přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 2

§ 2
Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku
(K § 31a odst. 5 zákona)
(1) Etiketa přípravku obsahuje
a) slova "Přípravek na ochranu rostlin" a v případě souběžného obchodu "Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin", uvedená v záhlaví etikety,
b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení,
c) další údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081)),
d) další údaje podle nařízení Komise (EU) č. 547/20112)) a
e) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení; tyto další údaje a upřesnění nesmí na etiketě předcházet údajům uspořádaným podle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji v rozporu.
(2) Vzor etikety přípravku uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů na etiketě.
(3) Není-li na etiketě dostatek místa, musí uspořádání údajů na příbalovém letáku odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety přípravku a požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a nařízení Komise (EU) č. 547/2011.
(4) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání nesmí tyto ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na etiketě přípravku.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
2) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění.