přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin Příl.3

Příl.3
VZOR ETIKETY PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN nebo SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN
V případě, že je pro nedostatek místa na etiketě přiložen příbalový leták, musí být v úvodu etikety uvedeno: "Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití."
(bod 1 písm. p) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/20111))
Obchodní název přípravku:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Obchodní název referenčního přípravku:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Typ přípravku a typ působení přípravku:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. j) a k) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Kategorie uživatelů:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. u) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Název a množství účinné látky:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. c) a d) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Název nebezpečné látky:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20082))
Označení přípravku:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 19, čl. 20, čl. 21, čl. 22 a čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. h) a i) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Držitel povolení:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Právní zástupce:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. b) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:
(bod 1 písm. b) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Evidenční číslo přípravku:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. b) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Číslo šarže: /Datum výroby formulace:
(bod 1 písm. f) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Doba použitelnosti:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. r) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011) nebo Datum expirace:
Množství přípravku v obalu:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a bod 1 písm. e) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Způsob působení:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. j) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Návod k použití:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
I----------------I-------------I-------------I----------I--------------------I
I Plodina,    I Škodlivý  I Dávkování, I Ochranná I Poznámka      I
I oblast použití I organismus, I mísitelnost I lhůta  I          I
I        I jiný účel  I       I     I          I
I        I použití   I       I     I          I
I----------------I-------------I-------------I----------I--------------------I
I        I       I       I     I          I
I----------------I-------------I-------------I----------I--------------------I
I        I       I       I     I          I
I----------------I-------------I-------------I----------I--------------------I
 
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I Plodina, oblast I Dávka vody I Způsob   I Max. počet  I Interval mezi I
I použití     I       I aplikace  I aplikací v  I aplikacemi  I
I         I       I       I plodině   I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I         I       I       I       I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
I         I       I       I       I        I
I-----------------I-------------I-------------I--------------I---------------I
Upřesnění použití:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Další omezení:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Příprava aplikační kapaliny:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Osobní ochranné pracovní prostředky:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)
Informace o první pomoci:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. g) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Skladování:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. q) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Likvidace obalů a zbytků:
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. q) a s) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)
Další údaje a upřesnění:
(§ 2 odst. 1 písm. d) a e) této vyhlášky
1) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.