přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 10

§ 10
Požadavky na označování pomocných prostředků
(K § 55 zákona)
(1) Etiketa pomocného prostředku obsahuje
a) slova "Pomocný prostředek na ochranu rostlin" uvedená v záhlaví etikety,
b) obchodní název pomocného prostředku,
c) typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku,
d) údaje o všech účinných složkách,
e) údaje o nebezpečných látkách podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
f) označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
g) další označení podle § 54a odst. 6 zákona,
h) údaje o držiteli povolení, případně o jeho právním zástupci, a nejsou-li shodné, jméno a adresu osoby odpovědné za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu,
i) evidenční číslo pomocného prostředku,
j) číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace,
k) informace o době použitelnosti, případně datum expirace,
l) údaj o množství pomocného prostředku v obalu,
m) údaje o způsobu působení pomocného prostředku,
n) podmínky povoleného použití a dávkování,
o) upřesnění použití pomocného prostředku, zejména k termínu a způsobu aplikace, mísitelnost s jinými přípravky a pomocnými prostředky,
p) další omezení podle § 54a odst. 6 zákona,
q) údaje o přípravě aplikační kapaliny, o aplikaci a o čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku,
r) osobní ochranné pracovní prostředky,
s) informace o první pomoci,
t) pokyny ohledně vhodných skladovacích podmínek a bezpečné likvidace pomocného prostředku a jeho obalu a
u) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení; tyto další údaje nesmí na etiketě předcházet údajům uspořádaným dle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji v rozporu.
(2) Vzor etikety pomocného prostředku uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů na etiketě.
(3) Není-li na etiketě dostatek místa, mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. m) až u) uvedeny na samostatném příbalovém letáku. Tento příbalový leták se považuje za součást etikety. Uspořádání údajů na příbalovém letáku musí odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety přípravku.
(4) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání nesmí tyto ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na etiketě pomocného prostředku.