přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2018
Nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 2 písm. a) se číslo "20." nahrazuje číslem "24.".
2. V § 12 odst. 2 písm. b) se číslo "20." nahrazuje číslem "6.".
3. V § 12 odst. 7 písmeno h) zní:
"h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a".
4. V § 15 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
5. V § 15 odst. 4 se text "j)" nahrazuje textem "i)".
6. V § 18 odst. 1 písm. h) se číslo "424" nahrazuje číslem "419".
7. V § 18 odst. 2 písm. h) se číslo "424" nahrazuje číslem "417".
8. V § 21 odst. 4 se text "h)" nahrazuje textem "g)".
9. V § 22 odst. 8 se text "g)" nahrazuje textem "f)".
10. V § 23 odst. 10 se slova "nebo f)" zrušují.
11. V § 24 odst. 8 se text "i)" nahrazuje textem "h)".
12. V § 25 odst. 12 se text "j)" nahrazuje textem "i)".
13. V § 25 odst. 14 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmena b) a c) se zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
14. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:
"(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).".
Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 16.
15. V § 25 odst. 16 se slova "dílu půdního bloku, na který" nahrazují slovy " , na kterou" a za číslo "14" se vkládají slova "nebo 15".
16. V příloze č. 10 část C zní:
"
C. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu
--------------------------------- -------------------------------------------------------
 Datum     Díl půdního   teplota    průměrná       vyhodnocení
 od - do    bloku             vlhkost       zjištěných údajů
                        vzduchu       a přijatá opatření
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
                                            ".