přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 36

§ 36
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014, se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. f) body 1 a 2 znějí:
„1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, nestanoví jinak,
2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nestanoví jinak,“.
2. V § 7 odst. 6 a v § 9 odst. 6 písm. c) se slova „15. září“ nahrazují slovy „31. října“.
3. V § 13 se na konci odstavců 2 a 9 doplňují slova „nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.
4. V § 13 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na díl půdního bloku, na který je v příslušném kalendářním roce podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nebo podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.
5. V § 13 odst. 13 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 12“.