přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 209/2004
Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Příl.5

Příloha 5
Vzory havarijního plánu
(K § 20 odst. 4 zákona)
Dokumenty označené
(+)
je nutno přiložit jako samostatnou přílohu
Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem nebo názvem (obchodní firmou) žadatele
Údaje, které tvoří ministerstvem zveřejňované informace o havarijním plánu podle § 20 odst. 5 zákona, jsou podtrženy
ČÁST A
VZOR HAVARIJNÍHO PLÁNU PRO UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ
1. Uživatel (osoba oprávněná k nakládání s GMO)
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li uživatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li uživatelem právnická osoba
1.3. Adresa sídla
1.4. IČO (pokud je přiděleno)
U fyzických osob dále:
1.5. Adresa bydliště, případně adresa pro doručování
1.6. Telefon
1.7. E-mail
2. Členové statutárního orgánu (u právnických osob)
2.1. Jméno, akademický titul, funkce
2.2. Adresa bydliště
2.3. Adresa pro doručování
2.4. Telefon
2.5. E-mail
3. Odborný poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Adresa bydliště
3.3. Telefon
3.4. E-mail
4. Osoba odpovědná za likvidaci havárie
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Adresa bydliště
4.3. Telefon
4.4. E-mail
5. Pracoviště
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Přesné označení prostor a zařízení
(+) Plán pracoviště s označením míst významných pro omezení následků havárie (zejména hlavní ovladače přívodu energií a pomocných médií, místa skladování geneticky modifikovaných organismů, bezpečnostní prvky uzavření prostoru nebo uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci havárie)
6. Přeprava geneticky modifikovaných organismů (pokud nakládání s geneticky modifikovanými organismy zahrnuje jejich přepravu mimo uvedené pracoviště)
6.1. Způsob přepravy, popis zajištění geneticky modifikovaných organismů proti úniku
7. Popis havárie, která může vzniknout v prostorách, kde probíhá nakládání s geneticky modifikovanými organismy
8. Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zdraví zvířat životní prostředí a biologickou rozmanitost včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi
9. Metody detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů
10. Postup v případě havárie
10.1. Asanační prostředky použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru a místo jejich uložení
10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a k dekontaminaci zasaženého prostoru
10.3. Metody izolace prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace
10.4. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií; případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu s jinými právními předpisy19)
10.5. Zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace
11. Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona
12. Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie, případně způsob varování občanů
13. Vyjádření odborného poradce
ČÁST B
VZOR HAVARIJNÍHO PLÁNU PRO UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Uživatel (osoba oprávněná k nakládání s GMO)
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li uživatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li uživatelem právnická osoba
1.3. Adresa sídla
1.4. IČO (pokud je přiděleno)
U fyzických osob dále:
1.5. Adresa bydliště, případně adresa pro doručování
1.6. Telefon
1.7. E-mail
2. Členové statutárního orgánu (u právnických osob)
2.1. Jméno, akademický titul, funkce
2.2. Adresa bydliště
2.3. Adresa pro doručování
2.4. Telefon
2.5. E-mail
3. Odborný poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Adresa bydliště
3.3. Telefon
3.4. E-mail
4. Osoba odpovědná za likvidaci havárie
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Adresa bydliště
4.3. Telefon
4.4. E-mail
5. Pracoviště a pozemky
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Přesné označení pozemků20), případně prostor a zařízení ke skladování
(+) Mapa s vyznačením pozemku a přehledný plánek ve vhodném měřítku s vyznačením pokusné plochy a plodin, pěstovaných na okolních pozemcích
(+) Případně plán pracoviště s označením míst významných pro omezení následků havárie (zejména místa skladování geneticky modifikovaných organismů nebo uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci havárie)
6. Přeprava geneticky modifikovaných organismů
6.1. Způsob přepravy, popis zajištění geneticky modifikovaných organismů proti úniku
7. Popis havárie, která může vzniknout
8. Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zdraví zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi
9. Metody detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů
10. Postup v případě havárie
10.1. Asanační prostředky použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru a místo jejich uložení
10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a k dekontaminaci zasažených pozemků
10.3. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií; případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu s jinými právními předpisy19)
10.4. Zajištění následného monitoringu pozemků po ukončení asanace
11. Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona
12. Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie
13. Vyjádření odborného poradce
19) Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 8 písm. a) a b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".