přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 4

§ 4
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen "žádost") obsahuje
a) náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a
2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními,
c) zákres dílů půdních bloků podle písmene
b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.
(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaj o
a) druhu rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a
b) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.
(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda nachází ve více než jednom typu oblasti s přírodními omezeními podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů oblastí s přírodními omezeními.
(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek stanovených předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne.
(5) Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
7) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.