přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 592/2020
Vyhláška č. 592/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky č. 323/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. o) se číslo "16" nahrazuje číslem "1".
2. V § 1 písm. r) se slova "a bažant královský - kohout slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do 31. prosince" nahrazují slovy "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince".
3. V § 1 písm. s) se slova "31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona]" nahrazují slovy "31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona)", slova "16. října do 31. ledna" se nahrazují slovy "1. ledna do 31. prosince" a číslo "5" se nahrazuje slovy "4 a 5".
4. V § 1 se na konci textu písmene z) doplňují slova "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince".
5. V § 1 se na konci textu písmene bb) doplňují slova "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit perličku od 1. ledna do 31. prosince".
6. V § 1 se na konci písmene ff) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno gg), které zní:
"gg) orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.".
7. V § 2 odst. 4 se slova "bažanta obecného od 1. září do 31. prosince" nahrazují slovy "bažanta obecného od 1. září do 31. ledna", za slova "lovit bažanta obecného" se vkládají slova "a orebici rudou" a slova "loveckého dravce od 1. září do 31. prosince" se nahrazují slovy "loveckého dravce od 1. ledna do 31. prosince".
8. V § 2 odst. 5 se slova "od 1. února do 31. března" nahrazují slovy "od 1. ledna do 31. prosince".
9. V § 2a se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) sika Dybowského - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,".
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
10. V § 3 odst. 1 se za slova "lov bažanta obecného" vkládají slova " , bažanta královského, orebici rudou, krocana divokého a perličky kropenaté".