přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 369/2019
Zákon č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.III

Čl.III
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slovo "vykonává" vkládají slova "úřední kontrolu28) a".
Poznámka pod čarou č. 28 zní:
"28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).".
2. V poznámce pod čarou č. 24 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatný řádek doplňuje věta "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.".
3. V poznámce pod čarou č. 25 se slova "čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění" nahrazují slovy "čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách".
4. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a přímo použitelný předpis Evropské unie28)".
5. V § 5 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušují.
Dosavadní odstavce 6, 8 a 9 se označují jako odstavce 5 až 7.
6. V § 5 odst. 6 se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
7. V poznámce pod čarou č. 16a se slova "článek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odstavec 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství číslo 882 z roku 2004 ze dne 29. dubna 2004 o ústředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů, o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat" nahrazují slovy "čl. 3 bod 30, čl. 6, čl. 14 písm. f), čl. 33 písm. a) a čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách".
8. V § 7 odst. 3 se text "až 4" nahrazuje textem "a 2".