přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 30

§ 30
Neposkytnutí dotace
(1) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného podopatření podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) nebo d), nesplněním podmínky je také nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě, nebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze které není možné zjistit plnění podmínek tohoto podopatření,
b) při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň jeden vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,
4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), pokud se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na příslušnou produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne,
c) při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. a),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. b),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 2,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 5 a více aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo
7. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 8; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne,
d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. a).
e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
f) při uplatnění podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. a), nebo
g) při uplatnění podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a) bodu 2 nebo 3,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. b),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. d),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. e),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. a),
7. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. b), nebo
8. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. f).
(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. f).
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. a) nebo § 15 odst. 7 písm. a); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,
4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek zeleniny,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku zeleniny,
7. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 5 a více aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek jahod,
10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku jahod,
11. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části F přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 8 a více aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
13. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 7 a více aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo
14. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 10 písm. a) nebo b),
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 4 písm. c),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. c),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. c),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. g) nebo § 19 odst. 8 písm. h),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. b) až e),
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. d),
8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. g),
9. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. c),
10. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
11. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. g),
12. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. h),
13. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. b), nebo
14. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. d),
d) podopatření zatravňování orné půdy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodech 2 až 4,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. c),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. d),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. a) nebo b), nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f), nebo
e) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. c); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. a),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. b),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo 2,
7. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. c),
8. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 1 nebo 2, a zároveň rozhodne Fond o vrácení poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna,
9. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. b), nebo
10. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. c).