přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 123/2016
Vyhláška č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb. a vyhlášky č. 122/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „úkonům“ nahrazuje slovem „jednáním“.
2. V § 6 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 6 odst. 1 písm. d) se za slovo „bakalářském“ vkládá slovo „nebo“ a slova „nebo doktorském“ a „nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii“ se zrušují.
4. V § 6 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. d) nebo e)“.
5. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(3) Uznání splnění požadavků na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 písm. d) a e) a odstavce 2 stanoví jiný právní předpis3).
3) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 4 až 13.
7. V § 7 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „minimální“ a za slova „množství ryb v“ se vkládá slovo „uvedené“.
8. § 10 včetně nadpisu zní:
㤠10
Rybářský lístek
[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]
(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
(2) Rybářský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(4) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která
a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,
b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
c) složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,
d) ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor,
e) ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo
f) ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.
(5) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.
(6) Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se
a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.
(7) K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.“.
9. V § 11 odst. 2 písm. g) a v odst. 3 písm. d) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“.
10. V § 12 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
11. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.“.
Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.
12. V § 13 odstavec 4 zní:
„(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).“.
13. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo
b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.“.
14. § 19 včetně nadpisu zní:
„Předpoklady pro výkon funkce rybářské stráže, jejich ověřování, vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže
(K § 14 odst. 9 zákona)
§ 19
(1) Znalost práv a povinností rybářské stráže se prokazuje podle § 14 odst. 2 písm. e) zákona
a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství,
b) dokladem o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo dokladem o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství,
c) dokladem o složení zkoušek na rybářského hospodáře, nebo
d) dokladem o složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (dále jen „zkouška rybářské stráže“) vydaným po absolvování odborného kurzu.
(2) Uznání splnění požadavků na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 a § 26 odst. 2 stanoví jiný právní předpis3).“.
15. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „trestního zákona6)“ nahrazují slovy „trestního zákoníku6)“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
16. V § 20 odst. 4 se slova „70 % ze 40 předložených otázek“ nahrazují slovy „nejméně na 70 % otázek v každé ze tří tematických oblastí“.
17. § 23 včetně nadpisu zní:
㤠23
Pověřování právnických osob v oblasti výchovy a výuky
(K § 22 odst. 9 zákona)
(1) Právnickými osobami, které mohou být ministerstvem pověřeny pořádáním zkoušek pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže a zkoušek kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku, jsou osoby, jejichž pracovníci splňují kvalifikaci uvedenou v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) nebo v § 6 odst. 2 a mají potřebné technické vybavení.
(2) Nejpozději 7 pracovních dní před konáním zkoušek na rybářského hospodáře a jeho zástupce a zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže pořadatel zašle ministerstvu informaci o termínu a místě konání.“.
18. V příloze č. 9 v části II. Znalost právních předpisů bod III. Oblast zní:
„III. Oblast 10 otázek ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
předmět otázek:
spolupráce rybářské stráže s Policií České republiky a občany, přestupky proti rybářství, trestný čin pytláctví, společenská škodlivost trestných činů, případ krajní nouze, nutné obrany, násilí proti úřední osobě, zneužití pravomoci úřední osoby, neplnění povinností rybářské stráže jako úřední osoby, sankce za přestupky, ukládání pokut v blokovém řízení.“.
19. V příloze č. 9 se věta poslední zrušuje.