přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 88/2017
Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství § 11

§ 11
Náležitosti a doba platnosti průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky
(K § 27 odst. 14 zákona)
(1) Osoba, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává přepravovat vinařský produkt pouze na území České republiky (dále jen "přepravce“), může při této přepravě místo průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/20094) použít průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:
a) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a odesílá nebo nechává odeslat vinařský produkt (dále jen "odesílatel“),
b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy podle písmene a),
c) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a které je odesílán vinařský produkt (dále jen "příjemce“), pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele,
d) adresu cílového místa dodání vinařského produktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy podle písmene c), popřípadě od adresy podle písmene a),
e) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo osoby přepravce vinařského produktu, pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce,
f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,
g) datum ukončení přepravy vinařského produktu, pokud je odlišné od data podle písmene f),
h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně odlišuje jednotlivé přepravy vinařských produktů příslušného odesílatele,
i) označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá v označení
1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního výrazu, jde-li o víno v obalu určeném pro spotřebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázovým uzávěrem, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, nebo
2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při zpracování vína podle části B bodu 1.4 přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a dále, pokud je toto víno některým z těchto údajů označeno, v označení ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního výrazu, jde-li o jiné víno než podle bodu 1,
k) označení šarže5),
l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesílateli podle písmene a),
m) množství přepravovaného vinařského produktu podle části C přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009 v
1. objemových jednotkách, pokud jde o nebalený vinařský produkt,
2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o balený vinařský produkt, nebo
3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní, a
n) osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení nebo osvědčení vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), nejde-li o víno vyrobené na území České republiky, které v celé fázi distribuce nepřekročilo hranice tohoto území.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. l) a n) se nevyžadují v případě přepravy vinařského produktu v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem.
(3) U vinařského produktu pocházejícího ze třetích zemí propuštěného do celního režimu volného oběhu obsahuje průvodní doklad vedle náležitostí podle odstavce 1 také číslo dokladu VI 1 vystaveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie8), který byl při přepravě přiložen.
(4) Průvodní doklad má listinnou formu a obsahuje jméno, příjmení a podpis osoby, která jej vystavuje, je-li odesílatelem fyzická osoba, popřípadě jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, je-li jím právnická osoba.
(5) Za průvodní doklad se považuje daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují náležitosti podle odstavců 1 až 4.
(6) Průvodní doklad vystavený podle této vyhlášky lze použít pouze pro jednu přepravu vinařského produktu, a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.
(7) Názvy tradičních výrazů lze v průvodním dokladu nahradit zkratkami. Seznam zkratek tradičních výrazů je stanoven v příloze č. 2.
4) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
5) Příloha V nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
§ 3 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Čl. 31 a příloha IXa písm. A) a B) nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
7) Čl. 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
8) Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.