přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 44/2018
Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními § 6

§ 6
Podmínky poskytnutí platby
(1) Fond platbu poskytne v plné výši, jestliže
a) žadatel zemědělsky hospodaří v přechodně podporované oblasti nejméně na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3,
b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,
c) díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí platby, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a
d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost a trvalý travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Fond platbu poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen "kontrolní období"), a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3.
(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě podle odstavce 4 nebo 5, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období.
(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.
(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 4, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.