přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 299/2017
Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.V

Čl.V
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2e odst. 1 písm. c) se slova "místně příslušným" zrušují.
2. V § 2fb odst. 3 se za slovo "ministerstvu" vkládají slova " , Fondu, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům a příslušným kontrolním orgánům56)".
3. V § 3a odst. 2 písm. c) se slova "s výjimkou včel" zrušují.
4. V § 3a odst. 3 se slova "a Fondu" nahrazují slovy " , Fondu a příslušným kontrolním orgánům56)".
5. V § 3ab odst. 1 se slovo "případně" zrušuje.
6. V § 3ab odst. 2 písm. c) se slovo " , popřípadě" nahrazuje slovem "a".
7. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova "a údaje o uživateli objektu, a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa".
8. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova "a katastrální území a katastrální parcela, ve které se objekt nachází".
9. V § 3g odst. 1 závěrečné části ustanovení se číslo "30" nahrazuje číslem "15".
10. V § 3g se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Při postupu podle tohoto odstavce se použije ustanovení § 141 odst. 4 správního řádu.".
11. V § 3g se doplňuje odstavec 16, který zní:
"(16) V řízení o aktualizaci evidence půdy se nepoužije ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazu mimo ústní jednání a o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.".
12. V § 3h se na konci odstavce 2 doplňují slova " , s tím, že prvním úkonem ve věci je vydání oznámení o provedení aktualizace evidence půdy nebo oznámení o provedení aktualizace evidence ekologicky významných prvků".
13. V § 3o se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) V případě chovatele včel provádí aktualizaci údajů evidence objektů Fond na základě informací z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona47); ustanovení odstavců 1 až 4 se použije přiměřeně.".
14. Za § 3p se vkládají nové § 3q a 3r, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 69 a 70 znějí:
"§ 3q
Evidence ovocných sadů
(1) Evidenci ovocných sadů vede Ústav. Evidence ovocných sadů je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem a provozovatelem15) je Ústav.
(2) Žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad69) o výměře druh zemědělské kultury ovocný sad69) větší než 0,01 ha je před prvním podáním žádosti o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad69) povinen podat Ústavu ohlášení do evidence ovocných sadů.
(3) Ohlášení do evidence ovocných sadů podle odstavce 2 obsahuje kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu údaje o
a) identitě žadatele, jde-li o
1. fyzickou osobu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, nebo
2. právnickou osobu, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, adresa místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie; je-li členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) čísle dílu půdního bloku,
c) výměře ovocného sadu,
d) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
e) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
f) datu výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu,
g) počtu ovocných stromů nebo ovocných keřů a hustotě výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu,
h) charakteru ovocného sadu,
i) pěstitelském tvaru ovocného sadu,
j) využití závlah v ovocném sadu a
k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce nebo systému ekologického zemědělství.
(4) Žadatel podle odstavce 2 je povinen ohlásit Ústavu změny údajů vedených v evidenci ovocných sadů nebo zrušení ovocného sadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
(5) Ústav ověří skutečnosti uvedené žadatelem podle odstavce 2 v ohlášení do evidence ovocných sadů, přidělí registrační číslo ovocného sadu a zapíše žadatele podle odstavce 2 do evidence ovocných sadů nejpozději do 30 dnů ode dne doručení ohlášení žadatele do evidence ovocných sadů.
(6) Pokud by ohlášení do evidence ovocných sadů podle odstavců 2 a 4 neodpovídalo skutečnosti zjištěné Ústavem nebo by nesplňovalo náležitosti stanovené tímto zákonem, Ústav zápis do evidence ovocných sadů neprovede. O neprovedení zápisu Ústav žadatele ve lhůtě uvedené v odstavci 5 vyrozumí.
(7) Ústav může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k ověření údajů evidence ovocných sadů nebo k zániku zápisu evidence ovocného sadu v evidenci ovocných sadů. Ústav vyzve dotčeného žadatele podle odstavce 2 k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(8) Právní účinky ohlášení do evidence ovocných sadů a jejich změny podle odstavců 2 až 4 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Ústav zahájil postup podle odstavce 5 nebo 7, anebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.
(9) Žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad69) je povinen u ovocných rodů a druhů stanovených jiným právním předpisem70), předložit Ústavu do
a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně v tomto kalendářním roce,
b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně v tomto kalendářním roce a
c) 15. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni v tomto kalendářním roce.
§ 3r
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro evidenci ovocných sadů
(1) Ústavu, ministerstvu a Fondu jsou pro evidenci ovocných sadů podle § 3q poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo jako den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu a
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
69) § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
70) Například nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.".
15. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9.
16. V § 4 odst. 9 se číslo "9" nahrazuje číslem "8".
17. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slovo "chovatel" vkládají slova " , s výjimkou chovatele včel,".
18. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) jako žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad
1. neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů nebo zrušení ovocného sadu podle § 3q odst. 4, nebo
2. nesplní informační povinnost podle § 3q odst. 9.".