přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin Příl.4

Příl.4
VZOR ETIKETY POMOCNÉHO PROSTŘEDKU NA OCHRANU ROSTLIN
POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
V případě, že je pro nedostatek místa na etiketě přiložen příbalový leták, musí být v úvodu etikety uvedeno: "Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití."
(§ 10 odst. 3 této vyhlášky)
Obchodní název pomocného prostředku:
(§ 10 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku:
(§ 10 odst. 1 písm. c) této vyhlášky)
Název a množství účinné složky:
(§ 10 odst. 1 písm. d) této vyhlášky)
Název nebezpečné látky:
(§ 10 odst. 1 písm. e) této vyhlášky anebo čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081))
Označení pomocného prostředku:
(§ 10 odst. 1 písm. f) této vyhlášky) anebo čl. 19, čl. 20, čl. 21, čl. 22 a čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)
(§ 10 odst. 1 písm. g) této vyhlášky)
Držitel povolení:
(§ 10 odst. 1 písm. h) této vyhlášky)
Právní zástupce:
(§ 10 odst. 1 písm. h) této vyhlášky)
Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení pomocného prostředku na trhu:
(§ 10 odst. 1 písm. h) této vyhlášky)
Evidenční číslo pomocného prostředku:
(§ 10 odst. 1 písm. i) této vyhlášky)
Číslo šarže: /Datum výroby formulace:
(§ 10 odst. 1 písm. j) této vyhlášky)
Doba použitelnosti:
nebo
Datum expirace:
(§ 10 odst. 1 písm. k) této vyhlášky)
Množství pomocného prostředku v obalu:
(§ 10 odst. 1 písm. I) této vyhlášky)
Způsob působení:
(§ 10 odst. 1 písm. m) této vyhlášky)
Návod k použití:
(§ 10 odst. 1 písm. n) této vyhlášky)
I----------------I--------------I-------------I----------I-------------------I
I Plodina,    I Účel použití I Dávkování, I Ochranná I Poznámka     I
I oblast použití I       I mísitelnost I lhůta  I          I
I----------------I--------------I-------------I----------I-------------------I
I        I       I       I     I          I
I----------------I--------------I-------------I----------I-------------------I
I        I       I       I     I          I
I----------------I--------------I-------------I----------I-------------------I
 
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I Plodina, oblast I Dávka vody I Způsob   I Max. počet  I Interval mezi I
I použití     I       I aplikace  I aplikací v  I aplikacemi  I
I         I       I       I plodině   I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I         I       I       I       I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I         I       I       I       I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
Upřesnění použití:
(§ 10 odst. 1 písm. o) této vyhlášky)
Další omezení:
(§ 10 odst. 1 písm. p) této vyhlášky)
Příprava aplikační kapaliny:
(§ 10 odst. 1 písm. q) této vyhlášky)
Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:
(§ 10 odst. 1 písm. q) této vyhlášky)
Osobní ochranné pracovní prostředky:
(§ 10 odst. 1 písm. r) této vyhlášky)
Informace o první pomoci:
(§ 10 odst. 1 písm. s) této vyhlášky)
Skladování:
(§ 10 odst. 1 písm. t) této vyhlášky)
Likvidace obalů a zbytků:
(§ 10 odst. 1 písm. t) této vyhlášky)
Další údaje a upřesnění:
(§ 10 odst. 1 písm. u) této vyhlášky
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.