přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 44/2018
Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními § 8

§ 8
Poskytnutí snížené platby
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 obhospodařované žadatelem, sníží platbu o
a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,
b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo
c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %5),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5).
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
5) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.