní režii I charakter interních nákladů, včetně   I                     I
I    I          I souvisejících osobních nákladů. Může se I                     I
I    I          I jednat například o laboratorní služby  I                     I
I    I          I interně, odečty a fakturace vodného a  I                     I
I    I          I stočného interně, monitorování a čištění I                     I
I    I          I kanalizací interně, zahrnuje provozní  I                     I
I    I          I náklady na geografický informační systém I                     I
I    I          I interně, údržbu včetně materiálu a    I                     I
I    I          I opravy přípojek ve veřejném prostranství I                     I
I    I          I interně. Spotřeba vody k čištění     I                     I
I    I          I potrubí. Likvidace kalu, je-li      I                     I
I    I          I realizována ve vlastní režii.      I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 6.  I Finanční náklady I Úroky z úvěrů hrazené po uvedení     I Nezahrnují se úplaty za přijaté a    I
I    I          I infrastrukturního majetku do užívání,  I odeslané platby a úroky z provozních   I
I    I          I úplaty spojené s účelovými úvěry.    I úvěrů - zahrnují se do správní režie.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 7.  I Ostatní výnosy  I Výnosy za služby poskytované       I Uvádí se v záporné hodnotě.       I
I    I          I infrastrukturou, aniž by náklady byly  I                     I
I    I          I vyčleněny. Například za čištění     I                     I
I    I          I dovezených odpadních vod - zpracování  I                     I
I    I          I dovezeného kalu ze septiků, různé    I                     I
I    I          I zpracování dovezeného kalu. Výnosy z   I                     I
I    I          I prodeje elektrické energie získané na  I                     I
I    I          I objektech infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I včetně například zelených bonusů.    I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 8.  I Výrobní režie   I Nákladem jsou odpisy geografického    I Opravy dopravních a stavebních      I
I    I          I informačního systému, vodoměrů s     I prostředků mohou být vykazovány v rámci I
I    I          I pořizovací cenou nad 80 tis. Kč a dále  I kilometrových nebo hodinových sazeb při I
I    I          I odpisy provozního majetku, opravy na   I opravách.                I
I    I          I budovách provozních středisek. Spotřeba I Zahrnují se zde i opravy a odpisy    I
I    I          I energií a vody provozních středisek.   I dopravních a mechanizačních prostředků, I
I    I          I Dále dopravní náklady a ostatní náklady I pokud jsou ve vlastnictví vlastníka   I
I    I          I spojené s provozními středisky, které  I vodovodu nebo kanalizace vzhledem k   I
I    I          I mají charakter nepřímých nákladů a    I jejich účelové vazbě ke konkrétnímu   I
I    I          I souvisejí s výrobními aktivitami.    I infrastrukturnímu majetku.        I
I    I          I                     I Daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá I
I    I          I                     I plnění spojené s provozem a výrobou,   I
I    I          I                     I například daň z nemovitých věcí.     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.  I Správní režie   I Náklady zahrnují osobní náklady ve    I Podílová režie se použije také v     I
I    I          I smyslu položek 3.1 a 3.2 vedené ve    I případech, pokud organizace uplatňuje  I
I    I          I správních činnostech. Dále zahrnují   I více kalkulací a pokud provádí činnosti I
I    I          I odpisy a opravy externí i vlastní na   I nesouvisející s cenou pro vodné a cenou I
I    I          I administrativních budovách ve      I pro stočné, například projekční a    I
I    I          I vlastnictví provozovatele, spotřebu   I poradenská činnost včetně například   I
I    I          I materiálů pro řízení a administrativní  I inženýrské činnosti při výstavbě,    I
I    I          I činnost, spotřebu el. energie, plynu,  I realizace stavebních zakázek, obchodní  I
I    I          I tepla a vody v administrativních     I činnosti, pokud jde o externí zakázky  I
I    I          I budovách, nájemné z administrativních  I nebo zakázky takového charakteru.    I
I    I          I budov, náklady na spoje a výpočetní   I Daně a poplatky spojené s        I
I    I          I techniku, cestovné a dopravu k režijní  I administrativní činností.        I
I    I          I činnosti, školení pracovníků vedených v I                     I
I    I          I režijních činnostech.          I                     I
I    I          I Náklady na správní režii se uvádějí v  I                     I
I    I          I podílu, v jakém se zahrnují do      I                         I
I    I          I kalkulací.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní  I Jedná se o mzdové náklady a osobní    I                     I
I    I náklady režijní  I náklady další náklady související se   I                     I
I    I správní      I mzdami managementu, administrativních  I                     I
I    I          I pracovníků a účetních.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 10.  I Úplné vlastní   I Jedná se o součet všech výše uvedených  I                     I
I    I náklady      I nákladových položek.           I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I A   I Počet pracovníků I Uvádí se pouze počet výrobních      I                     I
I    I          I pracovníků vč. externích na 2 desetinná I                     I
I    I          I místa podle pracovního úvazku. Vychází  I                     I
I    I          I se ze 40 hod. týdně na jednoho      I                     I
I    I          I pracovníka.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I B   I Voda pitná    I Při kalkulaci ceny pro vodné se ve    I Za pitnou vodu fakturovanou se považuje I
I    I fakturovaná v   I sloupci 3 uvádí množství předpokládané  I množství vody dodané v daném roce, i   I
I    I mil. m
3
I na základě očekávaného množství vody I když je fakturováno až v roce I I I I pitné fakturované v předchozím I následujícím nebo není fakturováno I I I I kalendářním roce dosažené, resp. I vůbec. I I I I množství, které podle aktuální spotřeby I I I I I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje I I I I I před ukončením kalendářního roku, při I I I I I zohlednění očekávaných změn v daném I I I I I kalendářním roce. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I C I - z toho I Obdobně jako v řádku B, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny. I I I domácnosti v mil. I týká pouze domácností. I I I I m
3
I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I D I Voda odpadní I Při kalkulaci ceny pro stočné se ve I Za vodu odpadní fakturovanou se považuje I I I odváděná I sloupci 4 uvádí množství předpokládané I množství vody odvedené v daném roce, i I I I fakturovaná v I na základě očekávaného množství odpadní I když je fakturováno až v roce I I I mil. m
3
I vody fakturované v předchozím I následujícím nebo není fakturováno I I I I kalendářním roce dosažené, tedy I vůbec. I I I I množství, které podle aktuální spotřeby I I I I I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje I I I I I před ukončením kalendářního roku, při I I I I I zohlednění očekávaných změn v daném I I I I I kalendářním roce. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I E I - z toho I Obdobně jako v řádku D, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny. I I I domácnosti I týká pouze domácností. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I F I Voda srážková I Veškerá fakturovaná srážková voda pro I Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové I I I fakturovaná v I kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se I množství, lze tuto hodnotu uvádět ne I I I mil. m3 I považuje množství vody odvedené v daném I jako předpoklad, ale jako skutečné I I I I roce, i když je fakturováno až v roce I množství fakturované. I I I I následujícím. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I G I Voda odpadní I Jedná se o množství odtékající z I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I čištěná v mil. m
3
I čistírny odpadních vod do vod I I I I I povrchových. I I I I I Při výpočtu ceny se jedná o množství I I I I I předpokládaná. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I H I Pitná nebo I Při výpočtu ceny se jedná o množství I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I odpadní voda I předpokládaná, ale s vysokou mírou I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I I I převzatá v mil. I přesnosti. I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I m
3
I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla pitná voda I I I I I převzatá. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla pitná voda I I I I I převzatá. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I převzatou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, od kterých byla odpadní voda I I I I I převzatá. I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I I I Pitná nebo I Při výpočtu ceny se jedná o množství I Údaj slouží kontrolním orgánům. I I I odpadní voda I předpokládaná, ale s vysokou mírou I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I I I předaná v mil. m
3
I přesnosti. I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla odpadní voda I I I I I předaná. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla pitná voda I I I I I předána. I I I I I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I I I I I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu I I I I I předanou uvedou v komentáři IČO I I I I I subjektů, kterým byla odpadní voda I I I I I předána. I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                   Tabulka č. 2
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ    I ř. 10/B (resp. D + F)          I                     I
I    I NÁKLADY      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.  I Vyrovnávací    I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.1 I Vyrovnávací    I                     I Hodnota může být pouze záporná.     I
I    I položka z roku  I                     I V případě kladné hodnoty se tato položka I
I    I t-2 podle     I                     I neuplatňuje. Tato hodnota je vypočtena  I
I    I platných pravidel I                     I podle pravidel cenové regulace platných I
I    I cenové regulace  I                     I v roce t-2.               I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.2 I Finanční     I Využívá se pouze pro projekty      I Hodnota může být kladná nebo záporná.  I
I    I vypořádání    I financované v rámci OPŽP.        I                     I
I    I rozdílu kalkulací I                     I                     I
I    I prováděných podle I                     I                     I
I    I metodiky OPŽP -  I                     I                     I
I    I finanční     I                     I                     I
I    I nástroje.     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 13.  I ÚVN + vyrovnávací I ř. 10 + ř. 12              I Úplné vlastní náklady včetně vyrovnávací I
I    I položky      I                     I položky                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 14.  I Kalkulační zisk / I V rámci výpočtu cen pro vodné a cen   I V kalkulaci si příjemce stanoví výši   I
I    I ztráta      I stočné se v jednotlivých nákladových   I zisku podle pravidel cenové regulace   I
I    I          I kalkulačních položkách uvádějí veškeré  I podle svých potřeb tak, aby výsledná   I
I    I          I ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený I cena odpovídala ceně uplatňované - viz  I
I    I          I zisk podle cenových předpisů. Kalkulace I ř. 20.                  I
I    I          I ceny však musí být zpracována tak, aby  I V příloze 20 - je řádek 14. vypočten   I
I    I          I kalkulovaná cena odpovídala ceně, která I jako rozdíl součinu uplatněné ceny a   I
I    I          I bude odběratelům skutečně uplatňována a I fakturovaného množství a ř. 13 "ÚVN +  I
I    I          I fakturována. V případě, že je      I vyrovnávací položky".          I
I    I          I uplatňovaná cena nižší, uvede se částka, I                     I
I    I          I o kterou bude výsledná cena "dotována" v I                     I
I    I          I záporné hodnotě.             I                     I
I    I          I Maximální výše zisku je upravena     I                     I
I    I          I platnými pravidly cenové regulace v   I                     I
I    I          I rámci cenového rozhodnutí - výměr    I                     I
I    I          I Ministerstva financí.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 15.  I - podíl kalkul.  I (ř. 14 / ř. 13)* 100           I Jedná se o orientační ukazatel v %    I
I    I zisku / ztráty z I                     I                     I
I    I ÚVN        I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 16.  I - z ř. 14     I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I Ř. VII. 1 - 4.1 - 4.2, přičemž minimální I
I    I prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I hodnota je 0.              I
I    I obnovu      I financování obnovy vodovodů a      I                     I
I    I infrastrukturního I kanalizací" podle přílohy č. 18, řádek 8 I                     I
I    I majetku      I nebo 16, umožňující obnovu z vodného   I                     I
I    I          I nebo stočného nad rámec nákladové    I                     I
I    I          I položky č. 4.1 odpisy a položky 4.2   I                     I
I    I          I opravy infrastrukturního majetku     I                     I
I    I          I obnovující.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 17.  I - zisk k použití I ř. 14 - ř. 16              I Slouží k tvorbě prostředků na rozvoj   I
I    I / ztráta     I                     I infrastrukturního a provozního majetku, I
I    I          I                     I k úhradě ekonomicky neoprávněných    I
I    I          I                     I nákladů a jako odměna vlastníků     I
I    I          I                     I příjemce, pro příděly do fondů tvořených I
I    I          I                     I ze zisku.                I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 18.  I Celkem ÚVN +   I Jedná se o kalkulované, popřípadě    I                     I
I    I vyrovnávací    I skutečné - celkové vodné nebo stočné.  I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 19.  I Voda fakturovaná I ř. B nebo D + F nebo *          I                     I
I    I pitná, odpadní + I                     I                     I
I    I srážková     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 20.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 18 / ř. 19              I Uplatňovaná cena podle přílohy 19 ve   I
I    I pro vodné a cena I                     I znění aktualizací musí odpovídat     I
I    I pro stočné    I                     I uplatňované ceně v příloze 20. Jedná se I
I    I          I                     I o cenu, která byla odběratelům skutečně I
I    I          I                     I fakturovaná (při zohlednění oprav podle I
I    I          I                     I     cenových předpisů). V případě změny ceny I
I    I          I                     I například poskytnutí slevy je nutné   I
I    I          I                     I zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v  I
I    I          I                     I souladu s pravidly věcného usměrňování  I
I    I          I                     I cen.                   I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 21.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 20 + DPH               I Jedná se o uplatňovanou cenu včetně DPH I
I    I pro vodné a cena I                     I podle daňových předpisů.         I
I    I pro stočné + DPH I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 22.  I Plně obnovující  I Když (4.1 + 4.2) < než VII. pak (ř. 10 - I Plně obnovující cena je cena, která při I
I    I cena       I 4.1 - 4.2 - ř. 4.4 + VII. + 4.4.7) / ř. I daném objemu fakturované vody pokrývá  I
I    I          I 19 jinak (ř. 10 - 4.4 +4.4.7) / ř. 19  I veškeré související ekonomicky oprávněné I
I    I          I                     I náklady a roční výši prostředků na    I
I    I          I                     I obnovu.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                   Tabulka č. 3
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4  I Pachtovné /    I Celková výše pachtovného / nájemného   I V případě, že se pachtovné / nájemné   I
I    I nájemné      I infrastrukturního majetku očekávaného,  I jednoho vlastníka týká více kalkulací  I
I    I infrastrukturního I respektive skutečně fakturovaného    I případně Porovnání, zpracovatel     I
I    I majetku      I vlastníkem infrastrukturního majetku za I rozpočítá jeho celkovou výši i      I
I    I          I příslušný kalendářní rok, popřípadě jeho I jednotlivé náklady a zisk popřípadě   I
I    I          I část, se kterým věcně i časově souvisí. I ztrátu nebo prostředky obnovy podle   I
I    I          I Tato hodnota musí být stejná jako    I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I hodnota ř. 4.4 v tabulce č. 1.      I rozpočtení nákladů v tabulce č. 1.    I
I    I          I                     I V případě, že vlastník nefakturuje    I
I    I          I                     I pachtovné / nájemné, tzn., ř. 4.4 = 0,  I
I    I          I                     I případně je údaj uveden v záporné    I
I    I          I                     I hodnotě; je nutné, aby zaslal      I
I    I          I                     I zpracovateli kalkulace nebo porovnání  I
I    I          I                     I údaje o nákladech, a informace o roční  I
I    I          I                     I výši prostředků obnovy na související  I
I    I          I                     I VIM (viz řádky: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,   I
I    I          I                     I 4.4.4).                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.1 I - odpisy     I Souhrn účetních odpisů propachtovaného / I                     I
I    I propachtovaného / I pronajatého infrastrukturního majetku  I                     I
I    I pronajatého    I vlastníka.                I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.2 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy s     I Obdoba položky 4.2 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy propachtovaného /   I                     I
I    I majetku      I pronajatého majetku hrazená jeho     I                     I
I    I obnovující, které I vlastníkem.               I                     I
I    I hradí vlastník  I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.3 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy ostatní a I Obdoba položky 4.3 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I údržbu propachtovaného / pronajatého   I                     I
I    I majetku ostatní, I majetku hrazená jeho vlastníkem.     I                     I
I    I které hradí    I                     I                     I
I    I vlastník     I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.4 I - ostatní     I Ostatní skutečné náklady vlastníka    I                     I
I    I nákladové položky I spojené s propachtovaným / pronajatým  I                     I
I    I zahrnuté v    I majetkem. Jedná se zejména o správní   I                     I
I    I pachtovném /   I režii vlastníka související s      I                     I
I    I nájemném nad   I propachtovaným / pronajatým majetkem   I                     I
I    I rámec položek č. I nebo například úroky z úvěrů čerpaných  I                     I
I    I 4.4.1, 4.4.2.,  I na realizaci plánu obnovy        I                     I
I    I 4.4.3       I infrastrukturního majetku nebo úroky z  I                     I
I    I          I úvěrů čerpaných na pořízení majetku.   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta  I Jedná se o přiměřený zisk nebo ztrátu  I                     I
I    I          I vlastníka z pachtovného / nájemného,   I                     I
I    I          I kterou má k rozdělení. Záporný rozdíl,  I                     I
I    I          I tedy ztráta, upozorňuje na dotování   I                     I
I    I          I pachtovného / nájemného.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5   I Finanční prostředky zahrnuté do     I Jedná se o část účetního zisku      I
I    I prostředky na   I pachtovného / nájemného         I plynoucího z pachtovného nebo nájemného. I
I    I obnovu      I podle plánu financování obnovy, ponížené I V případě nepodnikající     fyzické osoby se I
I    I propachtovaného / I o odpisy propachtovaného / pronajatého  I jedná o tržby z nájemného snížené o   I
I    I pronajatého ze  I infrastrukturního majetku a opravy z   I související náklady, které jsou určeny  I
I    I zisku       I charakterem obnovy tohoto majetku. V   I na obnovu infrastrukturního majetku.   I
I    I          I případě nulového zisku nebo ztráty    I                     I
I    I          I uvedené na řádku 4.4.5 musí zde být   I                     I
I    I          I vyplněna nula!              I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující  I Jedná se o teoretickou výši pachtovného I V případě, že součet 4.4.1 + 4.4.2 je  I
I    I pachtovné /    I / nájemného, která pokrývá veškeré    I vyšší než 4.4.8, použije se pro výpočet I
I    I nájemné Když   I související náklady a celkovou roční   I plně obnovujícího pachtovného /     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2) < I výši prostředků obnovy na propachtovaný I nájemného součet všech nákladových    I
I    I než 4.4.8 pak (ř. I / pronajatý infrastrukturní majetek.   I položek.                 I
I    I 4.4.3 + 4.4.4 +  I                     I                     I
I    I 4.4.8) jinak   I                     I                     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + I                     I                     I
I    I 4.4.3 + 4.4.4)  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy I Roční potřeba peněžních prostředků na  I Jedná se o podíl reprodukční ceny    I
I    I propachtovaného / I obnovu vodovodů a kanalizací       I infrastrukturního majetku a stanovené  I
I    I pronajatého    I propachtovaného / pronajatého      I doby životnosti.             I
I    I majetku na rok  I infrastrukturního majetku vlastníky pro I                     I
I    I xxxx (t) (mil.  I daný rok podle přílohy č. 18 - plán   I                     I
I    I Kč) podle PFO   I financování obnovy.           I                     I
I    I jeho vlastníka  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.9 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I                     I
I    I Prostředky na   I propachtovaného / pronajatého      I                     I
I    I obnovu z     I infrastrukturního majetku Plánem     I                     I
I    I pachtovného /   I financování obnovy vodovodů a kanalizací I                     I
I    I nájemného na rok I z vodného a stočného zpracovaného podle I                     I
I    I xxxx (t)     I přílohy č. 18, řádku č. 8 resp. 16,   I                     I
I    I          I umožňující obnovu.            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
                                                   Tabulka č. 4
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23.  I Pevná složka -  I Jedná se o část součtu ÚVN + vyrovnávací I                     I
I    I (ÚVN +      I položky + kalkulační zisk / ztráta    I                     I
I    I vyrovnávací    I                     I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23a. I - podíl z     I V % vyjádřený podíl pevné složky na   I                     I
I    I celkových ÚVN   I součtu celkových ÚVN včetně       I                     I
I    I včetně      I vyrovnávacích položek a kalkulačního   I                     I
I    I vyrovnávacích   I zisku / ztráty.             I                     I
I    I položek a     I                     I                     I
I    I kalkulačního   I                     I                     I
I    I zisku / ztráty  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24.  I Pohyblivá složka I Jedná se o rozdíl celkových ÚVN +    I                     I
I    I - (ÚVN +     I vyrovnávací položky + kalkulační zisk / I                     I
I    I vyrovnávací    I ztráta a pevné složky (ř. 23).      I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN +  I Výše celkových ÚVN + vyrovnávacích    I                     I
I    I vyrovnávací    I položek obsažených v pohyblivé složce.  I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / I Výše kalkulačního zisku / ztráty     I                     I
I    I ztráta      I obsažená v pohyblivé složce.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky    I                     I
I    I pohyblivé složky I přepočtená na m
3
. I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I 26. I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky včetně I I I I pohyblivé složky I DPH přepočtená na m
3
. I I I I + DPH I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I I 27. I Technické I I I I I parametry pevné I I I I I složky podle I I I I I § 33 odst. 1 této I I I I I vyhlášky (a, b, I I I I I c) a výše I I I I I nejnižší a I I I I I nejvyšší platby I I I I I za pevnou složku I I I I I v Kč za rok a I I I I I přípojku I I I I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
Poznámky:
1. Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu zdroje hrazených ze zisku s technologií na úpravu vody, tedy úpravna vody nebo bez technologie na úpravu vody, tedy vrt nebo vrty jednoho jímacího území, dělené měřeným množstvím vody předávané k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.
2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelem množství vody fakturované odběratelům.
3. Jednotkové náklady na dopravu odpadní vody v případě sítě a krátkého přivaděče, bez měření mezi sítí a přivaděčem, jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům au jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněným o množství fakturovaných srážkových vod.
4. Jednotkové náklady na čištění odpadních vod jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění odpadních vod dělené množstvím čištěných odpadních vod.".
72. Příloha č. 20 zní:
"Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx (t) A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                              Tabulka č. 1
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I I.  I Příjemce vodného a stočného                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I II.  I Provozovatel-název a IČO                     I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I III. I Vlastník - název a IČO                      I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I IV.  I Formulář A a B a G                        I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I v.  I Index 1 až x                           I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I    I                                  I Voda pitná I Voda odpadní I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VI.  I IČPE související s cenou                     I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII. I Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO            I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII.1 I Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VIII. I Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME    I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
 
I-------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I       Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné         I
I    I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I    I Kalkulační položky      I      Voda pitná     I     Voda odpadní     I
I    I                I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I    I                I xxxx (t) I xxxx (t) I Rozdíl I xxxx (t) I xxxx (t) I Rozdíl I
I    I                I----------I-----------I    I----------I-----------I    I
I    I                I Skut.  I Kalkulace I    I Skut.  I Kalkulace I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I  1  I       2        I  3   I   4   I  5  I  6   I   7   I  8  I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.  I Materiál           I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.1  I - surová voda podzemní +   I     I      I    I     I      I    I
I    I povrchová           I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá +    I     I      I    I     I      I    I
I    I odpadní voda předaná k    I     I      I    I     I      I    I
I    I čištění            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.3  I - chemikálie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.4  I - ostatní materiál      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.  I Energie            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.1  I - elektrická energie     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.2  I - ostatní energie       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.  I Osobní náklady        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.1  I - mzdové náklady       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.2  I - osobní náklady další    I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.1  I - odpisy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.2  I - opravy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku obnovující      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.3  I - opravy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku ostatní        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.4  I - pachtovné / nájemné     I     I      I    I     I      I    I
I    I infrastrukturního majetku   I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.  I Jiné provozní náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění       I     I      I    I     I      I    I
I    I odpadních vod         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady  I     I      I    I     I      I    I
I    I externí            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve I     I      I    I     I      I    I
I    I vlastní režii         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 6.  I Finanční náklady       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 7   I Ostatní výnosy        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 8.  I Výrobní režie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 9.  I Správní režie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní náklady    I     I      I    I     I      I    I
I    I režijní správní        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I A   I Počet pracovníků       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I B   I Voda pitná fakturovaná v mil. I     I      I    I     I      I    I
I    I m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I C I - z toho domácnosti v mil. m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I D I Voda odpadní odváděná I I I I I I I I I fakturovaná v mil. m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I E I - z toho domácnosti I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I F I Voda srážková fakturovaná v I I I I I I I I I mil. m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I G I Voda odpadní čištěná v mil. I I I I I I I I I m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I H I Pitná nebo odpadní voda I I I I I I I I I převzatá v mil. m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I I I I Pitná nebo odpadní voda I I I I I I I I I předaná v mil. m
3
I I I I I I I I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
Poznámky:
Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII. až VIII. se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                 Tabulka č. 2
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I             Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné                I
I    I----------------------------------I----------I---------------I-------------------I------------------I
I    I       Text        I Měrná  I  Poznámka  I   Voda pitná  I  Voda odpadní  I
I    I                 I jednotka I        I-------I-----------I------I-----------I
I    I                 I     I        I Skut. I Kalkulace I Skut I Kalkulace I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I  1  I        2         I  2a  I   2b    I 3a  I  4a   I 6a I  7a   I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY        I Kč.m
-3
I ř. 10/B nebo I I I I I I I I I ř. 10/(D+F) I I I I I I I I I nebo ř. 10/H I I I I I I I I I nebo ř. 10/I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 12. I Vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 12.1 + ř. I I I I I I I I I 12.2 I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 12.1 I Vyrovnávací položka z roku t-2 I mil. Kč I I I I I I I I podle platných pravidel cenové I I I I I I I I I regulace I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 12.2 I Finanční vypořádání rozdílu I mil. Kč I I I I I I I I kalkulací prováděných podle I I I I I I I I I metodiky OPŽP - finanční I I I I I I I I I nástroje I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 13 I ÚVN + vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 10 + ř. 12 I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 14 I Kalkulační zisk/ztráta I mil. Kč I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 15 I - podíl z ÚVN včetně prostředků I % I (ř. 14 / ř. I I I I I I I na obnovu I I 13)*100 I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 16 I -z ř. 14 prostředky na obnovu I mil. Kč I I I I I I I I infrastrukturního majetku I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 17 I - zisk k použití / ztráta I mil. Kč I ř. 14 - ř. 16 I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 18 I Celkem ÚVN + vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 13 + ř. 14 I I I I I I I + kalkulační zisk / ztráta I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 19 I Voda fakturovaná pitná, odpadní I mil. m
3
I ř. B nebo D + I I I I I I I + srážková I I F nebo H nebo I I I I I I I I I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 20 I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, I Kč.m
-3
I ř. 18 / ř. 19 I I I I I I I stočné I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 21 I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, I Kč.m
-3
I ř. 20 + DPH I I I I I I I stočné + DPH I I I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I 22 I Plně obnovující cena I Kč.m
-3
I Když (4.1 + I I I I I I I I I 4.2) < než I I I I I I I I I VII. pak (ř. I I I I I I I I I 10 - 4.1 - I I I I I I I I I 4.2 - ř. 4.4 I I I I I I I I I + VII. I I I I I I I I I +4.4.7) / ř. I I I I I I I I I 19 jinak (ř. I I I I I I I I I 10 - 4.4 + I I I I I I I I I 4.4.7) / ř. I I I I I I I I I 19 I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I X I Vyrovnávací položka pro t+2 I mil. Kč I Sloupec skut. I I I I I I I I I - ř. 13 + Y - I I I I I I I I I ř. 20 * ř. 19 I I I I I I I I I - uvádí se I I I I I I I I I pouze, I I I I I I I I I vyjde-li I I I I I I I I I menší 0. I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I Y I Uplatněný přiměřený zisk podle I mil. Kč I Uvede se I I I I I I I pravidel cenové regulace I I uplatněná I I I I I I I I I výše I I I I I I I I I přiměřeného I I I I I I I I I zisku I I I I I I I I I příjemce I I I I I I I I I resp.. I I I I I I I I I prodávajícího I I I I I I I I I podle I I I I I I I I I pravidel I I I I I I I I I cenové I I I I I I I I I regulace. I I I I I I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Kalkulace pachtovného / nájemného
                                                 Tabulka č. 3
IČO vlastníka:
I-------I---------------------------------------I----------I------------------------I------------------------I
I Řádek I        Položka         I Měrná  I    Voda pitná    I   Voda odpadní   I
I    I                    I jednotka I-----------I------------I-----------I------------I
I    I                    I     I xxxx (t) I xxxx (t) I xxxx (t) I xxxx (t) I
I    I                    I     I-----------I------------I-----------I------------I
I    I                    I     I Kalkulace I Skutečnost I Kalkulace I Skutečnost I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I majetku                I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.1 I - odpisy propachtovaného /      I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I pronajatého majetku infrastrukturního I     I      I      I      I      I
I    I majetku                I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.2 I - opravy infrastrukturního majetku  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I obnovující, které hradí vlastník   I     I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.3 I - opravy infrastrukturního majetku  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I ostatní, které hradí vlastník     I     I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.4 I - ostatní nákladové položky zahrnuté I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I v pachtovném / nájemném nad rámec   I     I      I      I      I      I
I    I položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3    I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta            I mil. Kč I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu   I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I    I z pachtovného / nájemného       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
    I 4.4.7 I Plně obnovující pachtovné / nájemné  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8 pak I     I      I      I      I      I
I    I (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8) jinak   I     I      I      I      I      I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)    I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy propachtovaného   I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I / pronajatého majetku na rok xxxx (t) I     I      I      I      I      I
I    I (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka  I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.9 I Z toho: Prostředky na obnovu z    I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I pachtovného / nájemného na rok xxxx  I     I      I      I      I      I
I    I (t)                  I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce provozovatele:                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
                                                 Tabulka č. 4
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I       Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě          I
I    I--------------------------------I----------I---------------I--------------------I-------------------I
I    I       Text       I Měrná  I  Poznámka  I   Voda pitná   I  Voda odpadní  I
I    I                I jednotka I        I--------I-----------I-------I-----------I
I    I                I     I        I Skut I Kalkulace I Skut. I Kalkulace I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I  1  I        2        I  2a  I   2b    I  3b  I  4b   I 6b  I  7b   I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 23.  I Pevná složka - (ÚVN +     I mil. Kč I z ř. 18    I    I      I    I      I
I    I vyrovnávací položky +     I     I        I    I      I    I      I
I    I kalkulační zisk / ztráta)   I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 23a. I - podíl z celkových ÚVN včetně I  %   I (ř. 23 / ř.  I    I      I    I      I
I    I vyrovnávacích položek a    I     I 14)*100    I    I      I    I      I
I    I kalkulačního zisku / ztráty  I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24.  I Pohyblivá složka - (ÚVN +   I mil. Kč I ř. 18 - ř. 23 I    I      I    I      I
I    I vyrovnávací položky +     I     I        I    I      I    I      I
I    I kalkulační zisk / ztráta)   I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24a. I - z toho: ÚVN + vyrovnávací  I mil. Kč I ř. 13 *(1-  I    I      I    I      I
I    I položky            I     I (ř. 23a/100)) I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24b. I Kalkulační zisk / ztráta    I mil. Kč I ř. 24 - ř.  I    I      I    I      I
I    I                I     I 24a      I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé   I Kč.m
-3
I ř. 24 / ř. 19 I I I I I I I složky I I I I I I I I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I I 26. I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé I Kč.m
-3
I ř. 25 + DPH I I I I I I I složky + DPH * I I I I I I I I-------I--------------------------------I--------------------------I--------------------I-------------------I I 27. I Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 do I 3a I 5b I I I sl. 3a. Výše nejnižší a nejvyšší platby v Kč za rok do I--------------------I-------------------I I I sl. 5b. I I I I-------I-----------------------------------------------------------I--------------------I-------------------I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Vypracoval: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Telefon: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I e-mail: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Datum: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Schválil zástupce provozovatele: I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Tabulka č. 4 je totožná s výpočtem cen pro vodné a cen pro stočné. Není tedy porovnáním kalkulace a skutečnosti.
Obsah nákladových položek, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné je uveden v příloze č. 19a.
Povinnost podle § 36 odst. 5 zákona se uvede v rozsahu údajů podle písmen A, B, a C.
Pravidla pro zpracování porovnání:
A. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky č. 1. Rozdíl kalkulovaných a skutečných nákladů v jednotlivých položkách a rozdíl hodnot v řádcích označených velkými písmeny, pokud je větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.
B. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnávají i údaje uvedené o kalkulovaném zisku a skutečně dosaženém zisku, užití zisku na obnovu infrastrukturního majetku včetně tvorby a čerpání prostředků na obnovu. Rozdíly větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.
C. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se zpracuje informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu všech cen pro vodné a cen pro stočné a pro vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Současně se předává i celkový součet samostatných cen, umožňující kontrolu jednotlivých položek s účetnictvím vlastníka, popřípadě provozovatele.
Tvorba a čerpání peněžních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku
                                 Tabulka č. 5
I--------------------------------------------------I------------I------------I
I IČO vlastníka                  I      I      I
I--------------------------------------------------I------------I------------I
I Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3   I Vodovod  I Kanalizace I
I desetinná místa                 I      I      I
I---------------I----------------------------------I------------I------------I
I Od roku 2009 I Tvorba              I      I      I
I CELKEM    I----------------------------------I------------I------------I
I        I Čerpání             I      I      I
I---------------I--------I-------------------------I------------I------------I
I Za kalendářní I Tvorba I + peněžní prostředky z I      I      I
I rok xxxx (t) I    I vodného nebo stočného  I      I      I
I        I    I-------------------------I------------I------------I
I        I    I ++ peněžní prostředky  I      I      I
I        I    I ostatní         I      I      I
I        I--------I-------------------------I------------I------------I
I        I Čerpání             I      I      I
I---------------I----------------------------------I------------I------------I
Poznámky:
V návaznosti na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, zpracovaného podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, se uvádí skutečná tvorba peněžních prostředků na obnovu za dané období (k 31. prosinci kalendářního roku) v členění na peněžní prostředky z vodného a stočného a peněžní prostředky ostatní. V případě, že peněžní prostředky na obnovu nebyly v daném roce vyčerpány na obnovu vodovodů a kanalizací, tvoří rezervu finančních prostředků.
Do tabulky č. 5 se uvádí skutečné čerpání peněžních prostředků použitých na obnovu vodovodů a kanalizací (výdaje peněžních prostředků k 31. prosinci kalendářního roku).
Vztahuje-li se Porovnání ceny pro vodné a ceny pro stočné na majetky více vlastníků, vyplňuje se tabulka v Informačním systému vodovodů a kanalizací pro každého vlastníka samostatně.
I----------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce vlastníka:                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
                                      ".
73. V přílohách č. 21 a 23 se text "MDB" nahrazuje textem "XML".
74. Příloha č. 22 zní:
"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu XML. Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru:
(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Struktury souborů pro import do systému VÚME a VÚPE
1.1 Struktura souboru VLASTNIK
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) NR N identifikační číslo vlastníka (musí být jednoznačné) FYZ_OSOBA N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba JMENO T Jméno fyzické osoby PRIJMENI T Příjmení fyzické osoby NAZEV T název právnické i fyzické osoby ADRESA1 T Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby ADRESA2 T PSČ sídla právnické i fyzické osoby ADRESA3 T Obec sídla právnické i fyzické osoby ICO T IČO právnické nebo fyzické osoby DEN_NAR N Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) MES_NAR N Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) ROK_NAR N Rok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) STAT_ORGAN T Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu MISTO_PODNIKANI T Místo podnikání právnické osoby NEDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH TELEFON T telefon FAX T fax E_MAIL T e-mail WEBOVA_STRANKA T Webová stránka DATOVA_SCHRANKA T ID datové schránky
1.2 Struktura souboru POVOZOVATL
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) NR N identifikační číslo provozovatel (musí být jednoznačné) FYZ_OSOBA N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba JMENO T Jméno fyzické osoby PRIJMENI T Příjmení fyzické osoby NAZEV T název právnické i fyzické osoby ADRESA1 T Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby ADRESA2 T PSČ sídla právnické i fyzické osoby ADRESA3 T Obec sídla právnické i fyzické osoby ICO T IČO právnické nebo fyzické osoby DEN_NAR N Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) MES_NAR N Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) ROK_NAR N Rok narození fyzické osoby pokud nemá IČO) STAT_ORGAN T Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu MISTO_PODNIKANI T Místo podnikání právnické osoby NEDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH TELEFON T telefon FAX T fax E_MAIL T e-mail WEBOVA_STRANKA T Webová stránka DATOVA_SCHRANKA T ID datové schránky
1.3 Struktura souboru VME_VOD
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se) ICME T identifikační číslo majetkové evidence MAJETEK_NEPOUZI Ano/N VAN e majetek nepoužíván v tomto roce TYP N typ řadu: 0 - přiváděcí řad, 1 - rozvodná síť ROK N rok zpracování NAZEV T název majetku VS_NAZ_COB T název části obce (pro rozvodnou síť) VS_KOD_COB T kód části obce (pro rozvodnou síť) VS_NAZ_KU T název katastrálního území (pro rozvodnou síť) VS_KOD_KU T kód katastrálního území (pro rozvodnou síť) VS_NAZ_OBCE T název příslušné obce (pro rozvodnou síť) VS_KOD_OBCE T kód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť) PR_COOR_X D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) PR_COOR_Y D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) PR_COOR_X_start D souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad) PR_COOR_Y_start D souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad) PR_NAZ_KU T název katastrálního území konce přívodního řadu PR_KOD_KU T kód katastrálního území konce přívodního řadu SYSTEM N příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) VZ_TYP_0 N vlastní vodní zdroj ano/ne VZ_ZDROJ_0 N typ vlastního vodního zdroje VZ_TYP_1 N převzatá voda ano/ne VZ_ZDROJ_1 N typ převzaté vody PRIP_VOD_NAZEV T název skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena PRIP_VOD_ICME T IČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena PRIP_VOD_OBEC T název obce s místním vodovodem PRIP_UPR_ICME T IČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena PRIP_UPR_NAZ T název úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastr, územích OBYV_ZAS N počet zásobených v připojených katastr, územích TU_VR_CELK D celková délka (km) TU_VR_PREP D přepočtená celková délka (km) Z_TOHO_OBNOVENO D z toho obnoveno v aktuálním roce (km) TU_VEL_DN100 D celková délka do DN100 (km) TU_VEL_DN300 D celková délka do DN300 (km) TU_VEL_DN500 D celková délka do DN500 (km) TU_VEL_DN_V D celková délka větší než DN500 (km) TU_TM_KOV D celková délka kovového potrubí (km) TU_TM_PLAST D celková délka plastového potrubí (km) TU_TM_JINE D celková délka potrubí z jiného materiálu (km) TU_VOD_POC N počet vodojemů TU_VOD_CELK D celkový objem vodojemů (m3) TU_POC_PRIP N celkový počet přípojek TU_POC_VOD N celkový počet vodoměrů TU_POC_CS N celkový počet čerpacích stanic EKON_CENA D pořizovací cena (tis. Kč) VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNÍK POVOLENI_CISLO_JEDN T číslo jednací povolení k provozování KRAJ_VYDANI_POV N kód kraj, který vydal povolení POVOLENI_ZE_DNE T datum vydání povolení k provozování URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka, POZNAMKA T poznámka IDENT_DIGIT_MAPA T Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.4 Struktura souboru VUME_UPRAV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICME T identifikační číslo majetkové evidence MAJETEK_NEPOUZIVAN Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce TYP N typ stavby (0 - s technologií pro úpravu vody, 1 - bez technologie) ROK N rok zpracování NAZEV T název majetku VS_NAZ_COB T název části obce VS_KOD_COB T kód části obce VS_NAZ_KU T název katastrálního území VS_KOD_KU T kód katastrálního území VS_NAZ_OBCE T název příslušné obce VS_KOD_OBCE T kód základní územní jednotky PR_COOR_X D souřadnice X přítoku na úpravnu PR_COOR_Y D souřadnice Y přítoku na úpravnu VS_NAZ_KU_PRITOK T název katastrálního území přítoku do úpravny VS_KOD_KU_PRITOK T kód katastrálního území přítoku do úpravny SYSTEM N příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 -skupinový) VZ_PODZEMNI N vodní zdroj podzemní (1 - ano, 0 - ne) VZ_NAZEV T název zdroje podzemní vody VZ_ID_ODBER T identifikační číslo zdroje podzemní vody VZ_KATEGORIE T kategorie surové vody podzemní vody VZ_POVRCH N vodní zdroj - vodní tok (1 - ano, 0 - ne) VZ_NAZEV_POVR T vodní zdroj - vodní tok, název zdroje VZ_ID_ODBER_POVR T vodní zdroj - vodní tok, identifikační číslo zdroje VZ_KATEGORIE_POVR T vodní zdroj - vodní tok, kategorie surové vody VZ_POVRCH_NADR N vodní zdroj - vodní nádrž (1 - ano, 0 - ne) VZ_NAZEV_POVR_NADR T vodní zdroj - vodní nádrž, název zdroje VZ_ID_ODBER_POVR_NADR T vodní zdroj - vodní nádrž, identifikační číslo zdroje VZ_KATEGORIE_POVR_NADR T vodní zdroj - vodní nádrž, kategorie surové vody TECH_TECH_0 Ano/Ne bez úpravy TECH_TECH_1 Ano/Ne sedimentace TECH_TECH_2 Ano/Ne dezinfekce chemická TECH_TECH_3 Ano/Ne dvoustupňová úprava TECH_TECH_4 Ano/Ne odkyselování filtrací, aerací TECH_TECH_5 Ano/Ne filtrace přes GAU TECH_TECH_6 Ano/Ne koagulační filtrace TECH_TECH_7 Ano/Ne biologická filtrace TECH_TECH_8 Ano/Ne odželezňování TECH_TECH_9 Ano/Ne oxidace TECH_TECH_10 Ano/Ne odmanganování TECH_TECH_11 Ano/Ne ozonizace TECH_TECH_12 Ano/Ne umělá infiltrace TECH_TECH_13 Ano/Ne stabilizace TECH_TECH_14 Ano/Ne filtrace TECH_TECH_15 Ano/Ne denitrifikace TECH_TECH_16 Ano/Ne jiná TECH_TECH_17 Ano/Ne ÚV záření TECH_TECH_18 Ano/Ne iontová výměna TECH_TECH_19 Ano/Ne membránová filtrace TECH_TECH_20 Ano/Ne odstraňování radonu TECH_TECH_JINA T název jiné úpravy TECH_UPRAVY N 1 - jednostupňová, 2 - dvoustupňová, 3 - infiltrace TECH_P0STUP_1 Ano/Ne čiření TECH_CHEM_0 Ano/Ne chlór TECH_CHEM_1 Ano/Ne oxid chloričitý TECH_CHEM_2 Ano/Ne chlornan sodný TECH_CHEM_3 Ano/Ne ozón TECH_CHEM_4 Ano/Ne oxid uhličitý TECH_CHEM_4A Ano/Ne hydroxid sodný TECH_CHEM_5 Ano/Ne vápenný hydrát TECH_CHEM_6 Ano/Ne uhličitan sodný TECH_CHEM_7 Ano/Ne aktivní uhlí práškové TECH_CHEM_8 Ano/Ne manganistan draselný TECH_CHEM_9 Ano/Ne destabilizační činidlo na bázi Fe TECH_CHEM_10 Ano/Ne destabilizační činidlo na bázi Al TECH_CHEM_11 Ano/Ne pomocné agregační činidlo TECH_CHEM_12 Ano/Ne jiné TECH_CHEM_JINE T název jiné látky KAL_ODVOD N odvodnění kalu, 0 - lis, 1 - odstředivka, 2 - kalové pole, 3 - žádné KAL_ZPRAC N zpracování kalu 0 - gravitační, 1 - strojní, 2 - jiné, 3 - žádné KAP_PROJ D kapacita úpravny vody projektovaná (l/s) KAP_VYUZ D využitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s) KAP_PODZ D využitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s) EKON_CENA D pořizovací cena (tis. Kč) VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK POVOLENI_CISLO_JEDN T číslo jednací povolení k provozování KRAJ_VYDANI_POV N kód kraj, který vydal povolení POVOLENI_ZE_DNE T datum vydání povolení k provozování URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka IDENT_DIGIT_MAPA T Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.5 Struktura souboru VUME_KANAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICME T identifikační číslo majetkové evidence MAJETEK_NEPOUZIVAN Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce TYP N typ řadu (0 - přiváděcí řad, 1 - stoková síť) ROK N rok zpracování NAZEV T název majetku VS_NAZ_COB T název části obce (pro stokovou síť) VS_KOD_COB T kód části obce (pro stokovou síť) VS_NAZ_KU T název katastrálního území (pro stokovou síť) VS_KOD_KU T kód katastrálního území (pro stokovou síť) VS_NAZ_OBCE T název příslušné obce (pro stokovou síť) VS_KOD_OBCE T kód základní územní jednotky (pro stokovou síť) PR_COOR_X D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) PR_COOR_Y D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) PR_COOR_X_start D souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku) PR_COOR_Y_start D souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku) PR_NAZ_KU T název katastrálního území konce přiváděcí stoky PR_KOD_KU T kód katastrálního území konce přiváděcí stoky SYSTEM N příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) VY_NA N vypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2 - ČOV jiný) VY_POVOL D povolené množství k vypouštění (tis.m3/rok) VY_POC N počet volných výpustí VY_NAZ_VT T název vodního recipientu VY_KAT_NAZ T název katastrálního území VY_KAT_KOD T kód katastrálního území VY_ID_COV T identifikační číslo ČOV VY_NAZEV_COV T název ČOV VY_ID_VYP T identifikační číslo vypouštění odp. vod CJ_POVOLENI_VYP T číslo jednací povolení k vypouštění OV PLATNOST_POVOLENI_VYP T platnost povolení k vypouštění OV OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastr, územích OBYV_PRIP_COV N počet připojených na ČOV v katastr, územích OBYV_PRIP_VOL N počet připojených na volné výpustě v katastr, územích TU_KAN_CELK D celková délka (km) Z_TOHO_OBNOVENO D z toho obnoveno v aktuálním roce (km) TU_VEL_DN300 D celková délka do DN300 (km) TU_VEL_DN500 D celková délka do DN500 (km) TU_VEL_DN800 D celková délka do DN800 (km) TU_VEL_DN_V D celková délka větší než DN800 (km) TU_TM_KAMEN D celková délka kameninového potrubí (km) TU_TM_BETON D celková délka betonového potrubí (km) TU_TM_PLAST D celková délka plastového potrubí (km) TU_TM_JINE D celková délka potrubí z jiného materiálu (km) TU_DRUH_0 Ano/Ne stoková síť jednotná TU_DRUH_1 Ano/Ne stoková síť oddílná (nepoužívá se) TU_DRUH_2 Ano/Ne stoková síť oddílná srážková TU_DRUH_3 Ano/Ne stoková síť oddílná splašková TU_DRUH_3A Ano/Ne stoková síť ostatní TU_DRUH_4 Ano/Ne stoková síť gravitační TU_DRUH_5 Ano/Ne stoková síť tlaková TU_DRUH_6 Ano/Ne stoková síť podtlaková TU_NADRZ_POCET N celkový počet dešťových nádrží TU_NADRZ_OBJEM D Celkový objem dešťových nádrží (m3) TU_POC_PRIP N celkový počet přípojek TU_POC_OK N celkový počet odlehčovacích komor TU_POC_CS N celkový počet čerpacích stanic EKON_CENA D pořizovací cena (tis. Kč) VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK POVOLENI_CISLO_JEDN T číslo jednací povolení k provozování KRAJ_VYDANI_POV N kód kraj, který vydal povolení POVOLENI_ZE_DNE T datum vydání povolení k provozování URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka IDENT_DIGIT_MAPA T Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.6 Struktura souboru VUME_COV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICME T identifikační číslo majetkové evidence MAJETEK_NEPOUZIVAN Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce TYP N typ (0 - ČOV) ROK N rok zpracování NAZEV T název majetku VS_NAZ_COB T název části obce VS_KOD_COB T kód části obce VS_NAZ_KU T název katastrálního území VS_KOD_KU T kód katastrálního území VS_NAZ_OBCE T název příslušné obce VS_KOD_OBCE T kód základní územní jednotky PR_COOR_X D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV PR_COOR_Y D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV SYSTEM N příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) VYP_NAZEV T název vodního recipientu VYP_ID_VYP T identifikační číslo vypouštění odp. vod CJ_POVOLENI_VYP T číslo jednací povolení k vypouštění OV PLATNOST_POVOLENI_VYP T platnost povolení k vypouštění OV OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích OBYV_PRIP N počet připojených na ČOV v katastrálních územích OBYV_EKV N počet EO PROJ_KAP_0 D projektovaná kapacita Qd (m3/d) PROJ_KAP_1 D projektovaná kapacita (kg BSK5 za den) PROJ_KAP_2 D projektovaná kapacita (EO) TECH_CIST_0 Ano/Ne mechanické čištění TECH_CIST_1 Ano/Ne mechanicko-biologické čištění TECH_CIST_2 Ano/Ne dočištění TECH_CIST_3 Ano/Ne odstranění dusíku TECH_CIST_4 Ano/Ne odstranění fosforu TECH_CIST_5 Ano/Ne jiné TECH_CIST_JINE T popis jiného čištění KAL_STABIL N stabilizace kalu (0 - anaerobní, 1 - aerobní, 2 - žádná) KAL_ODVOD N odvodnění kalu (0 - strojní, 1 - gravitační, 2 - žádné) KAL_UPRAVA T úprava kalu KAL_PLYN T plynové hospodářství EKON_CENA D pořizovací cena VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK POVOLENI_CISLO_JEDN T číslo jednací povolení k provozování KRAJ_VYDANI_POV N kód kraj, který vydal povolení POVOLENI_ZE_DNE T datum vydání povolení k provozování URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNÁMKA T poznámka IDENT_DIGIT_MAPA T Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.7 Struktura souboru VUPE_VOD
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICPE T identifikační číslo majetkové evidence TYP N typ (0 - přiváděcí řad, 1 vodovodní síť) ROK N rok zpracování JAK_NAZEV T název vodovodní sítě OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích OBYV_ZAS N počet zásobených v připojených katastrálních územích VODA_VYR_0 D voda vyrobená vlastní (tis.m3/rok) V0DA_VYR_1 D voda převzatá (tis.m3/rok) V0DA_VYR_2 D voda předaná (tis.m3/rok) VODA_FAKT_0 D voda fakturovaná pitná celkem (tis.m3/rok) V0DA_FAKT_1 D voda fakturovaná pro domácnosti (tis.m3/rok) V0DA_FAKT_2 D voda fakturovaná v zemědělství (tis.m3/rok) V0DA_FAKT_3 D voda fakturovaná v průmyslu (tis.m3/rok) V0DA_FAKT_4 D voda fakturovaná ostatní (tis.m3/rok) VODA_NEFAKT_0 D voda nefakturovaná (tis.m3/rok) V0DA_NEFAKT_1 D voda nefakturovaná - ztráty v trubní síti (tis.m3/rok) V0DA_NEFAKT_2 D voda nefakturovaná - vlastní potřeba (tis.m3/rok) V0DA_NEFAKT_3 D voda nefakturovaná - ostatní (tis.m3/rok) ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den VODA_ZTRATY D (l/km/den) CELK_PREP_DELKA D celková přepočtená délka vodovodní sítě (km) EK_VODNE D cena pro vodné bez DPH (Kč/m3) EK_VODNE_DPH D cena pro vodné s DPH (Kč/m3) EK_JEDN_NAKLAD D jednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3) EK_JEDN_NAKLAD_PR D jednotkové náklady na přiváděcí řady (Kč/m3) poruchy a havárie na přivád. řadech a EK_PORUCHY N vodovod. sítích JAK_OBEC T jakost vody - název obce JAK_OBEC_KOD T jakost vody - kód obce JAK_CAST T jakost vody - název části obce JAK_CAST_KOD T jakost vody - kód části obce JAK_KATASTR T jakost vody - katastrálních území JAK_KATASTR_KOD T jakost vody - kód katastrálního území MIKRO_ODBER N počet mikrobiologických odběrů MIKRO_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) MIKRO_LIM_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_3 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) FYZ_ODBER N počet fyzikálně-chemických odběrů FYZ_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) FYZ_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) FYZ_LIM_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) FYZ_LIM_3 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) JAK_POC_MAX N počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem JAK_POC_CELK N celkový počet kontrolních míst VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK PROVOZOVATEL N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka
1.8 Struktura souboru VUPE_UPRAV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se) ICPE T identifikační číslo majetkové evidence TYP N typ (0 - s technologií, 1 - bez technologie) ROK N rok zpracování JAK_NAZEV T název úpravny vody BIL_CELK D voda vyrobená celkem (tis.m3/rok) BIL_SUR_0 D voda povrchová (tis.m3/rok) BIL_SUR_1 D voda podzemní (tis.m3/rok) BIL_SUR_2 D infiltrace (tis.m3/rok) BIL_VODA D voda technologická (tis.m3/rok) BIL_KAL D kaly z úpravny vody (tis.m3/rok) EK_NAKLADY D Jednotkové náklady na 1m3 vyrobené vody (Kč/m3) EK_SPOTREBA D spotřeba elektrické energie (MWh/rok) BIL_IC_POVRCH T identifikační číslo odběru povrchové vody BIL_IC_PODZ T identifikační číslo odběru podzemní vody MIKRO_ODBER N počet mikrobiologických odběrů MIKRO_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) MIKRO_LIM_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_3 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) FYZ_ODBER N počet fyzikálně-chemických odběrů FYZ_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) FYZ_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) FYZ_LIM_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) FYZ_LIM_3 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) JAK_POC_PREKR N počet dnů s překročeným limitem JAK_POC_CELK N počet dnů sledovaného období JAK_POC_MAX N počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK PROVOZOVATEL N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka
1.9 Struktura souboru VUPE_KANAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICPE T identifikační číslo majetkové evidence TYP N typ (0 - přiváděcí stoka, 1 - stoková síť) ROK N rok zpracování JAK_NAZEV T název kanalizační sítě OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích OBYV_COV N počet připojených na ČOV v katastrálních územích OBYV_VYUST N počet připojených na volné výusti v katastrálních územích IC_COV T identifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena COV_NAZEV T název ČOV, na kterou je stoka připojena IC_VYP T identifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV BIL_ODP_0 D odpadní vody vypouštěné do stokové sítě (tis.m3/rok) BIL_ODP_1 D odpadní vody splaškové (tis.m3/rok) BIL_ODP_2 D odpadní vody ostatní (tis.m3/rok) BIL_ODP_2A D odpadní vody ostatní (tis.m3/rok) BIL_ODP_3 D srážková voda fakturovaná (tis.m3/rok) BIL_ODP_RECIP D odpadní vody vypouštěné do recipientu (tis.m3/rok) BIL_ODP_COV D odpadní vody odvedené na ČOV (tis.m3/rok) BIL_VYP_0 D vypouštěné BSK5 (t/rok) BIL_VYP_1 D vypouštěné CHSKCr (t/rok) BIL_VYP_2 D vypouštěné nerozpuštěné látky (t/rok) BIL_VYP_3 D vypouštěný dusík amoniakální (t/rok) BIL_VYP_4 D vypouštěný dusík celkový (t/rok) BIL_VYP_5 D vypouštěný dusík anorganický (t/rok) BIL_VYP_6 D vypouštěný fosfor celkově (t/rok) BIL_VYP_7 D jiné vypouštěné látky (t/rok) BIL_VYP_8 N RAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok) BIL_VYP_9 N rtuť (t/rok) BIL_VYP_10 N kadmium (t/rok) BIL_VYP_11 N AOX (adsorbovatelné org. halogeny) (t/rok) BIL_VYP_JINE T název jiné vypouštěné látky BIL_ID_VYUST M identifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí EK_POPLATKY D celkové poplatky za vypouštění odpadních vod (tis.Kč) EK_JEDN_NAKLADY D jednotkové náklady na kanalizační síť (Kč/m3) EK_JEDN_NAKLADY_PR D Jednotkové náklady na přiváděcí stoku (Kč/m3) EK_PORUCHY N poruchy a havárie na stokové síti a přiváděcích stokách JAK_OBEC T jakost vody - název obce JAK_OBEC_KOD T jakost vody - kód obce JAK_CAST T jakost vody - název části obce JAK_CAST_KOD T jakost vody - kód části obce JAK_KATASTR T jakost vody - katastrálních území JAK_KATASTR_KOD T jakost vody - kód katastrálního území JAK_POCET N počet volných výpustí do recipientu MIKRO_ODBER N počet mikrobiologických odběrů MIKRO_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK PROVOZOVATEL N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka
1.10 Struktura souboru VUPE_COV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID N automatické číslo (nevyplňuje se), ICPE T identifikační číslo majetkové evidence TYP N typ (0 - ČOV) ROK N rok zpracování JAK_NAZEV T název ČOV ZU_ICME_NAZ M název IČME ZU_ICME M IČME OBYV_BYDL N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích OBYV_COV N počet připojených na ČOV v katastrálních územích OBYV_EKV N počet EO BIL_ODP_0 D čištěné odpadní vody celkem (tis.m3/rok) BIL_ODP_1 D splaškové čištěné odpadní vody (tis.m3/rok) BIL_ODP_2 D průmyslové čištěné odpadní vody (tis.m3/rok) BIL_ODP_2A D čištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní (tis.m3/rok) BIL_ODP_3 D srážkové čištěné odpadní vody (tis.m3/rok) BIL_ODP_4 D mechanicky čištěné odpadní vody (tis.m3/rok) BIL_ODP_5 D biologicky čištěné odpadní vody (tis.m3/rok) BIL_ODP_6 D technologií dočišťování - terciální (tis.m3/rok) BIL_RECIP D odpadní vody vypouštěné do recipientu (tis.m3/rok) BIL_ODP_COV_0 D BSK5 na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_1 D CHSKCr na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_2 D nerozpuštěné látky na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_3 D dusík amoniakální na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_4 D dusík celkový na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_5 D dusík anorganický na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_6 D fosfor celkový na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_7 D jiné na přítoku do ČOV (t/rok) BIL_ODP_COV_8 D RAS (rozpuštěné anorg. soli) (t/rok) BIL_ODP_COV_9 D rtuť (t/rok) BIL_ODP_COV_10 D kadmium (t/rok) BIL_ODP_COV_11 D AOX (adsorbovatelné org. halogeny) (t/rok) BIL_ODP_COV_JINE T popis jiné na přítoku do ČOV BIL_BALAST_VYP D množství čištěných srážkových vod balastních (tis.m3/rok) BIL_ODP_REC_0 D BSK5 na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_1 D CHSKCr na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_2 D nerozpuštěné látky na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_3 D dusík amoniakální na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_4 D dusík celkový na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_5 D dusík anorganický na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_6 D fosfor celkový na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_7 D jiná látka na výtoku z ČOV (t/rok) BIL_ODP_REC_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok) BIL_ODP_REC_9 D rtuť (t/rok) BIL_ODP_REC_10 D kadmium (t/rok) BIL_ODP_REC_11 D AOX (adsorb. org. halogeny) (t/rok) BIL_ODP_REC_JINE T popis jiné látky na výtoku z ČOV BIL_ID_VYP T identifikační číslo vypouštění odp. vod VYP_NAZEV T název recipientu BIL_KAL_0 D přímá aplikace kalu (t sušiny/rok) BIL_KAL_1 D spalování kalu (t sušiny/rok) BIL_KAL_2 D kompostování kalu (t sušiny/rok) BIL_KAL_3 D sušení (t sušiny/rok) BIL_KAL_4 D skládkování kalu (t sušiny/rok) BIL_KAL_5 D rekultivace kalu (t sušiny/rok) BIL_KAL_6 D převoz do jiné ČOV (t sušiny/rok) EK_POPLATKY D celkové poplatky za vypouštěních odp. vod z ČOV (tis. Kč) EK_NAKLADY D Jednotkové náklady na vyčištění 1m3 vody (Kč/m3) EK_SPOTREBA D spotřeba elektrické energie (MWh/rok) MIKRO_ODBER N počet mikrobiologických odběrů MIKRO_LIM_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) MIKRO_LIM_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) VLASTNIK N odkaz na NR tabulky VLASTNIK PROVOZOVATEL N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL URAD_NAZEV T název vodoprávního úřadu URAD_CISLO T číslo vodoprávního úřadu ZPRAC_DATUM Datum datum zpracování ZPRAC_MISTO T místo zpracování ZPRAC_JMENO T jméno zpracovatele ZPRAC_TELEFON T telefon zpracovatele ZPRAC_EMAIL T e-mail zpracovatele ZPRAC_ZAMESTNAVATEL T název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka POZNAMKA T poznámka
1.11 Struktura souboru KAT_UZEMI_VUME
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) TYPMAJ N Typ majetku 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna, 3 - kan. stoka, 4 - ČOV ID_VUME N ID příslušného záznamu ve VUME_VOD, ke kterému patří POR N Pořadí katastrálního území KATCISLO T Katastrální číslo KATNAZEV T Název katastrálního území
1.12 Struktura souboru ICME_VODOV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) TYPMAJ N Typ majetku: 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna ID_VUME_VOD N ID příslušného záznamu v majetkové evidenci vodovodů POR N Pořadí majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen ICME T Identifikační číslo majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen ICMENAZEV T Název majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen
1.13 Struktura souboru ICME_V_ICPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) TYPMAJ N Typ majetku 5 - vodovodní řad, 6 - úpravna, 7 - kan. stoka, 8 - ČOV ID_VUPE N ID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patří POR N Pořadí majetku ICME T Identifikační číslo majetku ICMENAZEV T Název majetku
1.14 Struktura souboru SPOLUVLAST
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) TYPMAJ N Typ majetku 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna, 3 - kan. stoka, 4 - ČOV ID_VUME N ID příslušného záznamu v majetkové evidenci, ke kterému patří POR N Pořadí spoluvlastníka OSOBA N NR z tabulky VLASTNIK
1.15 Struktura souboru POV_V_ICPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID_NR N automatické číslo (nevyplňuje se) TYPMAJ N Typ majetku 5 - vodovodní řad, 6 - úpravna, 7 - kan. stoka, 8 - ČOV ID_VUPE N ID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patří POR N Pořadí povolení ve výpisu POV_CISLO_JEDN T Číslo jednací povolení POV_ZE_DNE T Povolení ze dne KRAJ_VYD N Kraj vydání povolení
1.16 Číselník krajů pro položku KRAJ_VYDANI_POV
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Praha N 10 Středočeský kraj N 20 Jihočeský kraj N 31 Plzeňský kraj N 32 Karlovarský kraj N 41 Ústecký kraj N 42 Liberecký kraj N 51 Královéhradecký kraj N 52 Pardubický kraj N 53 Kraj Vysočina N 63 Jihomoravský kraj N 64 Olomoucký kraj N 71 Zlínský kraj N 72 Moravskoslezský kraj N 80
Tabulka KAT_UZEMI_VUME obsahuje čísla a názvy katastrálních území z "majetek je určen pro katastrální území" (položka ID_VUME odpovídá položce ID v příslušné tabulce VUME_VOD, VUME_KANAL.podle TYPMAJ)
Tabulka ICME_VODOV obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou připojené na příslušný vodovod (položka ID_VUME_VOD odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUME_VOD).TYPMAJ může být 1 pro vodovodní řad nebo přívodní řad nebo 2 pro stavbu pro úpravu vody.
Tabulka ICME_V_ICPE obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou součástí příslušné provozní evidence (položka ID_VUPE odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUPE_VOD, VUPE_KANAL.. podle TYPMAJ).
Tabulka SPOLUVLAST obsahuje spoluvlastníky z majetkové evidence (položka OSOBA odpovídá položce NR v tabulce VLASTNÍK).
Tabulka POV_V_ICPE obsahuje seznam povolení k provozování týkajících se majetků v jedné provozní evidenci.".
75. Příloha č. 24 zní:
"Příloha č. 24 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Na základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu XML. Aplikace Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX (t) obsahuje následující strukturu databázového souboru:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka 
PROVOZOVATEL
- obsahuje číselník příjemců V+S a provozovatelů id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID příjemce nebo provozovatele fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) nazev T název příjemce nebo provozovatele adresa1 T ulice a číslo popisné sídla příjemce nebo provozovatele adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla příjemce nebo provozovatele adresa3 T obec sídla příjemce nebo provozovatele ICO T identifikační číslo (IČ) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) misto_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla) stat_organ T osoba oprávněná jednat za příjemce nebo provozovatele neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH datova_schranka T ID datové schránky příjemce nebo provozovatele webova_stranka T webová stránka příjemce nebo provozovatele telefon T telefonické spojení na příjemce nebo provozovatele fax T faxové spojení na příjemce nebo provozovatele e_mail T emailová adresa příjemce nebo provozovatele Tabulka
VLASTNÍK
- obsahuje číselník vlastníků id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), nr N jednoznačné číselné ID vlastníka fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby) prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby) nazev T název vlastníka adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka adresa3 T obec sídla vlastníka ICO T identifikační číslo (IČ) den_nar N den narození (v případě fyzické osoby) mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby) rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby) misto_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla) stat_organ T osoba oprávněná jednat za vlastníka neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH datova_schranka T ID datové schránky vlastníka webova_stranka T webová stránka vlastníka telefon T telefonické spojení na vlastníka fax T faxové spojení na vlastníka e_mail T emailová adresa vlastníka Tabulka
KALKULACE
- obsahuje základní údaje o porovnáních id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr) jinyprovoz N 1 - provozovatel se liší od příjemce V+S nr_jinyprovoz N jednoznačné ID jiného provozovatele (PROVOZOVATEL položka nr) typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské jiny N 1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodě dvouslozkaK N 1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní vodě ICPE T IČPE související s cenou datum T datum zpracování misto T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) vypracoval T jméno zpracovatele porovnání schválil T jméno člověka, který schválil porovnání telefon T telefon na zpracovatele email T e-mail na zpracovatele obnova_PFO_v D prostředky obnovy podle PFO - voda pitná obnova_PFO_k D prostředky obnovy podle PFO - odpadní voda obnova_z_vodneho_v D z toho prostředky obnovy z vodného - pitná voda obnova_z_stocneho_k D z toho prostředky obnovy ze stočného - odpadní voda hodnota_maj_VUME_v D hodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - pitná hodnota_maj_VUME_k D hodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - odpadní voda Tabulka
ROZPISD
- obsahuje hodnoty porovnání id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), id_nr_kalk N id_nr z tabulky KALKULACE rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL položka nr) typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské kalk N 0 - skutečnost, 1 - kalkulace datum T datum zpracování misto T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) material_v D součtové náklady na materiál - pitná voda material_k D součtové náklady na materiál - odpadní voda sur_voda_v D náklady na nákup surové vody - pitná voda sur_voda_k D náklady na nákup surové vody - odpadní voda voda_p_prevz_v D náklady na nákup převzaté vody - pitná voda voda_o_pred_k D náklady na předanou odpadní vodu chemikalie_v D náklady na chemikálie - pitná voda chemikalie_k D náklady na chemikálie - odpadní voda ost_material_v D náklady na ostatní materiál - pitná voda ost_material_k D náklady na ostatní materiál - odpadní voda energie_v D součtové náklady na energii - pitná voda energie_k D součtové náklady na energii - odpadní voda elektrina_v D náklady na el. energii - pitná voda elektrina_k D náklady na el. energii - odpadní voda ost_energie_v D náklady na ostatní energii - pitná voda ost_energie_k D náklady na ostatní energii - odpadní voda mzdy_v D osobní náklady - pitná voda mzdy_k D osobní náklady - odpadní voda prime_mzdy_v D mzdové náklady - pitná voda prime_mzdy_k D mzdové náklady - odpadní voda ost_os_naklady_v D další osobní náklady - pitná voda ost_os_naklady_k D další osobní náklady - odpadní voda ost_prime_naklady_v D součtové ostatní přímé náklady - pitná voda ost_prime_naklady_k D součtové ostatní přímé náklady - odpadní voda odpisy_v D odpisy infrastrukturního majetku - pitná voda odpisy_k D odpisy infrastrukturního majetku - odpadní voda opravy_infra_v D opravy infrastrukturního majetku obnovující - pitná voda opravy_infra_k D opravy infrastrukturního majetku obnovující - odp. voda opravy_infra_ost_v D obnova infrastrukturního majetku ostatní - pitná voda opravy_infra_ost_k D obnova infrastrukturního majetku ostatní - odpadní voda najem_infra_v D nájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - pitná voda najem_infra_k D nájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - odpadní voda provoz_naklady_v D provozní náklady - pitná voda provoz_naklady_k D provozní náklady - odpadní voda poplatky_vyp_v D poplatky za vypouštění odpadních vod - pitná voda poplatky_vyp_k D poplatky za vypouštění odpadních vod - odp. voda ost_prov_nakl_ext_v D ostatní externí provozní náklady - pitná voda ost_prov_nakl_ext_k D ostatní externí provozní náklady - odpadní voda ost_prov_nakl_vl_v D ostatní provozní náklady vlastní - pitná voda ost_prov_nakl_vl_k D ostatní provozní náklady vlastní - odpadní voda fin_naklady_v D finanční náklady - pitná voda fin_naklady_k D finanční náklady - odpadní voda fin_prijmy_v D ostatní výnosy - pitná voda fin_prijmy_k D ostatní výnosy - odpadní voda vyr_rezie_v D výrobní režie - pitná voda vyr_rezie_k D výrobní režie - odpadní voda spr_rezie_v D správní režie - pitná voda spr_rezie_k D správní režie - odpadní voda os_nakl_spr_rezie_v D osobní náklady režijní ze správní režie - pitná voda os_nakl_spr_rezie_k D osobní náklady režijní ze správní režie - odpadní voda uplne_vl_naklady_v D součtové úplné vlastní náklady - pitná voda uplne_vl_naklady_k D součtové úplné vlastní náklady - odpadní voda pocet_prac_v D počet pracovníků - pitná voda pocet_prac_k D počet pracovníků - odpadní voda voda_pitna_v D voda pitná fakturovaná voda_pitna_dom_v D voda pitná fakturovaná pro domácnosti voda_odp_k D voda odpadní fakturovaná voda_odp_dom_k D voda odpadní fakturovaná pro domácnosti voda_srazkova_k D voda srážková fakturovaná voda_odp_cistena_k D voda odpadní čištěná voda_prevzata_v D množství převzaté pitné vody voda_prevzata_k D množství převzaté odpadní vody voda_predana_v D množství předané pitné vody voda_predana_k D množství předané odpadní vody jedn_naklady_v D jednotkové náklady - pitná voda jedn_naklady_k D jednotkové náklady - odpadní voda fin_vypor_v D finanční vypořádání - pitná voda ř. 12 fin_vypor_k D finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12 fin_vypor_t_2_v D finanční vypořádání - pitná voda ř. 12.1 fin_vypor_t_2_k D finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.1 fin_vypor_OPZP_v D finanční vypořádání - pitná voda ř. 12.2 fin_vypor_OPZP_k D finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.2 UVN_fin_vyp_v D celkem ÚVN a fin. vypořádání - pitná voda ř. 13 UVN_fin_vyp_k D celkem ÚVN a fin. vypořádání - odpadní voda ř. 13 kalkulacni_zisk_v D kalkulační zisk - pitná voda kalkulacni_zisk_k D kalkulační zisk - odpadní voda podil_z_UVN_v D podíl z ÚVN - pitná voda podil_z_UVN_k D podíl z ÚVN - odpadní voda na_rozvoj_infra_maj_v D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitná voda na_rozvoj_infra_maj_k D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadní voda zisk_k_pouziti_v D zisk k použití - pitná voda ř. 17 zisk_k_pouziti_k D zisk k použití - odpadní voda ř. 17 celkem_UVN_zisk_v D celkem ÚVN, fin. vyp. a zisk - pitná voda ř. 18 celkem_UVN_zisk_k D celkem ÚVN, fin. vyp. a zisk - odpadní voda ř. 18 voda_fakt_srazk_v D voda fakturovaná pitná voda_fakt_srazk_k D voda fakturovaná odpadní a srážková cena_vodne D uplatňovaná cena pro vodné cena_stocne D uplatňovaná cena pro stočné cena_vodne_DPH D uplatňovaná cena pro vodné včetně DPH cena_stocne_DPH D uplatňovaná cena pro stočné včetně DPH obnov_cena_vodne D plně obnovující cena pro vodné ř. X obnov_cena_stocne D plně obnovující cena pro stočné ř. X vyrov_pol_t2_vodne D vyrovnávací položka t+2 pro vodné ř. Y vyrov_pol_t2_stocne D vyrovnávací položka T+2 pro stočné ř. Y pevna_minus_UVN_zisk_v D pohyblivá složky - ÚVN a zisk - pitná voda pevna_minus_UVN_zisk_k D pohyblivá složky - ÚVN a zisk - odpadní voda podil_z_UVN_zisk_v D podíl z celkových ÚVN a zisku - pitná voda podil_z_UVN_zisk_k D podíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní voda pohybliva_UVN_zisk_v D pohyblivá složka - pitná voda pohybliva_UVN_zisk_k D pohyblivá složky - odpadní voda z_toho_UVN_v D z toho ÚVN - pitná voda z_toho_UVN_k D z toho ÚVN - odpadní voda z_toho_kalk_zisk_v D z toho zisk - pitná voda z_toho_kalk_zisk_k D z toho zisk - odpadní voda cena_pohyblive_v D cena pohyblivé složky - pitná voda cena_pohyblive_k D cena pohyblivé složky - odpadní voda cena_pohyblive_DPH_v D cena pohyblivé složky s DPH - pitná voda cena_pohyblive_DPH_k D cena pohyblivé složky s DPH - odpadní voda parametry_pevne_v T parametry pohyblivé složky podle § 32 parametry_pevne_k T parametry pohyblivé složky podle § 32 Tabulka
KALK_VLAST
- obsahuje vlastníky uvedené v porovnání id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), id_nr_kalk N id_nr z tabulky KALKULACE rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL s loup. nr) typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské misto T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) vlast N ID vlastníka (VLASTNIK sloup. nr) Tabulka
ROZPIS_NAJEM
- obsahuje hodnoty tab.č.3 pro konkrétního vlastníka id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), id_nr_kalk N id_nr z tabulky KALKULACE rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_vlast N jednoznačné ID vlastníka (VLASTNIK sloup. nr) najem_infra_v D nájem infrastruktur. majetku pitná voda (4.4) najem_infra_k D nájem infrastruktur. majetku odpadní voda (4.4) najem_odpisy_pronaj_maj_v D odpisy pronajatého majetku pitná vody (4.4.1) najem_odpisy_pronaj_maj_k D odpisy pronajatého majetku odpadní voda (4.4.1) najem_opravy_infra_maj_v D opravy obnovující infra. majetku pitná voda (4.4.2) najem_opravy_infra_maj_k D opravy obnovující infra. majetku odpad, voda (4.4.2) najem_opravy_ost_infra_maj_v D opravy ostatní infra. majetku, pitná voda (4.4.3) najem_opravy_ost_infra_maj_k D opravy ostatní infra majetku odpad, voda (4.4.3) najem_ostatni_prostredky_v D ost. položky v nájmu pitná voda (4.4.4) najem_ostatni_prostredky_k D ost. položky v nájmu odpadní voda (4.4.4) najem_zisk_v D zisk pitná voda (4.4.5) najem_zisk_k D zisk odpadní voda (4.4.5) pr_obnovy_pachtovne_v D z ř. 4.4.5 na obnovu propacht. majetku pitná (ř. 4.4.6) pr_obnovy_pachtovne_k D z ř. 4.4.5 na obnovu propacht. majetku odp. v. (ř. 4.4.6) obnov_pachtovne_v D obnovující pachtovné pitná voda (ř. 4.4.7) obnov_pachtovne_k D obnovující pachtovné odpadní voda (ř. 4.4.7) pr_obnovy_PFO_v D pr. obnovy majetku za rok podle PFO pitná (ř. 4.4.8) pr_obnovy_PFO_k D pr. obnovy majetku za rok podle PFO odp. v. (ř. 4.4.8) pr_obnovy_z_pacht_v D pr. obnovy majetku pitná voda (ř. 4.4.9) pr_obnovy_z_pacht_k D pr. obnovy tvorba za rok ostatní odp. voda (ř. 4.4:9) vypracoval T jméno zpracovatele telefon T telefon zpracovatele email T e-mail zpracovatele datum T datum zpracování ICO T IČO vlastníka nazev T název vlastníka Tabulka
CISICPEPOVOLENI
- obsahuje IČPE uvedená ve porovnání id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), id_nr_kalk N id_nr z tabulky KALKULACE rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr) typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské misto T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) ident_maj T identifikační číslo provozní evidence uvedené v porovnání nazev_maj T název provozní evidence uvedené v porovnání Tabulka
CISMAJETEK
- obsahuje IČPE, ze kterých se vybírají IČPE uvedená ve porovnání id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), ident_maj T identifikační číslo provozní evidence nazev_maj T název provozní evidence jm_vlastnik T název vlastníka zadaného IČPE jm_provoz T název provozovatele zadaného IČPE Tabulka
VYSVETLIVKY
- obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnání id_nr N automatické číslo (nevyplňuje se), id_nr_kalk N id_nr z tabulky KALKULACE rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno nr_provoz N jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr) typ N typ porovnání 0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelské misto T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno) radky N číslo řádky, ke které se komentář vztahuje vysvetlivka T text komentáře obor N 0 - pitná voda, 1 - odpadní voda".
76. Doplňuje se příloha č. 25, která zní:
"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
MAPOVÁ ČÁST VODOVODŮ A KANALIZACÍ
STRUKTURA MAPOVÉ ČÁSTI
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je obsah a formát mapové části vodovodů a kanalizací stanoven takto:
- seznam požadovaných geovrstev pro zákres systémů vodovodů a kanalizací
 v návaznosti na geografický informační systém:
 - vodovody
  - V_rady: vodovodní řady linie
  - V_zdroj: zdroje vody (studny, vrty, jímací zářezy) body
  - V_uv: úpravny vody body
  - V_v: vodojemy body
  - V_csv: čerpací stanice body
  - V_rs: redukční ventil body
 - kanalizace
  - K_stoky: kanalizační stoky linie
  - K_cov: čistírny odpadních vod body
  - K_cs: čerpací stanice body
  - K_v: kanalizační výusti body
  - K_ok: odlehčovací komory body
- geovrstvy budou vytvořeny ve formátu SHP
TABULKOVÁ ČÁST
Obsah tabulkových informací k SHP vrstvám z mapové části je stanoven takto:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti, DT datum)
VODOVODY:
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_rady - obsahuje doplňkové informace k vodovodním řadům:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury
- systém   N  příslušnost vodovodního řadu k systému: číselník
          - 0 - samostatný,
          - 1 - místní,
          - 2 - skupinový
- dn     N  dimenze řadu (DN)
- materiál  N  číselník
          - 1 - kov,
          - 2 - plasty,
          - 3 - litina
          - 4 - jiný
- stav    N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
- -icme    T  evidenční číslo záměru v evidenci editora je identifikační
 číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů
 a kanalizací podle Přílohy č. 1, tabulka VUME_VOD)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_zdroj - obsahuje doplňkové informace ke zdrojům vody:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury
- typ     N  číselník
          - 1 - jímací zářez,
          - 2 - studna,
          - 3 - vrt,
          - 4 - ostatní
- kap     D  vydatnost [m3/d]
- stav    N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
- icme    T  je identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané
 údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 1, tabulka
 VUME_UV)
- icoc    N  evidenční číslo záměru v evidenci editora je identifikační
 číslo v systému podniku Povodí nebo IS surová voda spravované Českým
 hydrometeorologickým ústavem
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_uv - obsahuje doplňkové informace k úpravnám vody (ÚV):
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK)
- typ     N  číselník
          - 0 - s technologií pro úpravu vody,
          - 1 - bez technologie
- kap     D  kapacita ÚV [l/s]
- stav    N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
- icme    T  je identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané
 údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 2, tabulka
 VUME_UV)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_v - obsahuje doplňkové informace k vodojemům:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury typ  N  číselník
          - 1 - věžový,
          - 2 - zemní,
          - 3 - ostatní
- kap     D  objem [m
3
] - stav N číselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_csv - obsahuje doplňkové informace k čerpacím stanicím vodovodů (ČSV):
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury
- kap     D  čerpané množství Q
max
ČSV [l/s] - stav N číselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_rs - obsahuje doplňkové informace k jinému technologickému objektu vodovodní sítě (RS):
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury stav  N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
KANALIZACE
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_stoky - obsahuje doplňkové informace ke kanalizačním stokám:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury
- ucel    N  číselník
          - 0 - stoková síť jednotná,
          - 1 - stoková síť oddílná splašková,
          - 2 - stoková síť oddílná srážková (dešťová)
          - 3 - stoková síť ostatní
- druhs    N  číselník
          - 0 - stoková síť gravitační,
          - 1 - stoková síť tlaková,
          - 2 - stoková síť podtlaková
- dn     N  dimenze (DN)
- material  N  číselník
          - 1 - kamenina,
          - 2 - beton,
          - 3 - plasty,
          - 4 - jiný
- stav    N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
 icme    T  je identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané
 údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 3, tabulka
 VUME_KANAL)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_cov - obsahuje doplňkové informace čistírnám odpadních vod (ČOV):
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury typ  N  číselník
          - 1 - mechanicky (bez dalšího stupně)
          - 2 - kořenová čistírna
          - 3 - mechanicko-biologické
          - 4 - další stupeň čištění (terciární)
- kap     D  projektovaná kapacita Q
d
[m
3
/d] - stav N číselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh, - icme T je identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č 4, tabulka VUME_COV)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_cs - obsahuje doplňkové informace k čerpacím stanicím (ČS):
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury kap D čerpané množství Q
max
ČS [l/s] - h D výtlačná výška H
max
ČS [m] - stav N číselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_v - obsahuje doplňkové informace ke kanalizačním výustím:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury)
- stav    N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh,
- icme    T  identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané
 údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 4, tabulka
 VUME_COV)
- ispop    N  je identifikační číslo v systému ISPOP (Integrovaný systém
 plnění ohlašovacích povinností)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_ok - obsahuje doplňkové informace k odlehčovacím komorám:
- datum    DT  identifikátor změny, datum změny
- gid     N  systémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný
 v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající
 infrastruktury stav  N  číselník
          - 1 - stávající stav,
          - 2 - návrh.".