přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 245/2018
Nařízení vlády č. 245/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Čl.II

Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl splněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle § 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, je platné až do 30. června 2019.
3. Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvky podle § 3 odst. 3 písm. b) a d), § 11, 19, 30 a 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poskytují v režimu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Žadatel přiloží k žádosti o finanční příspěvek podle věty první čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 k tomuto nařízení.