přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 5

§ 5
Platba
(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.
(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu oblasti s přírodními omezeními a sazby uvedené v § 6 odst. 8. Při výpočtu platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.
(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury:
a) orná půda,
b) trvalý travní porost, nebo
c) trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.
(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle § 6 odst. 8 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie k 31. prosinci kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.
(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.
(6) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.
(7) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu,
a) 300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,
b) 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,
c) 900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,
d) 1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a
e) 2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.
(8) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 7
a) stanoví výměru oblasti typu H1,
b) k výměře stanovené podle písmene a) připočte výměru oblasti typu H2,
c) k výměře stanovené podle písmene b) připočte výměru oblasti typu H4,
d) k výměře stanovené podle písmene c) připočte výměru oblasti typu H3,
e) k výměře stanovené podle písmene d) připočte výměru oblasti typu H5,
f) k výměře stanovené podle písmene e) připočte výměru oblasti typu O1,
g) k výměře stanovené podle písmene f) připočte výměru oblasti typu O2,
h) k výměře stanovené podle písmene g) připočte výměru oblasti typu O3 a
i) k výměře stanovené podle písmene h) připočte výměru oblasti typu S.