přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 20

§ 20
Podopatření zatravňování orné půdy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné půdy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 anebo § 2 písm. b) nebo c) nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb..
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v evidenci využití půdy vedenu kulturu travní porost a od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost, lze zařadit do podopatření
a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo
2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha20),
b) podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo
2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha20),
c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), nebo
2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22), nebo
d) podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), nebo
2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22),
pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod.
(6) Jde-li o zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 4 až 6, zatravní žadatel celou plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře zatravněné plochy činila nejméně 15 metrů.
(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu
1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,
3. druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 5, nebo
4. regionální travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 3 nebo 6,
b) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,
c) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31. května příslušného kalendářního roku,
d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a
e) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.
(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku, za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody,
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,
c) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu d) a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,
d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,
e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření podle § 2 písm. e) a
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 pouze směsí shodného složení se směsí, kterou bylo provedeno zatravnění v prvním roce trvání závazku, nebo směsí schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody.
(9) O skončení pastvy podle odstavce 8 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.
10) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
19) § 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 1 písm. q) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
21) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.