přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 159/2021
Vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 3

§ 3
Správná výrobní praxe
(1) Správnou výrobní praxí při výrobě veterinárních přípravků se rozumí zavedení systému řízení jakosti, při němž se zajišťuje, aby veterinární přípravek byl zpracováván a kontrolován ve shodě
a) s požadavky na jakost, které odpovídají jeho zamýšlenému použití,
b) se specifikací a
c) s rozhodnutím o schválení veterinárního přípravku.
(2) Při správné výrobní praxi musí
a) veterinární přípravky být vyráběny takovým způsobem, aby
1. bylo zaručeno splnění požadavků stanovených v rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku a
2. byly vhodné k určenému a uváděnému použití a zvířata nebyla vystavena riziku způsobenému jejich nedostatečnou bezpečností a účinností;
to je realizováno prostřednictvím vytvořeného komplexního systému zabezpečování jakosti veterinárních přípravků,
b) výroba veterinárních přípravků probíhat v přiměřeně velkých, vhodně umístěných, uspořádaných a vybavených prostorech, odpovídajících druhu a rozsahu činností, které jsou v nich vykonávány, přičemž tyto prostory musí umožňovat správné provádění všech výrobních úkonů a správné zacházení se surovinami, obalovými materiály i s hotovými výrobky, jako je příjem, oddělené uložení surovin a obalových materiálů před jejich uvolněním do výroby, skladování vstupních surovin uvolněných do výroby, vzorkování, vlastní výroba, kontrola jakosti, expedice, zabezpečení odděleného uložení vrácených výrobků z oběhu, minimalizace možnosti záměn materiálů vstupujících do výroby a produktů a jejich kontaminace,
c) prostory a zařízení, které mohou ovlivňovat jakost, bezpečnost a účinnost veterinárních přípravků, být řádně čištěny, udržovány a pravidelně kontrolovány, a to v souladu se zásadami správné výrobní praxe a s požadavky vyplývajícími ze standardních operačních postupů; prostory a zařízení musí být uspořádány a udržovány způsobem bránícím kontaminaci, křížové kontaminaci nebo jiným nepříznivým účinkům na jakost veterinárních přípravků; tam, kde jsou výchozí látky, primární obaly, meziprodukty nebo produkty před jejich plněním do primárního obalu vystaveny vnějšímu prostředí, musí být vnitřní povrchy místností hladké, nepopraskané a bez otevřených spár, nesmí se z nich uvolňovat částice a musí umožňovat účinné čištění a v případě potřeby dezinfekci; v případech, kdy při výrobních činnostech vzniká prach, výrobce musí přijmout zvláštní opatření k zamezení křížové kontaminace a opatření pro usnadnění čištění,
d) výrobní zařízení, která jsou kritická pro jakost veterinárních přípravků, podléhat vhodnému ověření jejich způsobilosti, které je prováděno v pravidelných intervalech v přiměřeném rozsahu a spočívá v ověření správnosti instalace, kalibrace přístrojové techniky, ověření provozní funkčnosti výrobního zařízení, ověření provozní funkčnosti výrobního zařízení s použitím vyráběného materiálu nebo simulovaného produktu za běžných výrobních podmínek; měřidla, váhy, záznamová a řídicí zařízení musí být v pravidelných intervalech metrologicky ověřována,
e) provozní podmínky zohledňovat požadavky daného produktu a musí být monitorovány,
f) prostory pro kontrolu jakosti být odděleny od výrobních prostorů, pokud se nejedná o průběžnou výrobní kontrolu, a musí být vybaveny potřebným zařízením podléhajícím stanovené kontrole, údržbě a kalibraci,
g) dokumentace k zabezpečení výroby, kontroly jakosti a uvolňování výrobků do oběhu s možností sledování všech stadií výroby každé šarže být zpracována jednoznačně a srozumitelně; záznamy o výrobě a kontrole šarže musí být čitelné, chráněné před poškozením, znehodnocením nebo ztrátou; záznamy o výrobě a kontrole šarže musí obsahovat
1. název a číslo šarže produktu,
2. datum a čas zahájení výroby, datum a čas zahájení každého kritického stupně zpracování definovaného výrobcem a datum a čas dokončení výroby,
3. identifikaci zaměstnanců provádějících jednotlivé výrobní kroky během zpracování,
4. čísla šarží nebo čísla analytických protokolů a množství skutečně navážených výchozích látek,
5. výčet výrobních operací a použitých výrobních zařízení,
6. záznam o provedených průběžných výrobních kontrolách a jejich výsledcích,
7. záznamy o balení šarže s určením času balicích operací, použitých zařízení a zaměstnanců, kteří se na činnostech podíleli,
8. pokud je to možné, vzorky použitých potištěných obalových materiálů s označením čísla šarže, doby použitelnosti a dalších dotiskovaných údajů,
9. poznámky o případných problémech a odchylkách od definovaných výrobních předpisů,
10. záznamy o zkoušení vstupních surovin, pokud jsou prováděny, a záznamy o zkoušení konečného produktu s určením názvu materiálu nebo produktu, čísla šarže, odkazem na postup zkoušení, odkazem na použité zařízení, uvedením výsledků zkoušek, data zkoušení a identifikace zaměstnanců, kteří zkoušku provedli, a
11. záznam o uvolnění šarže do oběhu osobou odpovědnou za uvolnění šarže do oběhu,
h) výrobní postupy probíhat ve shodě s dokumentací předloženou v rámci schvalovacího řízení a musí být písemně definovány, k výrobě musí být použity pouze suroviny a materiály, které byly podrobeny vstupní kontrole a které odpovídají specifikacím; výrobce musí vést dokumentaci formou
1. specifikací, které slouží jako podklad pro posouzení jakosti surovin a materiálů,
2. výrobních předpisů nebo instrukcí pro výrobu, balení a zkoušení, které obsahují podrobnosti o všech používaných výchozích materiálech a zařízeních, a stanoví podrobné postupy výrobních činností, balení, vzorkování a zkoušení, postupy přípravy zařízení a kontroly čistoty a vhodnosti použití zařízení,
3. standardních operačních postupů, které obsahují návody k provádění určitých činností,
i) dokumenty definované v písmenu h) bodech 1 až 3 být vedeny formou řízené dokumentace a musí být schváleny, podepsány a datovány příslušnými oprávněnými zaměstnanci a distribuovány tak, aby bylo zajištěno používání pouze platných verzí dokumentů; dokumenty musí být pravidelně revidovány a aktualizovány; doba uchování dokumentace závisí na činnosti, kterou tato dokumentace dokládá; dokumentace včetně primárních dat, která dokládá informace v dokumentaci o schválení, zejména informace vztahující se k validaci nebo stabilitě, musí být uchovávána po dobu platnosti schválení; pokud jsou data, zejména primární data dokládající validační nebo stabilitní zprávy, nahrazena úplným souborem nových dat, je možné je skartovat, s výjimkou původních dat, které musí být uchovány alespoň tak dlouho, jako záznamy o výrobě a kontrole všech šarží, které byly uvolněny do oběhu na jejich základě,
j) výrobce
1. validovat každý nový výrobní postup, validace jsou vyžadovány také v případě významné změny výrobního postupu, jako je změna výrobního zařízení nebo výchozích surovin, které by mohly ovlivnit jakost nebo reprodukovatelnost výrobního postupu,
2. ověřit, pokud je zaváděn nový pracovní postup, zda je tento pracovní postup vhodný pro rutinní výrobu,
3. prokázat, že postup výroby definovaný ve výrobním předpisu podle písmene h) bodu 2 bude při použití předepsaných výchozích surovin a zařízení opakovaně poskytovat produkt vyhovující jakosti, a
4. dokumentovat výsledky a závěry validačních studií,
k) veškerá manipulace s materiály a produkty, zejména přejímka, uskladnění do karantény, vzorkování, skladování, označování, výdej ke zpracování, zpracování, balení a distribuce, probíhat podle písemných postupů; výchozí suroviny a obalové materiály musí být zkontrolovány před jejich uvolněním do výroby a umístěny odděleně v karanténě, a to až do okamžiku jejich písemného propuštění k dalšímu zpracování; konečné produkty musí být ihned po dokončení výroby umístěny do karantény a uloženy v karanténě až do okamžiku jejich písemného uvolnění do oběhu,
l) suroviny, obaly a produkty být skladovány za vhodných podmínek stanovených výrobcem přehledně tak, aby bylo možné jednotlivé šarže od sebe oddělit a aby docházelo k obměně zásob podle doby jejich použitelnosti; zpracování různých produktů nesmí probíhat v téže místnosti souběžně nebo těsně po sobě, pokud není zaručeno, že přitom nevzniká žádné nebezpečí záměny nebo křížové kontaminace; ve všech stupních výroby musí být materiály a produkty chráněny před mikrobiální a jinou kontaminací,
m) během výroby být materiály jednoznačně označeny a výrobní zařízení a prostory označeny názvem zpracovávaného produktu a číslem šarže,
n) výrobce zavést a udržovat systém kontroly jakosti, který zajistí, aby
1. analytické metody byly validovány s cílem prokázat, že jsou vhodné pro zamýšlený účel jejich použití,
2. laboratorní zařízení podléhala kvalifikaci, která je prováděna v pravidelných intervalech v přiměřeném rozsahu a spočívá v ověření správnosti instalace, kalibrace přístrojové techniky a ověření provozní funkčnosti zařízení,
3. o provedených zkouškách výrobce pořizoval záznamy; kromě údajů, jež jsou součástí dokumentace šarže, se uchovávají i další primární data, zejména laboratorní deníky nebo záznamy,
4. byly dostupné zkušební protokoly nebo analytické certifikáty, výsledky zkoušek včetně výpočtů, záznamy o validacích analytických metod, záznamy o kalibraci zařízení, kvalifikaci a údržbě zařízení, postup šetření výsledků mimo specifikaci, údaje o monitoringu prostředí, pokud je prováděn,
5. údaje, které jsou rozhodující pro kvalitu, byly definovány jako primární data, a
6. referenční látky byly ustaveny tak, aby byly vhodné pro zamýšlený účel; podmínky jejich uchovávání musí být monitorovány,
o) z použitých surovin a hotových výrobků být odebírány vzorky v množství zajišťujícím provedení minimálně 2 kompletních analýz v rozsahu schválené specifikace; vzorky výchozích surovin, kromě rozpouštědel, plynů nebo vody používaných ve výrobním postupu, výrobce uchovává po dobu minimálně 2 let od uvolnění konečného přípravku na trh; tuto lhůtu lze zkrátit, pokud je stabilita materiálu kratší; vzorky finálních produktů musí výrobce uchovávat alespoň po dobu 1 roku po uplynutí doby použitelnosti výrobků; vzorek každé šarže konečného přípravku musí být uložen ve svém konečném vnitřním obalu nebo v obalu ze stejného materiálu, jako je vnitřní obal, v němž je přípravek uváděn do oběhu,
p) výrobce provádět opakované vnitřní kontroly a mít doloženo, že jsou trvale uplatňovány a dodržovány požadavky správné výrobní praxe, zejména vstupní kontroly surovin a materiálů, mezioperační kontroly a kontroly specifikací hotových výrobků, a musí činit opatření k nápravě zjištěných nedostatků; k tomu musí mít výrobce odpovídající materiální a personální vybavení a používat schválené postupy; o takových vnitřních kontrolách a o všech následně přijatých nápravných opatřeních výrobce musí vést a uchovávat záznamy,
q) výrobce mít odpovídající počet a odpovídající profesní strukturu kvalifikovaných zaměstnanců, které odpovídají druhu a rozsahu výroby, a musí mít zpracované organizační schéma, z něhož jsou na základě jednoznačně stanovené pracovní náplně zřejmé pravomoci, odpovědnost a vzájemné vazby v pracovněprávních vztazích; za klíčové zaměstnance se považují zejména osoba odpovědná za uvolnění šarže do oběhu a vedoucí zaměstnanci odpovědní za výrobu, za kontrolu jakosti a za jištění kvality; dílčí odpovědnosti musí být jednotlivým zaměstnancům srozumitelné a musí být stanoveny písemnou formou; vedoucí zaměstnanec odpovědný za výrobu a vedoucí zaměstnanec odpovědný za kontrolu jakosti musí být navzájem na sobě nezávislí; v závislosti na velikosti a organizační struktuře společnosti mohou být odpovědnosti klíčových zaměstnanců kumulovány,
r) výrobce zajistit úvodní a průběžné školení zaměstnanců, jehož náplň je přizpůsobena potřebám, se zřetelem na druh a rozsah činností při výrobě veterinárních přípravků a jejich uvádění do oběhu, zahrnující záruky kvality a správnou výrobní praxi, a stanovit pravidla osobní hygieny zaměstnanců,
s) reklamace a stížnosti na veterinární přípravky být prošetřovány podle písemných postupů za účelem stanovení, zda se jedná o možnou závadu v jakosti nebo o jiný problém, a musí být zajištěno rychlé a účinné pozastavení uvádění do oběhu a stažení z oběhu těch veterinárních přípravků, jež neodpovídají požadavkům veterinárního zákona, této vyhlášky nebo rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku; v případě, že byla zjištěna nebo je podezření na závadu v jakosti určité šarže, musí být věnována pozornost kontrole i jiných šarží, případně i jiných přípravků, aby se určilo, zda nejsou také ovlivněny; výrobce musí zavést veškerá dostupná opatření ke snížení rizika pro zdraví zvířat a
t) doba použitelnosti být stanovena od data výroby; za datum výroby šarže veterinárního přípravku pro účely stanovení doby použitelnosti se považuje datum, kdy dojde k prvnímu výrobnímu kroku, při kterém dochází ke kombinaci účinné složky s ostatními surovinami.