přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 368/2019
Zákon č. 368/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.IV

Čl.IV
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova "pocházejících z akvakultury" zrušují.
2. V § 26 odst. 1 a v § 27 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) nesplní některou z povinností uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle § 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2,".
3. V § 27 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
"z) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. t).".
4. V § 27 odst. 26 písm. a) se slova "nebo 13" nahrazují slovy "nebo 14".
5. V § 27 odst. 26 písm. c) se za text "10," vkládá text "11,".
6. V § 27 odst. 26 písm. d) se slova "odstavce 16" nahrazují slovy "odstavce 17".
7. V § 29a se slova "Průkazy koní" nahrazují slovy "Zootechnická osvědčení, potvrzení o původu, průkazy koní".