přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2015
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Příl.1

Příloha 1
Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?",
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?",
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?",
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?",
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?",
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: "Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?",
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: "Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?",
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: "Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?".
Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv 

1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedodržení    nedodržení    nedodržení     použití      použití      použití 
do 5 ha     5 - 10 ha    nad 10 ha      do 20 kg      20-40 kg     nad 40 kg  
plochy, kde   plochy, kde   plochy, kde     N/ha        N/ha       N/ha
je období    je období    je období           
zákazu      zákazu      zákazu        
hnojení     hnojení     hnojení                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6        8        10         6         8         10         x   10   30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok) 
  na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od 
  útvaru povrchových vod?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedodržení    nedodržení     nedodržení     erozně      erozně      erozně 
na ploše do   na ploše 5-10    na ploše nad    nebezpečné    nebezpečné    nebezpečné         
5 ha pozemků   ha pozemků se    10 ha pozemků   plodiny byly   plodiny byly   plodiny byly         
se sklonem        sklonem nad 7°,   se sklonem nad 7°, pěstovány na   pěstovány na   pěstovány na      
nad 7°, které  které současně   které současně   pozemcích se   pozemcích se   pozemcích se         
současně     sousedí s útvarem  sousedí s útvarem sklonem nad   sklonem nad 7°,  sklonem nad 7°,   
sousedí     povrchových vod   povrchových vod  7°, které    které současně  které současně
s útvarem                        současně sousedí sousedí s útvary sousedí s útvary 
povrchových                       s útvary     povrchových    povrchových         
vod                           povrchových vod, vod, v délce   vod, v délce      
                            v délce do 25 m 26 - 50 m     nad 50 m  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4        6         8         4         6         8         x   10   26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, 
  promrzlou nebo pokrytou sněhem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedodržení    nedodržení     nedodržení     použití do    použití       použití nad
na ploše     na ploše      na ploše      20 kg N/ha    20 - 40 kg N/ha   40 kg N/ha
do 5 ha     5 - 10 ha      nad 10 ha                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4        6         8         4         6         8         x   10   26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedodržení    nedodržení na    nedodržení na   nerovnoměrnost  nerovnoměrnost   nerovnoměrnost 
do 10 ha     ploše 10 - 20 ha  ploše nad 20 ha  pokrytí do 25 % pokrytí 26 - 50%  pokrytí nad 50 %                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4        6         8         4         6         8         x   10   26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou 
  tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedodržení na  nedodržení na    nedodržení na   použití do    použití       použití nad
ploše do 5 ha  ploše 5 - 10 ha   ploše nad 10 ha  20 kg N/ha    20 - 40 kg N/ha   40 kg N/ha                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4        5         6         3         4         6         x   10   22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin 

1. Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle 
  § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká       ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x         x         pevně        x         x         pevně           x      
                    stanoveno                        stanoveno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x         x          3         x         x          3        1   x    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle 
  zákona č. 326/2004 Sb.?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x          x        pevně        x         x        pevně            x      
                   stanoveno                        stanoveno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x          x          3         x         x          3        1    x    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a 
  přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          rozsah                    závažnost                    trvalost    body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
malý       střední       velký       malá       střední       velká        ne   ano   max
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x       pevně         x        1 druh      2 - 5 druhů     6 a více druhů       x 
         stanoveno               skladovaného   skladovaných    skladovaných 
                            přípravku    přípravků      přípravků
                            (podle      (podle       (podle     
                            obchodního    obchodního     obchodního
                            názvu)      názvu)       názvu)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x         3         x          1         2          3        1    x    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B. do slovního

-------------------------------------------------------------------------------
Zisk bodů z maximálního možného porušení      Celková míra porušení
-------------------------------------------------------------------------------
      do 10 % včetně             zanedbatelné porušení
-------------------------------------------------------------------------------
  vyšší než 10 % do 40 % včetně           malé porušení
-------------------------------------------------------------------------------
  vyšší než 40 % do 80 % včetně           střední porušení
-------------------------------------------------------------------------------
        nad 80 %                velké porušení
-------------------------------------------------------------------------------