přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 16b

§ 16b
Sudové víno
(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze
a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo
b) příjemce tohoto vína, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno na území České republiky přepraveno, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném členském státě nebo třetí zemi.
(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.
(3) Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odstavci 2 oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru. Prodej sudového vína se považuje za ukončený, pokud výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 neprodá sudové víno v provozovně uvedené v odstavci 2 déle než 6 měsíců. Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 uvede v oznámení své jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává. Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
130) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.