přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 15

§ 15
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 427/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
2. V § 2 odst. 2 se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. b)".
3. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.
4. V § 7 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova "který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodě 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády".
5. V § 7 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova "který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů." nahrazují slovy "který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb.".
6. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, jestliže vede záznamy o
a) použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a
b) datu vysetí a sklizni plodin, které vážou dusík.".
7. V § 22 odst. 1 a v § 23 odst. 1 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".
8. V § 22 odst. 6 se slova "§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství" nahrazují slovy "§ 3q zákona o zemědělství".
9. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".
10. Příloha č. 1 se zrušuje.
11. V příloze č. 2 ve druhém sloupci tabulky se slovo "obmýtí" nahrazuje slovy "sklizňového cyklu".
12. V příloze č. 3 se řádek
"
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve     |      0,3     |
| výmladkových plantážích                   |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
                                             "
 
nahrazuje řádkem
 
"
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve     |      0,5     |
| výmladkových plantážích                   |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
                                            ".
13. V příloze č. 3 se řádek
"
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Plochy s plodinami, které vážou dusík            |      0,7     |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
                                             "
 
nahrazuje řádkem
 
"
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Plochy s plodinami, které vážou dusík            |       1     |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
                                            ".