přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 245/2018
Nařízení vlády č. 245/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb. a nařízení vlády č. 209/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Žadatel o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, II, III, IV, VII nebo IX před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu ohlášení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích (dále jen "ohlášení").".
2. V § 2 odst. 7, § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 22 odst. 4 a v § 35 odst. 4 se slova "31. srpna" nahrazují slovy "30. června".
3. V § 2 odst. 8 se slova "IV a VII" nahrazují slovy "IV, VII nebo IX" a slova "přílohách č. 11 a 12" se nahrazují slovy "příloze č. 11".
4. V § 3 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením za podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6 000 kg,".
5. V § 3 odst. 5 se věty druhá až poslední nahrazují větami "Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách. Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku předkládají kopie faktur, výpis z lesní hospodářské evidence nebo jiné výrobně technické doklady obsahující údaje o druhu použitých technologií, počtu technických jednotek a označení porostních skupin, ve kterých byly technologie použity. V případě finančního příspěvku podle odstavce 3 písm. c) se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu předkládají také kopie technického průkazu, technického osvědčení, prohlášení o shodě nebo jiné veřejné listiny nebo technické dokumentace prokazující hodnotu stanovené největší technicky přípustné hmotnosti na každou z náprav vozidel použitých pro vyvážení dříví.".
6. V § 3 odst. 9 se slova "300 EUR/ha7)" nahrazují slovy "300 EUR/ha za rok nebo částku 1 500 EUR/ha v souhrnu za období 5 let7)".
7. V § 4 odst. 4 a v § 22 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou "Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.".
8. V § 5 odst. 1 a v § 23 odst. 1 se za slovo "se" vkládají slova "na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu" a slovo "obrysová" se nahrazuje slovem "lesnická".
9. V § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a v § 26 odst. 1 se slova "list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová" nahrazují slovy "čestné prohlášení vlastníka lesa o původu reprodukčního materiálu12) v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů a na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu také lesnická".
10. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
"12) § 29 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
12. V § 8 odstavec 4 zní:
"(4) Finanční příspěvek na umělou sadbu opakovanou se poskytuje nejvýše na 30 % plochy umělé obnovy sadbou první a na skutečný počet jedinců, nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).".
13. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
14. V § 9 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem zajištěných lesních porostů.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
15. § 10 včetně nadpisu zní:
"§ 10
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
(1) Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže
a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b) orgán státní správy lesů pro porost povolil výjimku ze zákazu provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech mladších 80 let a
c) věk porostu po připočtení počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.
(2) Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách se poskytuje na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho přeměny nebo rekonstrukce.
(3) Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách se neposkytuje na práce prováděné v rámci ochrany lesa podle § 35b.".
16. V § 13 odst. 1 se za slovo "se" vkládají slova "na vyžádání poskytovatele" a slovo "obrysová" se nahrazuje slovem "lesnická".
17. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
18. V § 16 odst. 1 se slova "list o původu reprodukčního materiálu12), obrysová" nahrazují slovy "čestné prohlášení vlastníka lesa o původu reprodukčního materiálu12) v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů a na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu také lesnická".
19. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
20. V § 16 odst. 7 se slova "uvedené v § 8 odst. 7" zrušují a na konci odstavce se doplňují věty "Poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, nebo kombinací školkování a podřezání kořenů nebo přesazení do obalů, s nadzemní částí o výšce od 51 do 120 cm a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30). Odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, nebo kombinací školkování a podřezání kořenů nebo přesazení do obalů, s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30).".
21. V § 17 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě se na vyžádání poskytovatele přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem zajištěných lesních porostů.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
22. § 18 včetně nadpisu zní:
"§ 18
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
(1) Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže
a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b) orgán státní správy lesů pro porost povolil výjimku ze zákazu provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech mladších 80 let,
c) věk porostu po připočtení počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let, a
d) došlo ke změně dřevinné skladby z porostů stanovištně či geograficky nepůvodních na porosty s alespoň minimálním zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin stanoveným jiným právním předpisem18).
(2) Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách se poskytuje na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho přeměny nebo rekonstrukce.".
23. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Finanční příspěvek na individuální ochranu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři se poskytuje nejvýše na 100 kusů individuální ochrany na 1 hektar plochy výsadby sazenic melioračních a zpevňujících dřevin.".
24. V § 22 odstavec 9 zní:
"(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se poskytují v obnovovaných částech porostních skupin
a) se skutečným celkovým zastoupením nepřevyšujícím 40 %
1. všech druhů smrku s výjimkou smrku ztepilého,
2. všech druhů břízy nebo modřínu a
3. všech druhů borovice s výjimkou borovice lesní, nebo
b) jejichž věk v roce splnění předmětu finančního příspěvku je vyšší než 55 let.".
25. V § 25 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
26. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
27. V § 26 odst. 5 se za slovo "poskytuje" vkládají slova "nejvýše na 30 % plochy umělé obnovy sadbou první a".
28. V § 26 se odstavec 6 zrušuje.
29. V § 35 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "nebo kopie účetních dokladů o skutečně vynaložených přímých nákladech na vyhotovení lesního hospodářského plánu svépomocí".
30. V části druhé se za hlavu VIII vkládá nová hlava IX, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 a 33 zní:
"HLAVA IX
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA
§ 35b
(1) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5 na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci podle jiného právního předpisu32) a václavkou smrkovou.
(2) Finanční příspěvek na ochranu lesa se poskytuje, jde-li o vojenské lesy nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.
(3) Předmětem finančního příspěvku na ochranu lesa je
a) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho zakrytím sítí napuštěnou přípravkem proti lýkožroutům,
b) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem,
c) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho odkorněním, nebo
d) odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého dřeva a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu.
(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. června za období platnosti ohlášení.
(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k tomu nařízení. Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách. Pokud v porostu, který je předmětem žádosti, dosáhl výskyt kalamitního hmyzího škůdce zvýšeného nebo kalamitního stavu, přikládá se k žádosti evidence kalamitních škůdců33). Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládají také kopie účetních nebo výrobně technických dokladů prokazujících nákup příslušných přípravků na ochranu rostlin a provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa.
(6) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout, jestliže
a) provedení včasné a účinné asanace vytěženého jehličnatého dříví nebo odstranění poškozených jehličnatých dřevin z lesního porostu v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích je potvrzeno odborným lesním hospodářem,
b) provedení včasné a účinné asanace vytěženého jehličnatého dříví žadatel do 7 kalendářních dnů od splnění předmětu finančního příspěvku oznámil elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách a
c) v případě finančního příspěvku podle odstavce 3 písm. d) byl lesní porost lýkožrouty nebo václavkou smrkovou poškozen alespoň na 20 % plochy porostní skupiny.
(7) Finanční příspěvek podle odstavce 3 písm. d) se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby odstranění lesního porostu, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.
(8) Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa jsou uvedeny v části IX přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(9) Výše finančního příspěvku na ochranu lesa se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.
32) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 101/1996 Sb.".
31. V § 36 odst. 1 se slova "§ 37 až 39 a 41" nahrazují slovy "této hlavy".
32. V § 36 odst. 2 se slova "§ 37 až 39 a 41" nahrazují slovy "této hlavě s výjimkou žádosti o finanční příspěvek uvedený v § 41b" a na konci odstavce se doplňuje věta "Žádost o poskytnutí finančního příspěvku uvedeného v § 41b žadatel doručí po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský rok34).".
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
"34) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.".
33. V § 36 odst. 3 se slova "uvedených v § 37 až 39 a 41" nahrazují slovy "podle této hlavy" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , a to jednou za období podle odstavce 2".
34. V § 36 odst. 4 se slova "uvedených v § 37 až 39 a 41" nahrazují slovy "podle této hlavy".
35. V § 36 odst. 5 se slova "uvedených v § 37 až 39 a v § 41 odst. 1 písm. a) se" nahrazují slovy "podle této hlavy se s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b)".
36. V § 37 odst. 1 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.
37. V § 37 odst. 1 písm. f) se slova "na prasata divoká." nahrazují slovy "na spárkatou zvěř,".
38. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňují písmena g) až i), která znějí:
"g) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř; krmelcem pro drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem nebo zásyp pro pernatou zvěř,
h) pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech, nebo
i) zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo muflona (dále jen "vybrané druhy spárkaté zvěře") v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců.".
39. V § 37 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládají slova "v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až g)" a text "f)" se nahrazuje textem "g)".
40. V § 37 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "a" zrušuje.
41. V § 37 odst. 2 písm. d) se text "f)" nahrazuje textem "h)".
42. V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. i) sčítaný počet kusů vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce.".
43. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslo "0,5" nahrazuje číslem "2".
44. V § 37 odst. 3 písmeno f) zní:
"f) četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby a odchytové zařízení, pokud je konstruováno jako kovová klec, je vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece,".
45. V § 37 se na konci odstavce 3 doplňují písmena g) až i), která znějí:
"g) četnost krmelců pro drobnou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
h) četnost akusticko-světelných plašičů zvěře nepřevyšuje 1 kus na 150 ha zemědělské půdy v honitbě, umožňují nastavení doby provozu a vytvářejí alespoň 2 kombinace akusticko-světelných efektů, nebo
i) sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o sčítání byl proveden zápis.".
46. V § 37 odst. 4 se slova "d) a f)" nahrazují textem "g)" a text "e)" se nahrazuje textem "h)".
47. V § 41 odst. 1 písm. a) se slova "medikovaných premixů" nahrazují slovy "veterinárního antiparazitického přípravku".
48. V § 41 odst. 2 písm. a) se slova "medikovaného premixu" nahrazují slovy "veterinárního antiparazitického přípravku".
49. V § 41 se odstavec 4 zrušuje.
50. Za § 41 se vkládají nové § 41a až 41c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 35 až 37 znějí:
"§ 41a
Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně přírody a krajiny35).
(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého se přikládá rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře36).
(3) Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého lze poskytnout za každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí, jejíž předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 žádosti o poskytnutí finančních prostředků poskytovaných uživatelům honiteb.
§ 41b
Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.
(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý ze 3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.
(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.
§ 41c
Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
(1) Předmětem finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin je
a) založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině, nebo
b) výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, morušovník bílý, ořešák královský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň obecná, slivoň trnka, slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný a líska obecná.
(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin se přikládají
a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1: 25 000 nebo 1: 10 000,
c) kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu dřevin, obsahující zejména druh dřeviny, výšku nadzemní části a počet jedinců,
d) fotografická dokumentace předmětu příspěvku a
e) projekt obsahující zejména výčet pozemků, na nichž byl založen remízek nebo vysazeny plodonosné dřeviny, dřevinnou skladbu výsadby a v případě remízku i jeho plochu.
(3) Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin lze poskytnout, jestliže
a) pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů37),
b) výměra založených remízků nepřesahuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra založeného remízku je 0,05 ha a maximální výměra založeného remízku je 1 ha, a
c) pro výsadbu stromů v založeném remízku a pro výsadbu stromů plodonosných dřevin byly použity poloodrostky nebo odrostky opatřené mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 m; poloodrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 51 do 120 cm, odrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm.
35) § 39 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 5b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
36) § 39 zákona č. 449/2001 Sb.
37) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.".
51. Přílohy č. 1 až 12 včetně nadpisů znějí:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
I. Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese 
I-------I-----------------------------I-----------I--------------I----------------------------------------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I Technické I Identifikace I         Lesy         I
I    I               I jednotky I příspěvku  I----------I--------------I--------------I
I    I               I      I       I ochranné I zvláštního I hospodářské I
I    I               I      I       I     I  určení s  I a lesy v  I
I    I               I      I       I     I  výjimkou  I uznaných  I
I    I               I      I       I     I  lesů v  I oborách a v I
I    I               I      I       I     I  uznaných  I bažantnicích I
I    I               I      I       I     I oborách a v I       I
I    I               I      I       I     I bažantnicích I       I
I    I               I      I       I----------I--------------I--------------I
I    I               I      I       I  O   I   U    I   H    I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I
I 1.  I Soustřeďování dříví     I  Kč/m
3
I D I a I 1 I 80 I 80 I 50 I I I lanovkou v lese I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I I 2. I Soustřeďování dříví koněm v I Kč/m
3
I D I b I 1 I 80 I 80 I 80 I I I lese I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I I 3. I Soustřeďování dříví I Kč/m
3
I D I c I 1 I 30 I 30 I 20 I I I vyvážením v lese I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I I 4. I Štěpkování nebo drcení I Kč/ha I D I d I 1 I 18 000 I 18 000 I 18 000 I I I klestu I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I I 5. I Soustřeďování dříví I Kč/m
3
I D I e I 1 I 30 I 30 I 20 I I I železným koněm v lese I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I----------I--------------I--------------I
II. Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
I-------I-----------------------------I-----------------I--------------I----------------------------------------------------------------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I  Technické  I Identifikace I             Kategorie lesů             I
I    I               I  jednotky   I  příspěvku I----------I--------------------------I--------------------------I
I    I               I         I       I ochranné I  zvláštního určení s  I  hospodářské a lesy v  I
I    I               I         I       I  "O"  I výjimkou lesů v uznaných I  uznaných oborách a v  I
I    I               I         I       I     I oborách a v bažantnicích I  bažantnicích - "H"  I
I    I               I         I       I     I      - "U"     I             I
I    I               I         I       I     I--------------------------I--------------------------I
I    I               I         I       I     I    Skupina SLT    I    Skupina SLT    I
I    I               I         I       I     I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I    I               I         I       I     I  1.  I  2.  I  3.  I  1.  I  2.  I  3.  I
I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I 1.  I Přirozená obnova a umělá  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I
I    I obnova síjí         I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I
I    I - meliorační a zpevňující  I   Kč/ha   I B I a I 1 I  18 000 I 18 000 I 18 000 I 18 000 I 18 000 I 18 000 I 18 000 I
I    I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I B I a I 2 I 15 000 I 15 000 I 15 000 I 15 000 I 15 000 I 15 000 I 15 000 I I I přípravné
1)
,
2)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 2. I Umělá obnova sadbou první I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/sazenici I B I b I 1 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I I - dřeviny základní I Kč/sazenici I B I b I 2 I 6 I 6 I 5 I 4 I 6 I 5 I 4 I I I cílové
1)
,
3)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 3. I Umělá obnova sadbou I I I I I I I I I I I I I I opakovaná I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/sazenici I B I c I 1 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I I - dřeviny základní I Kč/sazenici I B I c I 4 I 6 I 6 I 5 I 4 I 6 I 5 I 4 I I I cílové
1)
,
3)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 4. I Zajištění lesních porostů I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ha I B I d I 1 I 34 000 I 34 000 I 34 000 I 34 000 I 34 000 I 34 000 I 34 000 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I B I d I 2 I 20 000 I 20 000 I 16 000 I 8 000 I 20 000 I 16 000 I 8 000 I I I přípravné
1)
,
2)
,
3)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 5. I Přeměny, rekonstrukce I Kč/ha I B I e I 1 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 6. I Výchova lesních porostů I Kč/ha I B I f I 1 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
Vysvětlivky:
1) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných se podporuje pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá, a to pouze v případě síje a zajištění lesních porostů ze síje.
3) Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové hospodářské soubory 39 a 01).
III. Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin
I-------I-----------------------------I-----------------I--------------I----------------------------------------------------------------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I  Technické  I Identifikace I             Kategorie lesů             I
I    I               I  jednotky   I příspěvku  I----------I--------------------------I--------------------------I
I    I               I         I       I ochranné I  zvláštního určení s  I  hospodářské a lesy v  I
I    I               I         I       I  "O"  I výjimkou lesů v uznaných I  uznaných oborách a v  I
I    I               I         I       I     I oborách a v bažantnicích I  bažantnicích - "H"  I
I    I               I         I       I     I      - "U"     I             I
I    I               I         I       I     I--------------------------I--------------------------I
I    I               I         I       I     I    Skupina SLT    I    Skupina SLT    I
I    I               I         I       I     I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I    I               I         I       I     I  1.  I  2.  I  3.  I  1.  I  2.  I  3.  I
I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I 1.  I Přirozená obnova a umělá  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I
I    I obnova síjí         I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I
I    I - meliorační a zpevňující  I   Kč/ha   I B I g I 1 I  25 000 I 25 000 I 25 000 I 25 000 I 25 000 I 25 000 I 25 000 I
I    I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 2. I Umělá obnova sadbou první I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/sazenici I B I h I 1 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I 12 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 3. I Umělá obnova sadbou I I I I I I I I I I I I I I opakovaná I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/poloodrostek I B I i I 2 I 30 I 30 I 30 I 30 I 30 I 30 I 30 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I I I Kč/odrostek I B I i I 3 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 4. I Zajištění lesních porostů I I I I I I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/ha I B I j I 1 I 40 000 I 40 000 I 35 000 I 25 000 I 40 000 I 35 000 I 25 000 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 5. I Přeměny, rekonstrukce I Kč/ha I B I k I 1 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 6. I Výchova lesních porostů I Kč/ha I B I l I 1 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 7. I Oplocenky I Kč/km I B I m I 1 I 45 000 I 45 000 I 45 000 I 45 000 I 45 000 I 45 000 I 45 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I I 8. I Individuální ochrana I Kč/sazenici I B I n I 2 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I 40 I I I sazenic proti zvěři I I I I I I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
Vysvětlivka:
1) Podporují se pouze stanovištně vhodné meliorační a zpevňující dřeviny uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
I-------I-----------------------------I-----------------I--------------I-----------------I
I Řádek I Zkrácený název příspěvku  I  Technické  I Identifikace I Pásmo ohrožení I
I    I               I  jednotky   I příspěvku  I   imisemi   I
I    I               I         I       I--------I--------I
I    I               I         I       I  A  I  B  I
I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 1.  I Přirozená obnova a umělá  I         I  I  I  I    I    I
I    I obnova síjí         I         I  I  I  I    I    I
I    I - meliorační a zpevňující  I   Kč/ha   I A I a I 1 I 22 500 I 22 500 I
I    I dřeviny
1)
I I I I I I I I I - dřeviny základní cílové a I Kč/ha I A I a I 2 I 15 000 I 15 000 I I I přípravné
1)
,
2)
I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 2. I Umělá obnova sadbou první I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/sazenici I A I b I 1 I 12 I 12 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I - dřeviny základní I Kč/sazenici I A I b I 2 I 8 I 8 I I I cílové
1)
,
3)
I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 3. I Umělá obnova sadbou I I I I I I I I I opakovaná I I I I I I I I I - meliorační a zpevňující I Kč/sazenici I A I c I 1 I 9 I 9 I I I dřeviny
1)
I I I I I I I I I - dřeviny základní I Kč/sazenici I A I c I 4 I 7 I 7 I I I cílové
1)
,
3)
I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 4. I Ochrana lesních porostů do I I I I I I I I I stadia jejich zajištění I I I I I I I I I - ochrana kultur proti I Kč/ha I A I d I 1 I 4 500 I 4 000 I I I buřeni I I I I I I I I I - ochrana kultur proti I Kč/ha I A I d I 2 I 3 500 I 2 500 I I I zvěři I I I I I I I I I - ochrana kultur proti I Kč/ha I A I d I 3 I 1 000 I 700 I I I klikorohu I I I I I I I I I - ochrana kultur proti I Kč/ha I A I d I 4 I 2 500 I 2 000 I I I myšovitým I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 5. I Oplocenky I Kč/km I A I e I 1 I 70 000 I 70 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 6. I Hnojení k sazenicím při I Kč/ha I A I f I 1 I 2 000 I 2 000 I I I výsadbě I I I I I I I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I I 7. I Výchova lesních porostů I Kč/ha I A I i I 1 I 6 000 I 6 000 I I-------I-----------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
Vysvětlivky:
1) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných se podporuje pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá, a to pouze v případě síje.
3) Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové hospodářské soubory 39 a 01).
V. Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích 
vlastníků malých výměr
I-------I-----------------------------I-----------I--------------I-----------------------------------------------I
I Řádek I Velikost sdruženého majetku I Technické I Identifikace I Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků I
I    I    v hektarech     I jednotky I příspěvku  I------------I----------I-----------I-----------I
I    I               I      I       I do 5 ha  I do 50 ha I do 150 ha I do 300 ha I
I-------I-----------------------------I-----------I--------------I------------I----------I-----------I-----------I
I    I               I      I       I   A   I  B   I   C   I   D   I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I------------I----------I-----------I-----------I
I 1.  I od 150 do 500        I  Kč/ha  I C I a I 1 I    300 I   150 I    100 I     - I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I------------I----------I-----------I-----------I
I 2.  I nad 500 a do 1 000     I  Kč/ha  I C I b I 1 I    350 I   200 I    150 I    50 I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I------------I----------I-----------I-----------I
I 3.  I nad 1 000          I  Kč/ha  I c I c I 1 I    400 I   250 I    200 I    100 I
I-------I-----------------------------I-----------I----I----I----I------------I----------I-----------I-----------I
VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb
I-------I---------------------------------------------I-----------I--------------I--------I
I Řádek I     Zkrácený název příspěvku      I Technické I Identifikace I Sazba I
I    I                       I jednotky I příspěvku  I    I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 1.  I Zlepšování životního prostředí zvěře    I      I  I  I  I    I
I    I Políčka pro zvěř              I  Kč/ha  I G I a I 1 I 8 000 I
I    I Napajedla pro zvěř             I  Kč/ks  I G I a I 2 I 1 000 I
I    I Betonové nory                I  Kč/ks  I G I a I 3 I 2 000 I
I    I Lapací zařízení               I  Kč/ks  I G I a I 4 I 1 000 I
I    I Hnízdní budky pro vodní ptáky        I  Kč/ks  I G I a I 5 I  500 I
I    I Odchytová zařízení na spárkatou zvěř    I  Kč/ks  I G I a I 6 I 16 000 I
I    I Krmelce pro drobnou zvěř          I  Kč/ks  I G I a I 7 I 1 000 I
I    I Akusticko-světelné plašiče zvěře      I  Kč/ks  I G I a I 8 I 2 000 I
I    I Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v  I      I  I  I  I    I
I    I přezimovací obůrce             I      I  I  I  I    I
I    I - sčítaný jedinec jelena evropského     I  Kč/ks  I G I a I 9 I 1 000 I
I    I - sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky  I  Kč/ks  I G I a I 0 I  500 I
I    I japonského nebo muflona           I      I  I  I  I    I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 2.  I Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce   I      I  I  I  I    I
I    I polního                   I      I  I  I  I    I
I    I Vypuštění tetřeva hlušce          I  Kč/ks  I G I b I 1 I 8 000 I
I    I Vypuštění tetřívka obecného         I  Kč/ks  I G I b I 2 I 5 000 I
I    I Vypuštění koroptve polní          I  Kč/ks  I G I b I 3 I  250 I
I    I Vypuštění zajíce polní           I  Kč/ks  I G I b I 4 I 1 500 I
I    I Přenosné přístřešky pro koroptve      I  Kč/ks  I G I b I 5 I  200 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 3.  I Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo  I      I  I  I  I    I
I    I poddruhy                  I      I  I  I  I    I
I    I Koza bezoárová               I  Kč/ks  I G I c I 1 I 1 500 I
I    I Bílý jelen                 I  Kč/ks  I G I c I 2 I 1 500 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 4.  I Veterinární antiparazitické přípravky pro  I  Kč/kg  I G I e I 1 I  200 I
I    I léčbu parazitóz u spárkaté zvěře      I      I  I  I  I    I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 5.  I Ulovení kormorána velkého          I  Kč/ks  I G I f I 1 I  500 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 6.  I Ulovení prasete divokého          I  Kč/ks  I G I g I 1 I 2 000 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
I 7.  I Ozeleňování krajiny včetně oplocování    I      I  I  I  I    I
I    I dřevin                   I      I  I  I  I    I
I    I - výsadba keřů               I  Kč/ks  I G I h I 1 I   50 I
I    I - výsadba a ochrana poloodrostků      I  Kč/ks  I G I h I 2 I   80 I
I    I - výsadba a ochrana odrostků        I  Kč/ks  I G I h I 3 I  100 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I--------I
VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců
I-------I---------------------------------------------I-----------I--------------I-------I
I Řádek I     Zkrácený název příspěvku      I Technické I Identifikace I Sazba I
I    I                       I jednotky I příspěvku  I    I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 1.  I Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u   I      I  I  I  I    I
I    I plemen psů                 I      I  I  I  I    I
I    I - český teriér               I Kč/výkon I K I a I 1 I 2 000 I
I    I - český fousek               I Kč/výkon I K I a I 2 I 2 000 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 2.  I Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného I      I  I  I  I    I
I    I z umělého chovu               I      I  I  I  I    I
I    I - jestřáb lesní               I  Kč/ks  I K I b I 1 I 7 000 I
I    I - sokol stěhovavý              I  Kč/ks  I K I b I 2 I 5 000 I
I    I - raroh velký                I  Kč/ks  I K I b I 3 I 5 000 I
I    I - orel skalní                I  Kč/ks  I K I b I 4 I 5 000 I
I-------I---------------------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
VIII. Zařazení souborů lesních typů do skupin
I---------I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I Skupina I        1.        I      2.      I         3.         I
I---------I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I Soubory I 10Z              I             I                  I
I lesních I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I typů - I 9K, 9R, 9Y, 9Z         I             I                  I
I "SLT"  I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 8A, 8F, 8G, 8K, 8M, 8N, 8O,  I             I                  I
I     I 8P, 8Q, 8R, 8S, 8T, 8V, 8Y, 8Z I             I                  I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
    I     I 7R, 7Y, 7Z           I 7A, 7F, 7G, 7L, 7N, 7Q, I 7B, 7K, 7M, 7O, 7P, 7S, 7V     I
I     I                I 7T           I                  I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 6J, 6L, 6Y, 6Z         I 6A, 6F, 6G, 6N, 6R, 6T, I 6B, 6D, 6H, 6I, 6K, 6M, 6O, 6P,  I
I     I                I             I 6Q, 6S, 6V             I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 5J, 5Y, 5Z           I 5A, 5C, 5F, 5G, 5L, 5N, I 5B, 5D, 5H, 5I, 5K, 5M, 5O, 5P,  I
I     I                I 5R, 5T, 5U       I 5Q, 5S, 5V, 5W           I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 4X, 4Y, 4Z           I 4A, 4C, 4F, 4G, 4L, 4N, I 4B, 4D, 4H, 4I, 4K, 4M, 4O, 4P,  I
I     I                I 4R, 4T         I 4Q, 4S, 4V, 4W,          I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 3J, 3X, 3Y, 3Z         I 3A, 3C, 3F, 3G, 3L, 3N, I 3B, 3D, 3H, 3I, 3K, 3M, 3O, 3P,  I
I     I                I 3R, 3T         I 3Q, 3S, 3U, 3V, 3W         I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 2X, 2Y, 2Z           I 2A, 2C, 2F, 2G, 2N, 2T I 2B, 2D, 2H, 2I, 2K, 2L, 2M, 2O,  I
I     I                I             I 2P, 2Q, 2S, 2V, 2W         I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 1J, 1X, 1Z           I 1A, 1C, 1F, 1G, 1I, 1K, I 1B, 1D, 1H, 1L, 1O, 1U, 1V, 1W   I
I     I                I 1M, 1N, 1P, 1Q, 1R, 1S, I                  I
I     I                I 1T           I                  I
I     I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I     I 0C, 0M, 0N, 0R, 0T, 0X, 0Y, 0Z I 0G, 0K, 00, 0P, 0Q   I                  I
I---------I--------------------------------I-------------------------I------------------------------------I
I Neuvedené soubory lesních typů se zařazují do skupiny 3.                        I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------I
IX. Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa
I-------I---------------------------------I-----------I--------------I-------------------I
I Řádek I  Zkrácený název příspěvku   I Technické I Identifikace I  Místo asanace  I
I    I                 I jednotky I příspěvku  I---------I---------I
I    I                 I      I       I  na  I mimo  I
I    I                 I      I       I PUPFL
1)
I PUPFL
1)
I I I I I I---------I---------I I I I I I L I M I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I---------I---------I I 1. I Asanace jehličnatého dříví I Kč/m
3
I I I a I 1 I 150 I 250 I I I zakrytím insekticidní sítí I I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I---------I---------I I 2. I Asanace jehličnatého dříví I Kč/m
3
I I I b I 1 I 50 I 150 I I I insekticidním postřikem I I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I---------I---------I I 3. I Asanace jehličnatého dříví I Kč/m
3
I I I c I 1 I 100 I 200 I I I odkorněním I I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I---------I---------I I 4. I Seštěpkování poškozených I Kč/ha I I I d I 1 I 26 000 I - I I I jehličnatých dřevin I I I I I I I I-------I---------------------------------I-----------I----I----I----I---------I---------I
Vysvětlivka:
1) PUPFL = pozemek určený k plnění funkcí lesa.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH
Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB
Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OCHRANU LESA
52. Za přílohu č. 12 se doplňuje příloha č. 13, která včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU V REŽIMU DE MINIMIS