přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2015
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství § 25

§ 25
Neposkytnutí dotace
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. b), nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.
(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a).
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a).
(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a).
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.
(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.
(13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.
(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a).
(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo
b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).
(16) Výměra, na kterou Fond dotaci podle odstavce 14 nebo 15 neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne.