přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 54/2021
Nařízení vlády č. 54/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost o zařazení se podává
a) na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo
2. dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a
b) od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo
2. dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.".
2. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".
3. V § 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:
"a) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".
4. V § 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:
"a) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".
5. V § 12 odst. 6 písm. b) se slovo "uznané" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".
6. V § 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8 písm. a) se slovo "uznanou" zrušuje a za slovo "sadbu" se vkládají slova "podle zákona o oběhu osiva a sadby".
7. V § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20 odst. 3 písm. b) se za číslo "2019" vkládají slova "nebo 31. prosinci 2020".
8. V § 16 odst. 12 se za slova "odstavce 9 písm. a)" vkládají slova " , odstavce 10 písm. a)".
9. V § 16 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "doručí žadatel Fondu" nahrazují slovy "obdrží Fond".
10. V § 16 odst. 14 písm. b) se za slovo "hodlá" vkládá slovo "žadatel".
11. V § 16 odst. 15 se slova "Předloží-li žadatel" nahrazují slovy "Obdrží-li Fond".
12. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".
13. V § 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5 písm. e) se za slova "neprovádí mulčování" vkládá slovo " , vápnění".
14. V § 20 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a vápnění".
15. V § 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova " , jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a)".
16. V § 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11, který zní:
"11. 121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".
17. V § 21 odst. 2 se text "2 a 4" nahrazuje textem "2, 4 a 11".
18. V § 21 odst. 4 se text "8 a 10" nahrazuje textem "8, 10 a 11".
19. V § 21 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:
"(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.".
Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 19 až 22.
20. V § 21 odst. 19 se číslo "17" nahrazuje číslem "18".
21. V § 21 odst. 20 se číslo "18" nahrazuje číslem "19".
22. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo "nebo" zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které znějí:
"3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),".
23. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "Dotace" nahrazuje slovy "Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace".
24. V § 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. a) se text "§ 11 odst. 6 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. a) bodu 1".
25. V § 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1 písm. b) se text "§ 11 odst. 6 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 6 písm. b) bodu 1".
26. V § 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1 písm. c) se text "§ 11 odst. 7 písm. a)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1".
27. V § 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1 písm. d) se text "§ 11 odst. 7 písm. b)" nahrazuje textem "§ 11 odst. 7 písm. b) bodu 1".
28. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
e) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
f) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
g) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo
h) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.".
29. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".