přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 12

§ 12
Způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků
(K § 43 odst. 1 zákona)
(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího balení.
(2) V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u
a) granulovaných přípravků nebo pomocných prostředků vhodné vzorkovače, například trubkové, či ploché lopatky, s následným přenesením vzorku do vzorkovnice, nebo
b) kapalných výrobků vzorkovací pumpa, vzorkovací trubice se spodním uzávěrem nebo vzorkovací nádoba, s následným vpravením vzorku do vzorkovnice.
Minimální velikost takto odebraného jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici je 1 kg, případně 1 l.
(3) V případě, že není odebráno celé balení, je vzorkovnice řádně zapečetěna a označena alespoň těmito údaji:
a) číslem protokolu o odběru,
b) názvem, číslem šarže výrobce formulace, datem výroby výrobce formulace, případně datem expirace a evidenčním číslem vzorkovaného přípravku nebo pomocného prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně dalšími údaji identifikujícími odebraný vzorek,
c) datem odběru a
d) názvem a adresou subjektu, u něhož byl vzorek odebrán.
(4) Potvrzením o odběru vzorku je protokol o odběru, který vyhotovuje Ústav ve dvojím vyhotovení, a to jedno pro osobu, u níž byl vzorek odebrán, a jedno pro potřeby Ústavu, a který obsahuje alespoň tyto údaje:
a) číslo protokolu,
b) datum odběru vzorku,
c) útvar Ústavu a jméno zaměstnance, který odběr provedl,
d) název a adresu subjektu, u něhož byl vzorek odebrán, a jméno osoby, která tento subjekt zastupovala,
e) název, číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace, dobu použitelnosti, případně datum expirace, evidenční číslo přípravku nebo pomocného prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně další údaje identifikující odebraný vzorek, dále pak druh, velikost a počet odebraných balení přípravku nebo pomocného prostředku, případně způsob odběru, nebylo-li odebráno celé balení, a
f) číslo nabývacího dokladu přípravku nebo pomocného prostředku, jehož kopie je přílohou protokolu o kontrole.
(5) Při manipulaci se vzorkem musí být dodrženy podmínky stanovené v povolení, především s ohledem na teplotu skladování přípravku nebo pomocného prostředku.
(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že
a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,
b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a
c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.
(7) Je-li vzorek přípravku nebo pomocného prostředku odebrán za účelem kontroly nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky u profesionálního uživatele, je odebrán o minimální velikosti 200 g nebo 200 ml podle typu formulace z obalu, v němž se nachází v době kontroly, a to do samostatné vzorkovnice s využitím vzorkovacích pomůcek uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) a v souladu s odstavci 3 až 6.