přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 18

§ 18
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb. a nařízení vlády č. 28/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; v případě podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 odst. 5".
2. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".
3. V § 12 odst. 8 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".
4. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení, § 19 odst. 9 písm. a), § 20 odst. 7 písm. e) bodě 1, § 20 odst. 8 písm. c) bodě 1, § 22a odst. 5 písm. f) bodě 1 a v § 22a odst. 6 písm. c) bodě 1 se slova "§ 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3" nahrazují textem "§ 7".
5. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:
"1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a".
6. V § 23 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 17, které znějí:
"(14) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 se sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(15) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 2 se sníží o 60 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(16) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. g) se sníží o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(17) Dochází-li u žadatele k souběhu podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, § 2 písm. f) bodu 2 nebo § 2 písm. g), postupuje Fond při snížení sazby dotace podle odstavců 14 až 16 tak, že
a) sazbu sníží za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2,
b) po snížení sazby podle písmene a) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. g) a
c) po snížení sazby podle písmene b) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1.".
Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 18 až 20.
7. V § 23 odst. 18 se číslo "13" nahrazuje číslem "17".
8. V § 23 odst. 19 se číslo "14" nahrazuje číslem "18".