přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 54/2021
Nařízení vlády č. 54/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Čl.III

Čl.III
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 270/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".
2. V § 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".
3. V § 19 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova " , odstavce 10 písm. a)".
4. V § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".
5. V § 19 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".
6. V § 19 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".
7. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody".
8. V § 22a odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".
9. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".