přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 28

§ 28
Snížení dotace o 25 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b),
2. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. j) nebo k),
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného závazku,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 3 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. g),
c) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. d), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. e),
d) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) nebo d); snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5,
e) podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. c), nebo
f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) nebo v § 15 odst. 8 písm. a),
2. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. d),
4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace herbicidů v příslušném kalendářním roce,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. b),
7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části D přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. g),
9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. h),
10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 6 aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
11. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 5 aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo
12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. k).
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f), § 19 odst. 3 písm. f), § 19 odst. 4 písm. f), § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst. 6 písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst. 9 písm. h) nebo v § 19 odst. 11 písm. e),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. g), § 19 odst. 4 písm. g), § 19 odst. 5 písm. h), § 19 odst. 6 písm. g), § 19 odst. 9 písm. i), § 19 odst. 10 písm. k) nebo v § 19 odst. 11 písm. g),
3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. f),
4. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. b),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. i),
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. j) nebo v § 19 odst. 11 písm. f), nebo
8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 10 písm. f) nebo v § 19 odst. 11 písm. c), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno,
c) podopatření zatravňování orné půdy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 3, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 3
a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna.
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle § 15 odst. 5 písm. c) nepředložil do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.