přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 11

§ 11
Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli
(K § 5 odst. 3 a § 60 odst. 4 zákona)
(1) Profesionální uživatelé vedou záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou údaje o ověření účinnosti opatření, který se eviduje podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. V případě, že je aplikace přípravku nebo pomocného prostředku prováděna formou služby v ochraně rostlin, povinnost vést záznamy o aplikaci má také uživatel pozemku, který tuto službu objednal.
(2) Záznamy v elektronické podobě musí být vedeny tak, aby bylo možné i následné elektronické zpracování údajů.
(3) Záznamy o použitých přípravcích nebo pomocných prostředcích obsahují
a) identifikaci místa aplikace
1. pozemek je určen katastrálním územím, obcí, okresem a parcelním číslem, popřípadě číslem půdního bloku evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,
2. sklad rostlinných produktů je určen obcí, označením skladu,
3. skleník je určen obcí, označením skleníku,
4. mořicí stanice je určena obcí, označením mořicí stanice,
5. v ostatních případech vedení záznamů o použitých přípravcích nebo pomocných prostředcích se při identifikaci postupuje podle bodů 1 až 4 obdobně,
b) identifikaci ošetřovaného objektu
1. druh plodiny,
2. druh, popřípadě rod ovocných, okrasných dřevin nebo okrasných rostlin pěstovaných ve skleníku,
3. druh rostlinného produktu, osiva a sadby,
4. další údaje, jako jsou jednotka prostorového rozdělení lesa, drážní těleso, strniště po řepce olejce, pšenici ozimé,
c) rozsah nebo množství ošetřovaného objektu, přičemž záznam se neprovede, pokud ošetřenou plochu prázdného skleníku nebo skladu nelze uvést, nebo jde-li o jinou aplikaci než plošnou,
d) datum aplikace, a to ve formátu den, měsíc, rok,
e) úplný název přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku na ochranu rostlin,
f) dávku na jednotku,
g) identifikaci cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na etiketě přípravku nebo pomocného prostředku, popřípadě nařízením Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo nařízením Ústavu vydaným v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin, proti němuž byla aplikace provedena,
h) jiný účel použití, zejména moření, desikace, defoliace, regulace biologických procesů, ošetření ran rostlin, úprava vzhledu rostlin, dezinfekce půdy, dezinsekce půdy, a
i) ověření účinnosti opatření ve formě výsledku účinnosti opatření, a to ve formátu 1 - účinný, 0 - neúčinný.
(4) Záznamy o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků podle tohoto ustanovení lze vést i v evidenci hnojiv vedené pro účely zákona o hnojivech4)).
(5) Záznamy o použití feromonů a repelentů proti okusu zvěří lze vést i v evidenci vytvořené pro účely lesního hospodářství.
4) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.