přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 19

§ 19
Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy
a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., přičemž limit aplikovaného množství dusíku se vypočte podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., a
b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12).
(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně
a) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a f) a
2. provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo spasení trvalého travního porostu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
seč a pastvu lze kombinovat,
b) provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
d) nepoužívá ke hnojení kejdu10), s výjimkou kejdy skotu,
e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze bodově a
f) ve zvláště chráněných územích13), ochranných pásmech národních parků14) a v oblastech soustavy Natura 200015) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově a
h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.
(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově a
h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.
(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu g), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. do 31. července příslušného kalendářního roku,
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu,
d) aplikuje hnůj nebo kompost10) povinně jednou za trvání závazku, nejpozději však do čtvrtého roku trvání závazku a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání závazku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
e) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,
g) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. do 31. července příslušného kalendářního roku,
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu e), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,
3. od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo
4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou,
c) neaplikuje hnojiva10), pomocné půdní látky17) nebo pomocné rostlinné přípravky18), za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu,
d) neprovádí pastvu zvířat,
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu, odvodnění travního porostu,
f) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
g) neaplikuje herbicidy.
(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7 každoročně
a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, pouze
1. do 10. června příslušného kalendářního roku,
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo
3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) ponechá při seči nepokosenou plochu
1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku,
2. a nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a
3. minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku,
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, s výjimkou postupu podle písmene a) bodu 2,
f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,
g) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu 8 každoročně
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v termínu od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,
b) neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou,
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
d) provádí přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku,
e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy,
f) provede v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy nebo nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
h) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově a
j) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení.
(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9 každoročně
a) zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,
1. od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku,
3. od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,
b) může provést pastvu skotem, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy,
c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 5 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
d) provádí pastvu zvířat podle písmene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
e) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku uvedenou v písmenu c),
f) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) nebo b) nebo vápnění trvalého travního porostu,
h) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu,
i) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a
k) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10 každoročně
a) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a
2. pastvu zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku,
b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
f) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy, podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo h), odstavce 4 písm. a) nebo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(13) Snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(14) Souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody obdrží Fond nejpozději v den, kdy
a) měla být seč nebo pastva provedena, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 12 s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí nebo pastvy,
b) hodlá žadatel seč nebo pastvu provést, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 12 se stanovením dřívějšího termínu seče nebo pastvy, nebo
c) měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 13.
(15) Obdrží-li Fond souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody po dni uvedeném v odstavci 14, Fond k takovému předložení nepřihlédne.
(16) O skončení pastvy podle odstavce 2 písm. c), odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f) nebo odstavce 11 písm. c) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.
10) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
17) § 2 písm. i) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 2 písm. j) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.