přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2015
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství § 23

§ 23
Snížení dotace o 25 %
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo
b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) nebo d).
(3) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b).
(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo c).
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a), b), d) nebo f).
(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. b).
(7) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 2 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3.
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. c), e), j) nebo k), přičemž za nesplnění podmínky podle § 15 odst. 2 písm. j) nebo k) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.
(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. e).
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. b) nebo c).
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. b), c), d) nebo f).