přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 12

§ 12
Podopatření integrovaná produkce ovoce
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb..
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu; meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím,
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce pátého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
d) provede každoročně
1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. a),
2. v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího druhu podle výměry na každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu, přičemž výměra převládajícího druhu ovoce je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,
e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a záznamy o výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do 30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 30. června příslušného kalendářního roku,
h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu,
i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin,
j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku
1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(6) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) nebo e) se vztahují pouze na díl půdního bloku, na který je podána žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 7.
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na produkční plochu dílu půdního bloku vedeného v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, na které se ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba
a) pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení a
b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy
1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo
3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců;
v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.
(8) Produkční plochou se pro účely tohoto nařízení vlády rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele.
(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším.
(10) Žadatel může pro účely odstavce 5 písm. j) bodu 2 využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů. V případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 5 písm. j) bodu 2.
(11) Žadatel doloží Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru podle
a) odstavce 5 písm. c) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, a
b) odstavce 5 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.