přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 22a

§ 22a
Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(3) Zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku lze díl půdního bloku, na kterém
a) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
c) nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 vedena v evidenci využití půdy kultura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení nebyla vedena v evidenci využití půdy kultura trvalý travní porost,
d) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo
e) je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku podle § 1 písm. u) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Žadatel v prvním roce zařazení
a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu
1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
2. směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení a
3. v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku,
b) používá k výsevu pouze travní směs osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev je proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,
c) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,
d) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
e) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a
f) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku, za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat a vápnění,
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,
c) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., za podmínky uvedené v písmenu d) tohoto odstavce a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,
d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,
e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření a
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do podopatření pouze směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení.
(7) O skončení pastvy podle odstavce 6 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.
10) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.