přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 14a

§ 14a
Oznamovací povinnost pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut
(1) Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny119), moštu107), rektifikovaného moštového koncentrátu120) nebo rmutu přepraveného z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně po jejich příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, jejich množství a údaje podle odstavce 2 Ústavu prostřednictvím Registru121).
(2) Příjemce v oznámení uvede
a) své jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b) název a adresu místa dodání a identifikační číslo provozovatele provozovny v místě dodání, pokud jde o údaje odlišné od údajů podle písmene a),
c) označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
d) množství produktu,
e) údaj o provenienci122) nebo údaj o zemi původu, jde-li o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut,
f) označení ročníku sklizně, moštové odrůdy, chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení nebo tradiční výraz, pokud jsou produkty podle odstavce 1 některým z těchto údajů v průvodním dokladu označeny, nebo pokud tyto údaje mají být použity při označování vína,
g) označení šarže produktu a
h) druh a číslo průvodního dokladu, na základě něhož byl produkt do České republiky přepraven.
(3) Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
107) Příloha VII část II odst. 10 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
119) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
120) Příloha VII část II odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
121) Čl. 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
122) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.